Документи и формуляри

Национални документи

 • Закон за Висшето образование
 • Закон за развитие на Академичния състав на Република България (ЗРАСРБ).
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България
 • Постановление № 122 от 29 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
 • Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
 • Постановления на МС
 • Университетски документи

  Организационна структура на медицински университет-Пловдив

  Правилници и наредби

 • Правилник за устройството и дейността на МУ Пловдив (2022).
 • Правилник за академично развитие в МУ-Пловдив (2021)
 • Правилник за организация на учебната дейност в МУ – Пловдив (2021)
 • Наредба за учебнатата и научноизследователската заетост на преподавателите в МУ-Пловдив (2021)
 • Заповеди

 • Заповед на ректора на МУ – Пловдив за назначаване на комисия по Етика
 • Заповед на ректора на МУ – Пловдив за промяна името на Комисията по етика на Комисия по научна етика и актуализиране на състава на Университетската комисия по академична етика на МУ – Пловдив
 • Други

 • Утвърдена политика за развитие на Медицински университет – Пловдив
 • Етичен кодекс на работещите в Медицински университет – Пловдив
 • Организационно управленска схема на МУ – Пловдив
 • Система за финансово управление и контрол
 • Академичен стандарт за учебна дисциплина
 • Изменение и допълнение на вътрешните правила за регулация на студентското положение.
 • Процедура за организация и провеждане на свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
 • Процедура за прехвърляне в МУ-Пловдив на студенти от други висши училища в страната и чужбина
 • Списък със задължителни документи за студентските досиета в учебните отдели по Факултети и Медицински колеж
 • Формуляри

 • СПРАВКА ЗА УЧЕБНА НАТОВАРЕНОСТ НА ЗВЕНА БЕЗ ДИАГНОСТИЧНА/ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ; МК; ФОЗ; ДЕСО
 • СПРАВКА ЗА УЧЕБНА НАТОВАРЕНОСТ НА ЗВЕНА С ДИАГНОСТИЧНА/ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 • Справки

 • Справка за проведени учебни часове на английски език със студенти – специалност „Медицина“ 2021/22 г.
 • Справка за проведени учебни часове на английски език със студенти – специалност „Дентална медицина“ 2021/22 г.
 • Справка за проведени учебни часове на английски език със студенти – специалност „Фармация“ 2021/22 г.
 • СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК със стажанти VI курс – специалност „ МЕДИЦИНА” 2021/2022 учебна година
 • СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК със стажанти специалност „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” 2021/2022 учебна година
 • Справки за Регистър на академичния състав (РАС)

 • Таблица №1 за МФ, ФДМ, ФФ
 • Таблица №2 за ФОЗ
 • Таблица №3 за ФОЗ
 • Таблица №4 за МК
 • Таблица №5 за ДЕСО