Втора селекция за студенти, специализанти и докторанти по програма Еразъм за втория семестър на учебната 2013/2014 година

На вниманието на студенти, докторанти и специализанти

О Б Я В А за втора селекция за ОБУЧАВАЩИ СЕ (студенти, специализанти и докторанти)  по програма Еразъм за втория семестър на  учебната 2013/2014 година

На вниманието на всички факултети: МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ и Медицински колеж Катедри при Медицински университет – Пловдив

Открива се процедура по селекция за втория семестър на академичната 2013/2014 година за следните мобилности по програма Еразъм за обучаващи се: 

1.  С цел обучение за студенти, докторанти и специализанти    

2. С цел практика за студенти,  докторанти и специализанти

Документи за кандидатстване и условия за участие:              

1.Молба (по образец, публикувана на сайта на МУ- Пловдив http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/mejdunarodno-satrudnichestvo/obrazuvatelni-programi) до Заместник Ректора по Международно сътрудничество и проектна дейност Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, в която се посочва успеха от миналата учебна година.

Допускат се кандидати с общ успех над много добър (4.50). В молбата се посочват три Университета за кандидатстване (може в различни държави).

2.Академична справка (от учебен отдел на съответния деканат).

3.Документ за владеене на чужд език (Ниво В2 или по-високо. При липса на документ или по-ниско ниво се провежда тест за владеене на езика в Секция Чужди езици, ДЕСО).

Документите се подават в Деловодството на МУ-Пловдив в Ректората до 16.00 часа на 06 ноември 2013 год.

Селекцията ще се проведе под формата на събеседване с Комисия на 11 ноември 2013 год. от 14.00 часа в  Заседателната зала на Ректората по график:

от 14 ч. за МФ и ФДМ  и от 15 ч. за ФФ, ФОЗ и МК.

Инзформация за местата за мобилност можете да прочетете от

Институционален координатор по програма Еразъм                 Зам. Ректор Международно Сътрудничество Проф. д-р Дамянка Гетова, дмн                 Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм