Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент