Водещи български учени надграждат знанията на пулмолози в МУ-Пловдив


Над 70 лекари специалисти по белодробни болести от цялата страна идват в Пловдив от 22 до 24 септември за обучението, организирано от Българското дружество по белодробни болести и Медицинския университет – Пловдив
21.09.2017
На 23 септември в Пловдив се открива курс от програмата за продължаващо обучение на Българското дружество по белодробни болести, който се организира в партньорство с Медицинския университет – Пловдив. Курсът е поредният, седми, модул от цикъла „Спирометрия“ и неговата тема е „Дифузионен капацитет на белия дроб – изследване и интерпретация“. Лекционните занятия ще се проведат в аудиториите на Медицинския университет – Пловдив, а практическите – в лабораториите на катедрата по патофизиология. Обучението се организира със специалното съдействие на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на МУ – Пловдив.
Повече от 70 специалисти по белодробни болести ще вземат участие в курса, който е напълно безплатен за всички редовни членове на на Българското дружество по белодробни болести.
Курса ще открие доц. д-р Диана Петкова от МУ – Варна, председател УС на БДББ, а първата лекция ще бъде на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев. Темата, която ректорът на МУ – Пловдив ще поднесе на аудиторията, е: „Диагностична стойност на дифузионния капацитет“. Проф. д-р Благой Маринов от МУ – Пловдив ще изнесе лекция на тема: „Принципи на измерване и показатели за оценка на дифузионния капацитет“.
В обучението ще се включат сътрудниците на Катедрата по патофизиология на МУ – Пловдив.
„Изключително важно за специалистите по белодробни болести е да поддържат високо нивото си на подготовка, постоянно да актуализират знанията си и да развиват умения за работа с най-новите постижения на технологиите – споделя председателят на УС на БДББ доц. д-р Диана Петкова. – Затова в Пловдив ние ще предложим на нашите колеги да надградят знанията си и да усвоят нови умения в областта на функционалистиката на белия дроб. Темата, избрана за курса на обучение – „Диганостична стойност на дифузионния капацитет“ е важна – изследване на дифузия се прави само в някои от университетските центрове на страната. В този смисъл обучението на по-широк кръг пулмолози, както в теоретични знания, така и в практически умения, ще допринесе за повишаване на подготовката, знанията, уменията и възможността за извършване на изследване и интрепретиране на получените резултати. Практика е БДББ да предлага на своите членове възможност за непрекъснато обучение и надграждане на знанията, както и овладяване на нови практически умения в областта на диагностиката на белодробните заболявания.“
Обучението в Пловдив ще завърши на 24 септември с тест и връчване на сертификати.