Втора информационна среща за подготовка на проектни предложения с акцент на иновациите и интелектуалната собственост


На 24 януари в МУ-Пловдив се проведе втора информационна среща с практически напътствия за подготовка на проектни предложения за участия в конкурси за приложни изследвания, насочени към иновации и интелектуална собственост. Срещата беше организирана по Проект „Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“ с Договор № BG-RRP-2.004-0007-С01, финансиран от ЕС – NextGeneration EU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

В началото на информационната среща проф. д-р Николета Трайкова, заместник-ректор по проектна дейност на МУ-Пловдив и заместник-ръководител на Програмата, направи кратко въведение с акцент на възможностите, които ПСНИИР дава за финансиране на проектни предложения при предстоящата Втора конкурсна сесия.

Инж. Радмила Филева – оперативен координатор на Проекта детайлно запозна аудиторията с формуляра за кандидатстване като се спря на всяка една стъпка при изготвяне на заявката за участие. Финансовият мениджър на Програмата – г-н Живко Иванов даде практически насоки за изготвяне на бюджета с разяснения за допустимите по проекта разходи. След презентациите имаше практически-насочени въпроси от аудиторията, последвани от полезна за всички дискусия.

Над 80 бяха участниците в информационната среща. Те имаха възможност на място да се запознаят с експертите, с които могат да се консултират при изготвяне на своите проектни предложения, да споделят своите първоначални идеи и планират последващите етапи от разработката им.
Срещата предхожда откриването на втората конкурсна сесия по Проекта с осем приоритетни научни направления:

  1. Иновативни диагностични методи за откриване на вродени и придобити имунни дефицити;
  2. Течна биопсия при диагностика на онкологични заболявания;
  3. „Интелигентни“ лекарстводоставящи системи;
  4. 3D биопринтиране в медицината;
  5. Молекулярни сигнатури при неопластични и невродегенеративни заболявания;
  6. Таргетна антибиотична терапия;
  7. Симулационни обучителни технологии;
  8. Дигитални иновации в здравеопазването.

По Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ-Пловдив ще се финансират проекти на стойност до 200 000 лв., със срок на изпълнение до 2 години. Периодът за подаване на предложенията по втората проектна сесия е от 2 февруари до 1 април 2024. Членовете на Управителния комитет и Административния екип на Проекти имат готовност да окажат подкрепа на всички заинтересовани екипи с консултации в процеса на изготвяне на проектите. Детайлна информация може да бъде намерена тук.