Система за Финасово Управление и Контрол (СФУК)

Обща информация
Елемент_01 „Контролна среда“
Раздел 01-01 „Професионална етика и почтеност“
Раздел 01-02 „Управленска философия и стил“
Раздел 01-03 „Организационна политика“
Раздел 01-04 „Политики и практики в областта на човешките ресурси“
Елемент_02 „Управление на риска“
Раздел 02-01 „Стратегия за управление на риска“
Раздел 02-02 „Процедури за управление на риска“
Управление на риска
Елемент_03 „Контролни дейности“
Раздел 03-1 „Предварителен контрол“
Раздел 03-2 „Контрол при изпълнение на обществени поръчки“
Раздел 03-3 „Система за двоен подпис“
Раздел 03-4 „Контрол на приходите“
Раздел 03-5 „Действия при несъответствия“
Раздел 03-6 „Антикорупционни процедури“
Раздел 03-7 „Превантивни и коригиращи действия“
Елемент_04 „Информация и комуникация“
Раздел 04-01 „Управление на документи и записи по СФУК“
Елемент_05 „Мониторинг
Раздел 05-01 „Преглед и оценка на СФУК от ръководството“