Висока оценка и аплодисменти за Проект ПЕРИМЕД

МУ – Пловдив беше домакин на поредната работна среща на 11 юни с Ръководството на Изпълнителната агенция на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, начело с Кирил Гератлиев – Изпълнителен директор на агенцията, с представители на трите организации, бенефициенти на Проект Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ – ПУ „П. Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография, БАН, София.

Проектът е с бюджет на обща стойност над 23 милиона лв., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Проектът концентрира научноизследователските и иновационни дейности в областта на персонализираната медицина, с акцент върху здравни технологии в сферата на онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите.

Мотивацията и амбицията на изследователите в научните екипи на проекта за постигане на обществено значими резултати предопределят стремежа и волята на всички участници в него за прогресивна реализация, независимо от условията на извънредното положение.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ръководител на проекта и модератор на заседанието, приветства участниците в срещата и представи дневния ред. Проф. д-р Мариана Мурджева – координатор на проекта и Ректор на МУ – Пловдив, представи актуална информация за напредъка на проекта по отделните дейности, не само по изграждане на научноизследователската инфраструктура и постигнатите финансови параметри, но и с реалните научни резултати и план за научната и развойна дейност в рамките на годината и до края на проекта. Проф. д-р Илия Илиев – Председател на Научния съвет на проекта, очерта дългосрочни задачи и перспективи за устойчивост на проекта и внедряване на резултатите от иновационните дейности чрез технологичен трансфер и широка пазарна реализация.

Отчетен беше постигнатият от всяка организация успех по Проекта: създадени и вече действащи са 2 лаборатории и 1 система в МУ– Пловдив, 5 лаборатории в ПУ и 1 лаборатория в ИМК, БАН. Сформирани са 12 научни екипа за изпълнение на научната програма по Проекта. Работните пакети се изпълняват в условията на подобрена научноизследователска инфраструктура от екип от 44 изследователи, 7 докторанта и 8-членен екип по поддръжка.

Предстои разширяване на научния капацитет на центъра чрез включване на водещи изследователи от България и ЕС и стратегически партньорства с водещи европейски технологични центрове и научни мрежи. Стартирана е пълноценна колаборация между партньорите по работни пакети.

В процес на оценка е кандидатурата на Центъра за компетентност към Националната пътна карта на научноизследователската инфраструктура.


Г-н Гератлиев и придружаващите го ръководители на дирекции на Изпълнителната агенция оцениха постигнатите резултати по проекта, класирайки го сред водещите проекти по тази ос в страната. В контекста на поставен въпрос от проф. д-р Невена Милева от ПУ „Паисий Хилендарски“ гостите и партньорите по проекта очертаха перспективите за юридически и финансов мениджмънт, чрез който Центърът за компетентност да се трансформира в еталон за успешно изграждане на съвременни комплексни структури – обединители на научни и предприемачески идеи, интереси и продукти в широка обществена полза.