XI-то издание на престижната национална научна конференция „Пролетни научни четения 2022“.

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2022

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Конференцията ще се проведе на 20 май 2022 г.


В „Пролетни научни четения 2022“ могат да участват:

• Студенти от Академията, проявяващи интерес към научната дейност;
• Докторанти и постдокторанти от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив;
• Преподаватели, които да представят свои изследвания и разработки;
• Външни участници – преподаватели, изследователи, студенти и докторанти от други висши училища и организации с интереси в областта на изкуствата;

Докладите, представяни от студенти и докторанти, ще се допускат до участие след представяне на мнение от научен ръководител.
Един автор може да участва с не повече от два доклада.
Докладите за конференцията и документите, подавани по електронен път, се изпращат на e-mail: [email protected]
Краен срок за предаване на докладите и заявките за участие: 15.05.2022 г., мнение на научен ръководител (за студенти и докторанти) и документ за платена такса.

Заявка за участие

Такса за участие:

• За студенти на АМТИИ – безплатно участие;
• За докторанти, постдокторанти и преподаватели от АМТИИ – такса за участие – 20 лв;
• За студенти, докторанти, изследователи и преподаватели от други висши училища и организации – такса за участие – 40 лв.

Таксата може да бъде платена в касата на АМТИИ или по банков път по сметка:
BG32UNCR75273154632600, BIC: UNCRBGSF. Основание за плащане: Такса ПНЧ 2022
Технически изисквания към докладите:

Текстовете на докладите трябва да са подготвени на MS Word във формат А4 и без използване на сричкопренасяне.
Максималният обем е 8 страници, включително библиография, нотни примери, схеми и др.
Полетата на всяка страница да са:
Left – 25 mm; Right – 25 mm; Top – 25 mm; Bottom – 25 mm.
Междуредовото разстояние – 1.5.
ЗАГЛАВИЕ:
Font- Times New Roman;
Size – 14 pt.
ОСНОВЕН ТЕКСТ:
Font – Times New Roman;
Size – 12 pt.
Всеки доклад трябва да е придружен от кратка анотация (резюме) в обем до 10 реда на български и английски език и ключови думи на български и английски език.

Текстът да бъде оформен по следния начин:
ИМЕНАТА НА АВТОРА се печатат през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното, пълно фамилно име и името на висшето учебно заведение, което представлява.

Всички вмъкнати изображения (снимки, илюстрации, нотни примери и т.н.) се предоставят и отделно в подходящ за издаване електронен формат – png, jpg, pdf или друг. Ако не са вмъкнати предварително, в текста ясно да са указани местоположенията на изображенията. Изображенията да са съобразени с черно-бял печат.

Използваната литература (вкл. цитираната), посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, като се описва по азбучен ред: фамилията на автора, следвано от личното /без съкращения/, заглавие на книга/статия, име на сборника/ изданието, ако материалът е поместена в такова издание, издателство, година на издаване, ISBN/ISSN, цитирани страници.
• В текста цитатите се описват в квадратни скоби [ ] по следния начин:
[Тодорова, 2011, с. 45]
[Тодорова, 2011, с. 72 – 74]
[Badura, Skoda, 2005, р. 32 – 35]
• При цитиране на няколко публикации от един автор и една година в библиографския списък след годината се добавят букви (например 2016 а, 2016 б)
Материали от интернет – Посочват се всички данни на книжното издание по стандарта, а ако е интернет издание – неговото описание и линк, в скоби датата на ползването (10.01.2019).
Бележките в текста се отбелязват с последователни цифри, оградено в обикновени скоби (1). Описът на бележките се помества под линия в долния край на текущата страница (footnotes).
Адресът за кореспонденция се изписва след последната страница, като се посочват трите имена на автора с научното му звание, степен, научната организация и e-mail.

Времетраене на докладите (включително звукови и други примери) е до 10 мин.
Материалите от конференцията се издават в специализиран сборник „Пролетни научни четения 2022“ след анонимно рецензиране.