Отдел „Акредитация и рейтинг“

Отдел АР
Отдел АР

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефони :
Проф. д-р Стефан Сивков – 032 / 200 540, моб. 0882 255 505
Алис Миневска – 032 / 200 540, моб. 0878 633 195
Златка Лозанова – 032 / 200 540, моб.0882 860 659


Структура и организация на дейността на отдел по акредитация и рейтинг на Медицински университет-Пловдив

Отделът по акредитация и рейтинг е централизирано звено подчинено на Ректора на Медицински университет-Пловдив.

Отделът координира и подпомага основните звена по осигуряване на дейностите по акредитация, поддържането и актуализирането на документацията, свързана с тези процедури и осигуряването на информация за управленски решения.

Ръководи се от ръководител на отдел, който се подпомага от заместник, експерт по акредитация и рейтинг и технически секретар.

Ръководителят на отдел по акредитация и рейтинг участва в общото ръководство и осигуряване на основните процеси и дейности в Медицински университет – Пловдив:

1. Организира, ръководи, контролира и отговаря за дейностите по институционална акредитация, акредитация на професионални направления, специалности и докторски програми, процедурите по следакредитационно наблюдение и контрол, изпълнението на препоръките от акредитационни процедури за съответните звена.

2. Създава и ръководи постоянно действаща система за събиране и анализиране на информация от национални и международни оценки свързани с рейтинга на висшето училище.

3. Отговаря за подготовката, организацията, провеждането на преглед на Ръководството и на одити на системата за управление на качеството.

Състав

Ръководител

проф. д-р Стефан Сивков, дм – 0882 255 505

Експерт „Акредитация и рейтинг“

Алис Миневска – 0878 633 195

Технически секретар

Златка Лозанова – 0882 860 659


Акредитация

Нормативни документи

Документи на СУК

Доклади от одити

Списъци на актуални документи

Формуляри

Процедури

Отчети