Формуляр за студентски избор на най-добър преподавател

Моля въведете валиден персонален код в полето и натиснете "Вход"

Процедура по студентски избор за най-добър преподавател от лекции или упражнения

Цел на процедурата е студентите да имат възможност да изберат най-добър преподавател от лекции и упражнения за съответния семестър.

  Регламент:
 1. В края на всеки семестър всеки студент има възможност да гласува електронно за един лектор от всички преподаватели, които са изнасяли лекции през семестъра, и за един най-добър преподавател на упражнения от всички дисциплини, които е изучавал през семестъра.
 2. Изборът се провежда два пъти годишно в края на всеки семестър от Студентски съвет чрез отговорниците на студентските групи през уебсайта на МУ-Пловдив.
 3. Резултатите се обработват от съвместна комисия, включваща експерт по анализи и проучвания на Университетска комисия по качество (УКК) и представител на Студентски съвет.
 4. Комисията издава протокол, в който посочва избраните лектори и преподаватели на упражнения за съответния семестър от поток българоезично и поток англоезично обучение на всеки курс на всеки факултет.
 5. Гарантира се анонимност на избора на всеки студент още на ниво попълване на електронния формуляр. Обработката на данните от всяка отделна група се извършват от комисията при запазване на конфиденциалност и няма да се анализират и обявяват поотделно.
 6. Резултатите се докладват на Ректора на МУ-Пловдив до края на втората седмица от началото на следващия семестър.
 7. Имената на най-добрите според студентите преподаватели се публикуват в уебсайта на МУ-Пловдив и във вестника на МУ-Пловдив Auditoria medica. Преподавателите получават съответно Свидетелство от Студентски съвет на МУ-Пловдив.
  Процедура
 1. Настоящият избор се извършва в последните три седмици преди края на всеки семестър.
 2. Груповият отговорник влиза в специализирана страница в уебсайта на МУ-Пловдив чрез персонален код.
 3. Той регистрира избора на всеки студент от групата в електронен формуляр (виж Приложение) без да записва студентски имена.
 4. Изпраща попълнения формуляр по електронен път до УКК на адрес [email protected] (адреса на зам. Ректора по качество, който се отваря и от експерта по качество).
 5. Груповият отговорник разпечатва попълнения формуляр, след което всички участвали в избора студенти се подписват на гърба на формуляра в потвърждение на правилното отразяване на техния избор.
 6. Хартиеното копие на попълнения формуляр с подписите на студентите се предава на Студентски съвет за съхраняване и проверка.
 7. Получените по електронен път данни се обработват от комисията и се изготвя доклад до Зам. Ректор по качество.
 8. В доклада се включват всички преподаватели, разделени по факултети, курсове и потоци и ранжирани според получените гласове.
 9. Заместник-ректорът по качество докладва резултатите до Ректора по МУ-Пловдив с предложение за обявяване на преподавателите, получили най-голям брой гласове.
 10. Обявяването се извършва в уебсайта на МУ-Пловдив и във вестника на МУ-Пловдив Auditoria medica.
 11. Студентски съвет дава свидетелства на съответните преподаватели.