Наредба за учебната и научноизследователската заетост на преподавателите в медицински университет – пловдив