Информация

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ И СПЕЦИАЛИСТИ!

Отдел СДО на Медицински университет – Пловдив, информира специализантите и специалистите, че в изпълнение заповед на Ректора на МУ-Пловдив №Р-1872/20.10.2021 г., основаваща се на заповедта на Министъра на здравеопазването №РД-01-856/19.10.2021 г., административното обслужването ще става след представяне при поискване и/или проверка на:
– Сертификат за ваксинация;
– Положителен PCR тест или положителен антигенен или антителен тест за минал период;
– Отрицателен PCR тест, проведен до 72 часа преди влизане в обекта или мероприятието;
– Бърз антигенен тест, проведен до 48 часа преди влизане в обекта или мероприятието.

Отдел СДО

Комисии за държавен изпит за специалност,
с председатели – хабилитирани лица от МУ Пловдив,
включени в заповед на Министъра на здравеопазването 2021 година

Специалности Председатели на комисии
за ДИ за специалност
Акушерство и гинекология Проф. д-р Екатерина Учикова, дм
Анестезиология и реанимационно лечение Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
Биофизика Проф. Пламен Загорчев, дбн
Вътрешни болести Проф. д-р М. Панчовска, дм
Детска дентална медицина Проф. д-р Ани Белчева-Криворова, дм
Епидемиология на инфекциозните болести Проф. д-р И. Стоилова,дмн
Инфекциозни болести Доц. д-р О. Бойкинова,дм
Кардиология Проф. д-р Ф. Николов, дм
Клинична имунология Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Медицинска информатика и здравен мениджмънт Проф. Н. Матева, дм
Медицинска онкология Проф. д-р Ж. Грудева, дм
Медицинска педагогика Проф. Б. Торньова, дп
Неврология Проф. д-р П. Атанасова, дмн
Образна диагностика Доц. д-р С. Цветкова – Тричкова, дм
Обща медицина Доц. д-р Л. Деспотова- Толева, дмн
Обществено здравеопазване за мед. сестри Доц. Г. Петрова, дм
Оперативно зъболечение и ендодонтия Проф. д-р Сн. Цанова, дм
Ортопедия и травматология Проф. д-р Вл. Ставрев, дмн
Патофизилогия Чл. кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн
Педиатрия Проф. д-р М.Бошева, дм
Протетична дентална медицина Проф. д-р А.Влахова, дм
Психиатрия Проф. д-р В.Акабалиев, дмн
Ушно-носно-гърлени болести Проф. д-р К.Джамбазов, дм
Физиология Проф. д-р Н.Бояджиев, дм
Хирургия Проф. д-р А.Учиков, дмн

Бази за обучение

СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ

Председател: Проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на Българския Червен кръст;
Заместник-председател: Доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор;
Секретар: Д-р Радосвета Филипова, държавен експерт в Министерство на здравеопазването;

Членове:
1. Главен комисар Стоян Темелакиев, заместник главен секретар на Министерство на вътрешните работи;
2. Полковник доц. д-р Андрей Галев, началник на Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена в структурата на Военномедицинска академия;
3. Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата;
4. Д-р Страшимир Генев, Директор на дирекция „Болнична медицинска помощ“ в Националната здравноосигурителна каса;
5. Д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз;
6. Д-р Галин Каменов, епидемиолог в Националния център по заразни и паразитни болести;
7. Д-р Румен Кофинов, управител на „БУЛБИО-НЦЗПБ“ ЕООД;
8. Д-р Кремена Пармакова, началник отдел „НЗПБ“, дирекция „Здравен контрол“ в Министерство на здравеопазването;
9. Д-р Цветолюба Генкова, началник отдел в дирекция „Медицински дейности“, Министерство на здравеопазването;
10. Д-р Данчо Пенчев, заместник-директор на Столична регионална здравна инспекция;
11. Проф. д-р Мариана Мурджева, Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“.