Отдел Управление на качеството и акредитацията

Структура и организация на дейността на отдел по акредитация и рейтинг на Медицински университет-Пловдив

Отделът по акредитация и рейтинг е централизирано звено подчинено на Ректора на Медицински университет-Пловдив.

Отделът координира и подпомага основните звена по осигуряване на дейностите по акредитация, поддържането и актуализирането на документацията, свързана с тези процедури и осигуряването на информация за управленски решения.

Ръководи се от ръководител на отдел, който се подпомага от заместник, експерт по акредитация и рейтинг и технически секретар.

Ръководителят на отдел по акредитация и рейтинг участва в общото ръководство и осигуряване на основните процеси и дейности в Медицински университет – Пловдив:

1. Организира, ръководи, контролира и отговаря за дейностите по институционална акредитация, акредитация на професионални направления, специалности и докторски програми, процедурите по следакредитационно наблюдение и контрол, изпълнението на препоръките от акредитационни процедури за съответните звена.

2. Създава и ръководи постоянно действаща система за събиране и анализиране на информация от национални и международни оценки свързани с рейтинга на висшето училище.

3. Отговаря за подготовката, организацията, провеждането на преглед на Ръководството и на одити на системата за управление на качеството.

Състав

Veselina Kondeva
Заместник-ректор по качество и акредитация
Доц. д-р Веселина Кондева-Главинкова, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 547
e-mail: [email protected]

Експерт акредитация и рейтинг
Алис Миневска

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. +359 878 633 195
e-mail: [email protected]

Експерт акредитация и рейтинг
Жаклин Николова

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. +359 895 969 555
e-mail: [email protected]

Експерт по качеството
Г-н Владимир Киров

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. +359 877 085 808
e-mail: [email protected]

Експерт по качеството
Г-н Емил Йовчев

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. +359 889 236 360
e-mail: [email protected]

Акредитация

Нормативни документи

Документи на СУК

Доклади от одити

Списъци на актуални документи

Формуляри

Процедури

Отчети