Ресурси

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Бази данни

Е-ресурси по проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

В изпълнение на проект Договор № BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е осигурен достъп чрез абонамент до електронно съдържание на чуждестранни специализирани издания, както следва:

1. Научни електронни списания:
Critical Care Clinics ISSN: 0749-0704 (2021 – 2022 г.)
Anesthesiology Clinics ISSN: 1932-2275 (2021 – 2022 г.)
Current Opinion in Critical Care ISSN: 1070-5295 (2019 – 2021 г.)
Current Opinion in Anesthesiology ISSN: 0952-7907 (2019 – 2020 г.)
Critical Care Medicine ISSN: 0090-3493 (2019 – 2020 г.)
Journal of Drug Targeting ISSN: 1061-186X (2019 г.)

2. Колекция „Medicine”, съдържаща е-списания на издателство Springer Nature (Springer Journals: Medicine and Biomed-Life Sciences) за периода 2020 – 2023 г.
Достъпът до електронните списания се осъществява от компютри в университетската мрежа на МУ-Пловдив през платформата SpringerLink.

3. Електронни протоколи (Springer Protocols) от база данни (платформа) SpringerLink в области „Биотехнологии и здравословен начин на живот“ за периода 2020 – 2023 г.
Достъпът до електронните протоколи се осъществява от компютри в университетската мрежа на МУ-Пловдив през платформата SpringerLink.

Достъп до е-книги и учебници от Freedom Collection в ScienceDirect

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

В резултат на ново тригодишно споразумение между МОН и компанията Elsevier през 2022 г. е предоставен пълнотекстов достъп до е-книги и учебници от Freedom Collection, които се ползват през платформата ScienceDirect.

Списъци на лицензираните е-книги и учебници:
FreedomCollectionBooks2022
EducationalTextBookCollection

AccessMedicine (McGraw-Hill)

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Материали от уебинара „AccessMedicine и AccessPharmacy в подкрепа на съвременното обучение“, проведен в рамките на Дни на Библиотечно-информационния център 24 – 28 октомври 2022 г.:

Zoom recording
Изисква се парола за достъп, която се предоставя във всяка една от библиотеките на БИЦ.

McGraw Hill – AccessMedicine
McGraw Hill – AccessPharmacy
Access Profile Flyer

AccessMedicine е онлайн ресурс на издателство McGraw-Hill и включва:
• Колекция от 100+ непрекъснато актуализирани електронни учебника и помагала
• Възможност за интерактивна самооценка чрез тестове
• Diagnosaurus® DDx
• Quick Medical Dx & Rx – колекция от кратки, основани на доказателства описания на състояния и заболявания
• Диагностични тестове, включително лабораторни процедури в клинични условия
• Десетки хиляди изображения и видеоматериали
• Интегрирана база данни с лекарствена информация, включваща дозировка, индикации и нежелани странични реакции за повече от 1000 лекарства с генерични и търговски наименования
• Описания на клинични случаи

Списък на учебници
AccessApp Flyer
Detailed Overview of AccessMedicine for Medical Students
AccessMedicine: An Authoritative Digital Resource for Medical Professionals and Students

Достъп от университетската мрежа
Отдалечен достъп

Ресурсът включва водещи учебници по фармация, богата мултимедийна библиотека и видеоматериали, инструменти за учене с преговорни въпроси, флашкарти, клинични случаи с лекарствена терапия, теми от фармацевтичната практика, основана на доказателства, и интегрирана лекарствена база данни.

Списък на учебници
Списък на мултимедийни материали
McGraw Hill – AccessPharmacy
Access Profile Flyer
AccessApp Flyer
AccessPharmacy Overview Video

eBook Monograph Collection (EBSCO)

Достъп от университетската мрежа

EBSCO eBook Collection

Онлайн книги по проект ДОКТОРАНТ-2

За целите на проект “Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, Договор № BG05M2OP001-2.009-0025, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, са закупени 30 онлайн книги, достъпни през Wiley Online Library.

Книгите могат да бъдат ползвани от университетската мрежа.

Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
Bioinorganic Chemistry: A Short Course
Biomechanics in Sport: Performance Enhancement and Injury Prevention
Bioprocessing for Cell Based Therapies
Bone and Joint Infections: From Microbiology to Diagnostics and Treatment
Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Structure and Chemistry, Volume 1
Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Processing and Applications, Volume 2
Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Biodegradable Polymers, Volume 3
Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Bioactive and Compatible Synthetic/Hybrid Polymers, Volume 4
The Human Microbiota and Chronic Disease: Dysbiosis as a Cause of Human Pathology
Immunohistochemistry and Immunocytochemistry: Essential Methods
Interpreting Lung Function Tests: A Step-by-Step Guide
Iron Metabolism – From Molecular Mechanisms to Clinical Consequences
Lung Function: Physiology, Measurement and Application in Medicine
Metals in Medicine
Minimally Invasive Periodontal Therapy: Clinical Techniques and Visualization Technology
Multi-Modality Cardiac Imaging
Neuroendocrinology of Stress
Occupational and Environmental Lung Diseases
Practical Periodontal Plastic Surgery
Quality of Life: The assessment, analysis and reporting of patient-reported outcomes
Stem Cells in Regenerative Medicine: Science, regulation and business strategies
Strength and Power in Sport
Stress and Environmental Regulation of Gene Expression and Adaptation in Bacteria
Textbook of Diabetes
Guidelines for Reporting Health Research: A User’s Manual
How to Teach in Clinical Settings
Mentorship in Academic Medicine
Research Methods for Postgraduates
Researching Medical Education

Онлайн книги по здравеопазване

За целите на проект „Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве” № BG051PO001-4.3.04-0035, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, са закупени 32 онлайн книги на издателство John Wiley, достъпни през Wiley Online Library.

Ползването на книгите е възможно от университетската мрежа.

Biostatistical Methods in Epidemiology – Newman
Biostatistical Methods: The Assessment of Relative Risks – Lachin
Biostatistics: A Methodology for the Health Sciences, Second Edition – van Belle
Communication in Healthcare Settings – Pilnick
Developing Econometrics – Tong
Diffusion of Innovations in Health Service Organisations : A Systematic Literature Review- Greenhalgh
Digital Libraries- Papy
Econometric Analysis of Health Data – Jones
Effective Healthcare Leadership – Jasper
Financing Health Care – New Ideas for a Changing Society- Lu
A Guide to Teaching Statistics: Innovations and Best Practices – Hulsizer
Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational Psychology – Rogelberg
Health Care Errors and Patient Safety – Hurwitz
Health Economics – An Introduction for Health Professionals – Phillips
International Review of Industrial and Organizational Psychology 2010 Volume 25 – Hodgkinson
New Blackwell Companion to Medical Sociology – Cockerham
Occupational Health Law 5e – Kloss
Palliative Care – An Integrated Approach – Buckley
Problem Based Learning in Health and Social Care – Clouston
Public Health Skills: A Practical Guide for Nurses and Public Health Practitioners – Coles
Innovation in Action: A practical guide for healthcare teams – Endsley
Qualitative Research in Health Care 3e – Pope
Quantitative Environmental Risk Analysis for Human Health – Fjeld
Quantitative Methods: An Introduction for Business Management – Brandimarte
Recent Advances in Quantitative Methods in Cancer and Human Health Risk Assessment – Edler
Self-regulation in Health Behaviour- de Ridder
Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction – Zinn
Statistical Advances in the Biomedical Sciences: Clinical Trials, Epidemiology, Survival Analysis, and Bioinformatics – Biswas
Statistical Methods for Fuzzy Data – Viertl
Statistical Models and Methods for Lifetime Data, Second Edition – Lawless
The Essentials of Biostatistics for Physicians, Nurses, and Clinicians – Chernick
The Psychology of Social and Cultural Diversity – Crisp

Хибридни книги (печатно издание + онлайн достъп)

Хибридните книги комбинират печатно издание и онлайн достъп до пълнотекстовото съдържание. Парола за онлайн достъп можете да получите в библиотеките.

МЕДИЦИНА

Andrews’ Diseases of the Skin : Clinical Dermatology / William D. James, Timothy G. Berger, Dirk M. Elson . – 11e
ISBN 978-1-4377-0314-6

Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune System / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . – 5e
ISBN 978-0-323-39082-8

Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune System / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . – 4e
ISBN 978-1-4557-0707-2

Berne and Levy Physiology / Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton . – 6e
ISBN 978-0-323-07362-2

Cellular and Molecular Immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . – 9e
ISBN 978-0-323-47978-3

Cellular and Molecular Immunology / Abul K. Abbas . – 7e
ISBN 978-1-4377-1528-6

Clinical Anesthesia . – 7e
ISBN 978-1-4511-4419-2

Clinical Cases in Tropical Medicine / Camilla Rothe
ISBN 9780702058240

Clinical Chemistry / William Marshall, Marta Lapsley, Andrew Day . – 8е
ISBN 978-0-7234-3881-6

Clinical Immunology : Principles and Practice / Ed. Robert R. Rich . – 4e
ISBN-13: 978-0-7234-3691-1

Clinical Ophthalmology : A Systematic Approach / Jack J Kanski, Brad Bowling . – 7e
ISBN 978-0-7020-4093-1

Clinical Pharmacology . – 12e
ISBN 978-0-7020-7328-1

Clinically Oriented Anatomy / Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur . – 8e
ISBN 978-1-4963-5404-4

Davidson’s Principles and Practice of Medicine / Ed. Stuart Ralston et al. . – 23e
ISBN 978-0-7020-7028-0

Essentials of Clinical Immunology / Helen Chapel et al. . – 6e
ISBN 978-1-118-47295-8

Essential Medical Genetics / Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson-Smith . – 6е
ISBN 978-1-4051-6974-5

Gray’s Anatomy : The Anatomical Basis of Clinical Practice, 40e
ISBN 978-0-443-06684-9

Gray’s Anatomy for Students / Ed. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell . – 3e
ISBN 978-0-7020-5131-9

Gray’s Anatomy Review . – 2e
ISBN 978-0-323-27788-4

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology / John E. Hall . – 13e
ISBN 978-1-4557-7005-2

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology / John E. Hall . – 12e
ISBN 978-1-4160-4574-8

Illustrated Textbook of Paediatrics / Ed. Tom Lissauer, Will Carroll et al . – 5e
ISBN 978-0-323-29987-9
ISBN 978-0-7020-6989-5
ISBN 978-0-7234-3871-7
ISBN 978-1-60831-584-0

Immunology for Medical Students / Roderick Nairn, Matthew Helbert . – 2e
ISBN-13: 978-0-323-04331-1

Histology : A Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology / Wojciech Pawlina, Michael H. Ross . – 7e
ISBN 978-1-4511-8742-7

Hunter’s Diseases of Occupations / Ed. Peter J. Baxter et al. . – 10e
ISBN 978-0-340-9-4166-9

Marino’s The ICU Book / Paul L. Marino . – 4e
ISBN 978-1-4511-8869-1

Marks’ Basic Medical Biochemistry : A Clinical Approach / Michael Lieberman, Allan D. Marks . – 4e
ISBN 978-1-60831-572-7

Medical Biochemistry / John Baynes, Marek Dominiczak . – 5е
ISBN 978-0-7020-7299-4

Medical Microbiology / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. – 8e
ISBN 978-0-323-29956-5

Mims’ Medical Microbiology and Immunology / Richard Goering et al. . – 6e
ISBN 978-0-7020-7154-6

Mims’ Medical Microbiology . – 5e
ISBN 978-0-7234-3601-0

Muir’s Textbook of Pathology / Ed. C. Simon Herrington . – 15e
ISBN-13 978-1-4441-8497-6

Nelson Essentials of Pediatrics / Karen J. Marcdante, Robert M. Kliegman . – 7e  
ISBN 978-1-4557-5980-4

Netter’s Clinical Anatomy / John T. Hansen . – 3e
ISBN 9781455770083

NMS Surgery : National Medical Series for Independent Study / Ed. Bruce E. Jarrell, Stephen M. Kavic . –6e
ISBN 978-1-60831-584-0

Operative Otolaryngology : Head and Neck Surgery : In 2 v. / Ed. Eugene N. Myers . – 2e
ISBN 978-1-4160-2445-3

Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases / Ed. Sarah S. Long, Charles G. Prober, Marc Fischer . – 5e
ISBN 978-0-323-40181-4

Sabiston Textbook of Surgery : The Biological Basis of Modern Surgical Practice / Ed. Courtney M. Townsend et al . – 20e
ISBN 978-0-323-29987-9

Sobotta Atlas of Human Anatomy / Ed. F. Paulsen, J. Waschke . – 15e
ISBN 978-0-7234-3639-3 (v. 1)
ISBN 978-0-7234-3732-1 (v. 2)
ISBN 978-0-7234-3733-8 (v. 3)
ISBN 978-0-7234-3491-7 (suppl.)

Tidy’s Physiotherapy / Stuart Porter. – 15e
ISBN 9780702050039

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

An Introduction to Orthodontics / Laura Mitchell. – 4e
ISBN 9780199594719

Carranza’s Clinical Periodontology . – 12e
ISBN 978-0-323-18824-1

Cohen’s Pathways of the Pulp / Ed. Kenneth M. Hargreaves, Stephen Cohen . – 10e
ISBN 978-0-323-06489-7

Contemporary Orthodontics / William R. Proffit, Henry W. Fields, David M. Sarver . – 5e
ISBN 978-0-323-08317-1

Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Aproach / Daniel J. Chiego . – 4e
ISBN 9780323082563

Fundamentals of Periodontal Instrumentation and Advanced Root Instrumentation / Jill S. Gehrig . – 8e
ISBN 978-1-975117-50-4

Interpretation Basics of Cone Beam Computed Tomography / Ed. Shawneen M. Gonzalez
ISBN 978-1-118-38106-9

Little and Falace’s Dental Management of the Medically Compromised Patient / James W. Little, Craig S. Miller, Nelson L. Rhodus . – 8e
ISBN 9780323088008

Ten Cate’s Oral Histology / Antonio Nanci . – 8e
ISBN 9780323087766

Woelfel’s Dental Anatomy / Rickne C. Scheid, Gabriela Weiss . – 9e
ISBN 978-1-496-32022-3

ФАРМАЦИЯ

Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy / Michael Heinrich et al. . – 3e
ISBN 978-0-7020-7008-2

Pharmaceutical Analysis : A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists / David G. Watson . – 4e
ISBN 978-0-7020-6989-5

Библиотечни колекции

  • Книги
  • Дисертации
  • Периодични и продължаващи издания
  • Справочен фонд
  • Библиотека за докторанта
  • Научно наследство на МУ- Пловдив
  • Редки и ценни издания