Възможности за стипендии за студентите в рамките програма Erasmus Mundus

Уважаеми студенти,

Информираме Ви за възможност за отворени покани за съвместни магистърски степени в рамките на програма Erasmus Mundus.

Съвместните магистърски степени по Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree) са престижна международна инициатива, предоставена от международен консорциум от висши учебни заведения.

EMJMD възлагат стипендии, финансирани от ЕС, на най-добрите кандидат-студенти, кандидатстващи в рамките на годишните кръгове за подбор.

Обученията протичат в поне две от програмите страни. Част от тях могат да се провеждат и в държави партньори, ако има институция от страна партньор.

Учебните програми са с 60, 90 или 120 ECTS кредити, т.е. продължителността е минимум 12 месеца до максимум 24 месеца.

Успешното завършване на учебната програма ще доведе до присъждане на съвместна степен (т.е. един сертификат за една степен, издаден от името на най-малко две висши учебни заведения на консорциума EMJMD) или съвместни степени (т.е. най-малко две сертификати за степен, издадени от две висши учебни заведения на консорциума).

Финансова подкрепа по програмата се получава скед допускане до курс на организиращия консорциум и последващ успешен избор за стипендия по програмата

Подробна информация за съвместните степени можете да получите от Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Информация е предоставена и в Ръководството за програмата Еразъм +, както и на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

 

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД