Система за Финасово Управление и Контрол (СФУК)

Обща информация
Елемент_01 “Контролна среда”
Раздел 01-01 “Професионална етика и почтеност”
Раздел 01-02 “Управленска философия и стил”
Раздел 01-03 “Организационна политика”
Раздел 01-04 “Политики и практики в областта на човешките ресурси”
Елемент_02 “Управление на риска”
Раздел 02-01 “Стратегия за управление на риска”
Раздел 02-02 “Процедури за управление на риска”
Управление на риска
Елемент_03 “Контролни дейности”
Раздел 03-1 “Предварителен контрол”
Раздел 03-2 “Контрол при изпълнение на обществени поръчки”
Раздел 03-3 “Система за двоен подпис”
Раздел 03-4 “Контрол на приходите”
Раздел 03-5 “Действия при несъответствия”
Раздел 03-6 “Антикорупционни процедури”
Раздел 03-7 “Превантивни и коригиращи действия”
Елемент_04 “Информация и комуникация”
Раздел 04-01 “Управление на документи и записи по СФУК”
Елемент_05 “Мониторинг
Раздел 05-01 “Преглед и оценка на СФУК от ръководството”