Обща информация

Колектив, Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Колектив, Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Бърз справочник на потребителя на БИЦ
Фейсбук страница на БИЦ

За нас

Историческото начало на Библиотечно-информационен център е поставено през август 1945 г., когато с откриването на Пловдивския държавен университет се създава и Университетска библиотека.

През юни 1950 г. двата факултета на Пловдивския държавен университет се обособяват в две самостоятелни висши учебни заведения – Медицинска академия “И. П. Павлов” и Висш селскостопански институт “В. Коларов”. Университетската библиотека се разделя и библиотеката на Медицинска академия започва своето самостоятелно развитие с фонд от 18 000 т.

Днес БИЦ е разположен на площ от 1737 кв.м. и включва в структурата си централна и четири филиални библиотеки. Притежава над 173 000 тома книги, дисертации и периодични издания на български и чужди езици във всички области на медицинската наука.

Центърът разполага със съвременна информационно-технологична инфраструктура и материално-техническа база. Библиотечно-информационното обслужване се осъществява чрез автоматизирана библиотечна система, в която е интегрирана РФИД технология, базирана на безконтактна радио-честотна идентификация на обекти.

Комфортната и функционална библиотечна среда включва читални, компютърни зали, зали за докторанти, зали за екипна работа и студио за дигитализация. Библиотеките разполагат с 375 места, от които 75 са оборудвани с компютри.

Осигурен е безплатен достъп до интернет, вкл. безжичен, както и отдалечен достъп до библиотечни ресурси.

В изпълнение на своята мисия да подкрепя образованието, науката, свободния обмен на знания, духовно-културното развитие и иновациите БИЦ създава и развива релевантна библиотечно-информационна база и услуги в подкрепа на осъществяваните от МУ-Пловдив дейности.

Структура и състав

Централна библиотека
бул. „Пещерско шосе“ №66
тел. 0877 172 943
Мая Урумова
Директор
тел. 032 200 659; 0882 512 972
[email protected]
Галина Мамарова 
Ръководител отдел „Комплектуване, каталогизация и управление на библиотечните фондове“
[email protected]
д-р Галина Илиева
Главен библиотекар
тел. 0885 201 123
[email protected]
Цонка Костадинова
Главен библиотекар
[email protected]
Овсанна Язъджиян
Библиотекар
[email protected]
Ирина Митева
Библиотекар
[email protected]
Ганка Пенчева
Организатор, дигитализация
[email protected]
Тодор Ненов
Организатор, дигитализация
[email protected]
Тодор Тодев
Системен администратор
[email protected]
Филиална библиотека – База 1
бул. „Васил Априлов“ № 15А
тел. 032 200 661; 0877 172 940
Невена Дякова 
Ръководител отдел „Библиотечно-информационно обслужване“
[email protected]
Дора Едрева
Специалист, компютърни мрежи и системи
[email protected]
Паола Спасова
Библиотекар
[email protected]
Десислава Самуилова
Библиотекар
[email protected]
Милена Грозева
Библиотекар
[email protected]
Виделина Благоева
Библиотекар
[email protected]
Филиална библиотека – Факултет по дентална медицина
бул. „Христо Ботев“ № 3
тел. 032 200 810; 032 200 806
Корнелия Бояджиева
Главен библиотекар
[email protected]

д-р Албена Калинова
Библиотекар
[email protected]

Филиална библиотека – Студентски общежития
ул. „Царевец“ № 2, бл. 2
Атанас Родозов
Библиотекар
[email protected]
Филиална библиотека – Медицински колеж
ул. „Братя Бъкстон“ № 120
тел. 032 200 930
Зорница Иванова
Библиотекар
[email protected]

Дейности

Библиотечно-информационният център осъществява библиотечна, библиографска, справочна, информационна и културно-образователна дейност.
Организацията и изпълнението се извършват от два функционални отдела:

Отдел „Комплектуване, каталогизация и управление на библиотечния фонд“:

 • Формира, организира, развива, управлява и съхранява релевантен за профила на МУ-Пловдив библиотечен фонд от книжни и електронни документи.
 • Изгражда и поддържа електронен каталог
 • Участва в националния и международен обмен на публикации и разпространява печатната версия на сп. Folia Medica до библиотеки в страната и чужбина.
 • Дигитализира ценни издания от библиотечните колекции за устойчиво съхраняване на книжовното наследство.
 • Отдел „Библиотечно-информационно обслужване“:

 • Предоставя широк спектър библиотечно-информационни ресурси и услуги.
 • Промотира библиотечните ресурси и услуги
 • Провежда индивидуални и групови обучения за повишаване на информационната грамотност.
 • Проучва и анализира потребностите и удовлетвореността на потребителите
 • Проекти

  Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, Договор № BG05M2OP001-1.002-0005-C 01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

  В изпълнение на проект Договор № BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е осигурен достъп чрез абонамент до електронно съдържание на чуждестранни специализирани издания, както следва:

  1. Научни електронни списания:
  Critical Care Clinics ISSN: 0749-0704 (2021 – 2022 г.)
  Anesthesiology Clinics ISSN: 1932-2275 (2021 – 2022 г.)
  Current Opinion in Critical Care ISSN: 1070-5295 (2019 – 2021 г.)
  Current Opinion in Anesthesiology ISSN: 0952-7907 (2019 – 2020 г.)
  Critical Care Medicine ISSN: 0090-3493 (2019 – 2020 г.)
  Journal of Drug Targeting ISSN: 1061-186X (2019 г.)

  2. Колекция „Medicine”, съдържаща е-списания на издателство Springer Nature (Springer Journals: Medicine and Biomed-Life Sciences) за периода 2020 – 2023 г.
  Достъпът до електронните списания се осъществява от компютри в университетската мрежа на МУ-Пловдив през платформата SpringerLink.

  3. Електронни протоколи (Springer Protocols) от база данни (платформа) SpringerLink в области „Биотехнологии и здравословен начин на живот“ за периода 2020 – 2023 г.
  Достъпът до електронните протоколи се осъществява от компютри в университетската мрежа на МУ-Пловдив през платформата SpringerLink.

  Проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ–2)”, Договор № BG05M2OP001-2.009-0025

  През 2017/2018 г. в изпълнение на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ–2)”, Договор № BG05M2OP001-2.009-0025, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са инвестирани 36 377, 50 лв. за закупуване на информационни източници в подкрепа на научноизследователската дейност и обучението на участниците в целевата група.

  Постигнати резултати:

 • Реализирани са абонаменти за електронните бази данни MEDLINE Complete и Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO) на обща стойност 20 554 лв.
 • Закупена е научна медицинска литература за проектната научноизследователска дейност – 25 печатни и 25 онлайн книги на обща стойност 14 509,45 лв.
 • Закупена е специализирана литература за информационно осигуряване дейността на Преподавателската академия и на Докторантското училище – 5 печатни и 5 онлайн книги на обща стойност 1 314,05 лв.
 • С участието на специалисти от БИЦ са проведени 2 групови обучения за докторанти на тема “Работа със систематизирана електронна научна информация – бази данни, библиографска и цитатна справка, инструменти в помощ на изследователите.”

  Печатни книги
  Онлайн книги

  Проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”

  Библиотечно-информационният център – достъпен, енергийноефективен, модернизиран
  На състоялата се на 20.03.2013 г. в Трета аудитория заключителна пресконференция беше оповестено успешното приключване на Проект № BG161РО001/1.1-07/2009/011 „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”.
  Проектът е на стойност 2 959 402.68 лв. и е реализиран по ОП „Регионално развитие”. Над 2.5 млн. лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие.

  В периода юни 2010 г. – март 2013 г. са извършени енергийно ефективни мерки в Учебния корпус на Медицински колеж и строително-монтажни дейности в 4 библиотеки на БИЦ – Централната и три от филиалите й в База 1, Медицинския колеж и в Студентските общежития.

  Осигурена е достъпна архитектурна среда за обучаващи се и потребители на БИЦ в неравностойно положение. Изградени са асансьор, платформа и 3 рампи. Обособени са читателски места за лица в неравностойно положение и е оборудвано компютъризирано място за работа на хора със зрителни увреждания.

  Осъществена е инфраструктурна и технологична модернизация на Библиотечно-информационния център, позволяваща достигане на ново равнище на предлаганите библиотечно-информационни услуги. Цялостно е обновено ИТ оборудването, доизградена е мрежовата структура и е разширен достъпа до интернет, вкл. безжичен. Изградени са системи за защита и опазване на библиотечния фонд чрез пожароизвестяване и видеоконтрол.

  Внедрена е RFID технология, използваща радио-честотна идентификация, което позволява увеличаване на циркулацията, оптимизиране на библиотечното обслужване и опазване на библиотечния фонд. Създадено е студио за дигитализация, оборудвано с бук скенер e-scan Agata, графична станция и сторидж сървър. Използваният в момента библиотечен софтуер „Автоматизирана библиотека” е надграден с нови функционалности за визуализация и обмен на дигитализирани документи. Разработени са софтуери за отдалечен достъп на оторизирани потребители до електронни ресурси и за управление на цифрови архиви.

  В модернизацията на Библиотечно-информационен център са инвестирани близо 1,5 млн. лева. Крайните бенефициенти – български и чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели, специализанти, курсисти и външни потребители вече имат възможност да ползват широк спектър библиотечно-информационни услуги във функционална, достъпна и атрактивна библиотечна среда.

  Проект “Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Оригиналност, реализация и Академизъм в Науката и Технологиите /ДОКТОРАНТ/“ BG051PO001-3.3.06-0011

  През 2013 г. в изпълнение на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)”, договор № BG051PO001-3.3.06-0011, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 са инвестирани 61124,39 лв. за закупуване на информационни източници, свързани с обучението и научноизследователската дейност на докторантите.

  Постигнати резултати:
  Реализирани са двугодишни абонаменти за електронните бази данни Medline with Full Text, Dentistry & Oral Sciences Source и SpringerLink на обща стойност 54 666,76 лв. с ДДС
  Библиотечния фонд е обогатен с 20 чуждестранни монографии за акредитираните докторски програми, както и с 9 специализирани издания за фонд „Библиотека на докторанта” на обща стойност 6 457,63 лв.

  С участието на специалисти от БИЦ са проведени 2 групови обучения за докторанти на тема „Работа със систематизирана електронна научна информация – бази данни, интернет библиографска справка, научни библиотеки.”

  Списък на закупената литература можете да изтеглите тук.

  Проект “Създаване на система за ефективно дистанционно електроннобазирано обучение на магистри по обществено здраве”

  За целите на проект „Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве” договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0035, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 са закупени информационни ресурси на обща стойност 10869,82 лв.

  Постигнати резултати:
  Абонамент за 7 електронни списания от Healhcare Management Collection на Emerald на обща стойност 2030,57лв.

  Закупуване на 32 онлайн книги на издателство John Wiley, достъпни през Wiley Online Library, на обща стойност 7301,09 лв.

  Закупуване на 12 книги в областта на електронното дистанционно обучение на обща стойност 1538,16 лв.

 • Работно време

  Библиотека Работно време
  Централна библиотека
  бул. „Пещерско шосе“ № 66
  Понеделник – Петък: 
  08:00 – 12:00
  12:30 – 16:30
  Филиална библиотека – База 1
  бул. „Васил Априлов“ № 15А

  Понеделник – Петък:
  08:00 – 12:00
  12:30 – 20:00

  Филиална библиотека – ФДМ
  бул. „Христо Ботев“ № 3
  Понеделник – Петък:
  08:00 – 12:00
  12:30 – 16:30
  Филиална библиотека – МК
  ул. „Братя Бъкстон“ № 120
  Понеделник – Петък:
  08:00 – 12:00
  12:30 – 16:30
  Филиална библиотека – СО
  ул. „Царевец“ № 2
  Понеделник – Петък:
  11:00 – 13:00
  13:30 – 19:30
  Събота:
  10:30 – 13:00
  13:30 – 19:30
  Неделя (лятна сесия):
  10:30 – 13:00
  13:30 – 19:30

  Контакти

  Медицински университет – Пловдив
  Библиотечно-информационен център
  бул. „В. Априлов“, № 15А
  4002 Пловдив
  e-mail: [email protected]

  • Централна библиотека, бул. „Пещерско шосе“ № 66
  тел. 0877 172 943
  • Филиална библиотека – База 1, бул. „Васил Априлов“ № 15А
  тел. 032 200 661; 0877 172 940
  • Филиална библиотека – Факултет по дентална медицина, бул. „Христо Ботев“ № 3
  тел. 032 200 810 ; 032 200 806
  • Филиална библиотека – Медицински колеж, ул. „Братя Бъкстон“ № 120
  тел. 032 200 930
  • Филиална библиотека – Студентско общежитие, ул. „Царевец“ № 2, бл. 2