Обща информация

На вниманието на специализантите,
желаещи да посещават курсове, предложени от Медицински университет – София – Медицински факултет.

Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицински университет – Пловдив информира специализантите, че в отдела е налична книжка за курсове за следдипломно обучение на висшите медицински и немедицински кадри за 2024 г. на МУ- София.

Заявки за участие подавате на електронен адрес: [email protected] в срок до 10 септември 2023 г.

За повече информация – тел. 02 9520 280, отдел СДО, МУ- София и ТУК

Желаещите кандидати от МУ-Пловдив, могат да подадат заявки в отдел СДО на МУ-Пловдив до 31 юли 2023 г. Информация на тел. 032/200 709, отдел СДО на МУ-Пловдив.

От отдел СДОКомисии за държавен изпит за специалност,
с председатели – хабилитирани лица от МУ Пловдив,
включени в заповед на Министъра на здравеопазването към м. май 2023 година

Специалности Председатели на комисии
за ДИ за специалност
Акушерство и гинекология Проф. д-р Екатерина Учикова, дм
Анестезиология и реанимационно лечение Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
Биофизика Проф. Пламен Загорчев, дбн
Вътрешни болести Проф. д-р Мария Панчовска, дм
Детска дентална медицина Проф. д-р Ани Белчева-Криворова, дм
Епидемиология на инфекциозните болести Проф. д-р Йорданка Стоилова,дмн
Инфекциозни болести Доц. д-р Олиана Бойкинова,дм
Кардиология Проф. д-р Федя Николов, дм
Клинична имунология Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Клинична хематология Проф. д-р Веселина Горанова – Маринова, дм
Медицинска информатика и здравен мениджмънт Проф. Нонка Матева, дм
Медицинска онкология Проф. д-р Жанет Грудева, дм
Медицинска педагогика Проф. Бианка Торньова, дп
Неврология Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн
Образна диагностика Доц. д-р Силвия Цветкова – Тричкова, дм
Обща медицина Доц. д-р Радост Асенова, дмн
Обществено здравеопазване за мед. сестри Доц. Гергана Петрова, дм
Оперативно зъболечение и ендодонтия Проф. д-р Нешка Манчорова – Велева, дм
Ортопедия и травматология Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн
Патофизилогия Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
Педиатрия Проф. д-р Мирослава Бошева, дм
Протетична дентална медицина Проф. д-р Ангелина Влахова, дм
Психиатрия Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дмн
Социална медицина и здравен мениджмънт Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Ушно-носно-гърлени болести Проф. д-р Карен Джамбазов, дм
Физиология Проф. д-р Николай Бояджиев, дм
Хирургия Проф. д-р Аангел Учиков, дмн

Бази за обучение

СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ

Председател: Проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на Българския Червен кръст;
Заместник-председател: Доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор;
Секретар: Д-р Радосвета Филипова, държавен експерт в Министерство на здравеопазването;

Членове:
1. Главен комисар Стоян Темелакиев, заместник главен секретар на Министерство на вътрешните работи;
2. Полковник доц. д-р Андрей Галев, началник на Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена в структурата на Военномедицинска академия;
3. Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата;
4. Д-р Страшимир Генев, Директор на дирекция „Болнична медицинска помощ“ в Националната здравноосигурителна каса;
5. Д-р Николай Брънзалов, заместник-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз;
6. Д-р Галин Каменов, епидемиолог в Националния център по заразни и паразитни болести;
7. Д-р Румен Кофинов, управител на „БУЛБИО-НЦЗПБ“ ЕООД;
8. Д-р Кремена Пармакова, началник отдел „НЗПБ“, дирекция „Здравен контрол“ в Министерство на здравеопазването;
9. Д-р Цветолюба Генкова, началник отдел в дирекция „Медицински дейности“, Министерство на здравеопазването;
10. Д-р Данчо Пенчев, заместник-директор на Столична регионална здравна инспекция;
11. Проф. д-р Мариана Мурджева, Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“.