XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие

БСУ


Бургаският свободен университет организира провеждането на XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие на 2.4.2020 г.
Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
 • Психология
 • Педагогика
 • Техника и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

Всички студенти и докторанти са поканени да се включат в XXI Конференция за студентско научно творчество. В рамките на конференцията ще се организира самостоятелен панел за докторанти. Представените разработки се публикуват в специално научно издание, което ще се изпрати на участниците. Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.
Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник. Таксата за правоучастие е 25 лв. (за изданието и изпращането му).


Регистрация за участие

Информация за студентите и докторантите


За контакти:

Бургаски свободен университет

Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001

www.bfu.bg

e-mail: [email protected]