Местата за специализанти, финансирани от държавата

Лица с професионална квалификация „Лекар“

  1. МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИЛНОСТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
  2. МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, РАЗПРЕЛЕНИ ПО БАЗИ ПО ЧЛ.13, АЛ.1 от НАРЕДБА №1
  3. МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
  4. МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление “Здравни грижи”

  1. МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
  2. МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО БАЗИ ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБА №1
  3. МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ