Втора покана за участие в програмата „INTERREG EUROPE, 2016“

mu logo

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕНТЪР ПРОЕКТИ

Зам. Ректор по МСПД: Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

Тел.: 032 602 201: e-mail: [email protected]

Информационен бюлетин

На вниманието наЗам. Ректор НИД, Декани на факултети, Зам.Декани НИД, Ръководители на Катедри, Отговорници по НИДДиректор на Медицински колеж, Директор на ДЕСО

Относно: Втора покана за участие в програмата „INTERREG EUROPE, 2016“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Обявена е втора покана за представяне на проектни предложения от 5 април до 13 май 2016 г. Програмата насърчава междурегионалния трансфер на добри практики в редица области, между които „Проучвания и иновации“ по приоритетна ос 1. Продължителността на проектите е от 3 до 5 години. Минималният брой участници е 3. Партньори могат да бъдат организации от страни-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, които са публични или публичноправни институции (като университети, агенции за регионално развитие и т.н.), както и частни организации с нестопанска цел.Фокусът е върху подобряване на регионалните политики по управление на Структурните фондове на ЕС.Страниците за справка са: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding  http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5932

За повече информация: Център „Проекти“, МСПД, Александра Калудова, тел. 032 602509 или Нина Атанасова, тел. 032 602321.

Зам. Ректор по международно сътрудничествои проектна дейност: ……………………………Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм