Ресурси

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Бази данни

Уважаеми потребители,

Информираме Ви, че са докладвани проблеми при ползването на услугата за отдалечен достъп до абонирани е-ресурси от компютри извън университетската мрежа.

До отстраняването им от отдел „Информационно и компютърно осигуряване“ Ви предлагаме да ползвате и следните възможности за отдалечен достъп до ресурсите:

I. Самостоятелно активиране на отдалечен достъп след извършване на първоначална персонална регистрация от компютър в университетската мрежа:

II. Самостоятелно активиране на отдалечен достъп до Scopus и ScienceDirect (възможно е и от компютър извън университетската мрежа):

Изисква се потребителят да се регистрира с институционалния си имейл на един от горепосочените адреси, след което ще получи линк за активиране на посочения имейл.

Стъпки за регистрация – след кликване върху Create account се избира Sign in via your institution, намира се Medical University of Plovdiv и едва тогава се вписва институционалният имейл.

III. Активиране на отдалечен достъп до Scopus и ScienceDirect с помощта на администратор.

Изисква се потребителят да извърши първоначална регистрация от компютър в университетската мрежа на един от горепосочените адреси, след което да изпрати имейла, с който е извършена регистрацията, на dora.edreva@mu-plovdiv.bg

IV. Отдалечен достъп до следните бази данни след получаване на потребителско име и парола от БИЦ:

 • MEDLINE Complete (EBSCO)
 • Dentistry & Oral Science Source (EBSCO)
 • Oxford University Press Online Journals /STM content/

  При проблеми, моля, сигнализирайте на г-жа Дора Едрева – специалист „Компютърни мрежи и системи“ в БИЦ, dora.edreva@mu-plovdiv.bg , тел. 032/200 661.

 • Е-ресурси по проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

  В изпълнение на проект Договор № BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е осигурен достъп чрез абонамент до електронно съдържание на чуждестранни специализирани издания, както следва:

  1. Научни електронни списания:
  Critical Care Clinics ISSN: 0749-0704 (2021 – 2022 г.)
  Anesthesiology Clinics ISSN: 1932-2275 (2021 – 2022 г.)
  Current Opinion in Critical Care ISSN: 1070-5295 (2019 – 2021 г.)
  Current Opinion in Anesthesiology ISSN: 0952-7907 (2019 – 2020 г.)
  Critical Care Medicine ISSN: 0090-3493 (2019 – 2020 г.)
  Journal of Drug Targeting ISSN: 1061-186X (2019 г.)

  2. Колекция „Medicine”, съдържаща е-списания на издателство Springer Nature (Springer Journals: Medicine and Biomed-Life Sciences) за периода 2020 – 2023 г.
  Достъпът до електронните списания се осъществява от компютри в университетската мрежа на МУ-Пловдив през платформата SpringerLink.

  3. Електронни протоколи (Springer Protocols) от база данни (платформа) SpringerLink в области „Биотехнологии и здравословен начин на живот“ за периода 2020 – 2023 г.
  Достъпът до електронните протоколи се осъществява от компютри в университетската мрежа на МУ-Пловдив през платформата SpringerLink.

  Достъп до електронни книги от Freedom Collection в ScienceDirect

  В резултат на споразумение между Министерство на образованието и науката и Elsevier повече от 6 000 електронни книги от Freedom Collection 2022 са достъпни в пълен текст през платформата ScienceDirect.

  Списък с книгите можете да намерите тук.

  AccessMedicine (McGraw-Hill)

  Достъп от университетската мрежа
  Отдалечен достъп

  Материали от уебинара „AccessMedicine и AccessPharmacy в подкрепа на съвременното обучение“, проведен в рамките на Дни на Библиотечно-информационния център 24 – 28 октомври 2022 г.:

  Zoom recording
  Изисква се парола за достъп, която се предоставя във всяка една от библиотеките на БИЦ.

  McGraw Hill – AccessMedicine
  McGraw Hill – AccessPharmacy
  MyAccess Profile Flyer

  AccessMedicine е онлайн ресурс на издателство McGraw-Hill и включва:
  • Колекция от 100+ непрекъснато актуализирани електронни учебника и помагала
  • Възможност за интерактивна самооценка чрез тестове
  • Diagnosaurus® DDx
  • Quick Medical Dx & Rx – колекция от кратки, основани на доказателства описания на състояния и заболявания
  • Диагностични тестове, включително лабораторни процедури в клинични условия
  • Десетки хиляди изображения и видеоматериали
  • Интегрирана база данни с лекарствена информация, включваща дозировка, индикации и нежелани странични реакции за повече от 1000 лекарства с генерични и търговски наименования
  • Описания на клинични случаи

  Списък на учебници
  AccessMedicine Overview

  AccessPharmacy (McGraw-Hill)

  Достъп от университетската мрежа
  Отдалечен достъп

  Ресурсът включва водещи учебници по фармация, богата мултимедийна библиотека и видеоматериали, инструменти за учене с преговорни въпроси, флашкарти, клинични случаи с лекарствена терапия, теми от фармацевтичната практика, основана на доказателства, и интегрирана лекарствена база данни.

  Списък на учебници
  Списък на мултимедийни материали
  McGraw Hill – AccessPharmacy
  MyAccess Profile Flyer

  eBook Monograph Collection (EBSCO)

  Достъп от университетската мрежа

  EBSCO eBook Collection

  Онлайн книги по проект ДОКТОРАНТ-2

  За целите на проект “Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, Договор № BG05M2OP001-2.009-0025, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, са закупени 30 онлайн книги, достъпни през Wiley Online Library.

  Книгите могат да бъдат ползвани от университетската мрежа.

  Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
  Bioinorganic Chemistry: A Short Course
  Biomechanics in Sport: Performance Enhancement and Injury Prevention
  Bioprocessing for Cell Based Therapies
  Bone and Joint Infections: From Microbiology to Diagnostics and Treatment
  Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Structure and Chemistry, Volume 1
  Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Processing and Applications, Volume 2
  Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Biodegradable Polymers, Volume 3
  Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies: Bioactive and Compatible Synthetic/Hybrid Polymers, Volume 4
  The Human Microbiota and Chronic Disease: Dysbiosis as a Cause of Human Pathology
  Immunohistochemistry and Immunocytochemistry: Essential Methods
  Interpreting Lung Function Tests: A Step-by-Step Guide
  Iron Metabolism – From Molecular Mechanisms to Clinical Consequences
  Lung Function: Physiology, Measurement and Application in Medicine
  Metals in Medicine
  Minimally Invasive Periodontal Therapy: Clinical Techniques and Visualization Technology
  Multi-Modality Cardiac Imaging
  Neuroendocrinology of Stress
  Occupational and Environmental Lung Diseases
  Practical Periodontal Plastic Surgery
  Quality of Life: The assessment, analysis and reporting of patient-reported outcomes
  Stem Cells in Regenerative Medicine: Science, regulation and business strategies
  Strength and Power in Sport
  Stress and Environmental Regulation of Gene Expression and Adaptation in Bacteria
  Textbook of Diabetes
  Guidelines for Reporting Health Research: A User’s Manual
  How to Teach in Clinical Settings
  Mentorship in Academic Medicine
  Research Methods for Postgraduates
  Researching Medical Education

  Онлайн книги по здравеопазване

  За целите на проект „Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве” № BG051PO001-4.3.04-0035, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, са закупени 32 онлайн книги на издателство John Wiley, достъпни през Wiley Online Library.

  Ползването на книгите е възможно от университетската мрежа.

  Biostatistical Methods in Epidemiology – Newman
  Biostatistical Methods: The Assessment of Relative Risks – Lachin
  Biostatistics: A Methodology for the Health Sciences, Second Edition – van Belle
  Communication in Healthcare Settings – Pilnick
  Developing Econometrics – Tong
  Diffusion of Innovations in Health Service Organisations : A Systematic Literature Review- Greenhalgh
  Digital Libraries- Papy
  Econometric Analysis of Health Data – Jones
  Effective Healthcare Leadership – Jasper
  Financing Health Care – New Ideas for a Changing Society- Lu
  A Guide to Teaching Statistics: Innovations and Best Practices – Hulsizer
  Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational Psychology – Rogelberg
  Health Care Errors and Patient Safety – Hurwitz
  Health Economics – An Introduction for Health Professionals – Phillips
  International Review of Industrial and Organizational Psychology 2010 Volume 25 – Hodgkinson
  New Blackwell Companion to Medical Sociology – Cockerham
  Occupational Health Law 5e – Kloss
  Palliative Care – An Integrated Approach – Buckley
  Problem Based Learning in Health and Social Care – Clouston
  Public Health Skills: A Practical Guide for Nurses and Public Health Practitioners – Coles
  Innovation in Action: A practical guide for healthcare teams – Endsley
  Qualitative Research in Health Care 3e – Pope
  Quantitative Environmental Risk Analysis for Human Health – Fjeld
  Quantitative Methods: An Introduction for Business Management – Brandimarte
  Recent Advances in Quantitative Methods in Cancer and Human Health Risk Assessment – Edler
  Self-regulation in Health Behaviour- de Ridder
  Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction – Zinn
  Statistical Advances in the Biomedical Sciences: Clinical Trials, Epidemiology, Survival Analysis, and Bioinformatics – Biswas
  Statistical Methods for Fuzzy Data – Viertl
  Statistical Models and Methods for Lifetime Data, Second Edition – Lawless
  The Essentials of Biostatistics for Physicians, Nurses, and Clinicians – Chernick
  The Psychology of Social and Cultural Diversity – Crisp

  Хибридни книги (печатно издание + онлайн достъп)

  Хибридните книги комбинират печатно издание и онлайн достъп до пълнотекстовото съдържание. Парола за онлайн достъп можете да получите в библиотеките.

  МЕДИЦИНА

  Andrews’ Diseases of the Skin : Clinical Dermatology / William D. James, Timothy G. Berger, Dirk M. Elson . – 11e
  ISBN 978-1-4377-0314-6

  Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune System / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . – 5e
  ISBN 978-0-323-39082-8

  Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune System / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . – 4e
  ISBN 978-1-4557-0707-2

  Berne and Levy Physiology / Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton . – 6e
  ISBN 978-0-323-07362-2

  Cellular and Molecular Immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . – 9e
  ISBN 978-0-323-47978-3

  Cellular and Molecular Immunology / Abul K. Abbas . – 7e
  ISBN 978-1-4377-1528-6

  Clinical Anesthesia . – 7e
  ISBN 978-1-4511-4419-2

  Clinical Cases in Tropical Medicine / Camilla Rothe
  ISBN 9780702058240

  Clinical Chemistry / William Marshall, Marta Lapsley, Andrew Day . – 8е
  ISBN 978-0-7234-3881-6

  Clinical Immunology : Principles and Practice / Ed. Robert R. Rich . – 4e
  ISBN-13: 978-0-7234-3691-1

  Clinical Ophthalmology : A Systematic Approach / Jack J Kanski, Brad Bowling . – 7e
  ISBN 978-0-7020-4093-1

  Clinical Pharmacology . – 12e
  ISBN 978-0-7020-7328-1

  Clinically Oriented Anatomy / Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur . – 8e
  ISBN 978-1-4963-5404-4

  Davidson’s Principles and Practice of Medicine / Ed. Stuart Ralston et al. . – 23e
  ISBN 978-0-7020-7028-0

  Essentials of Clinical Immunology / Helen Chapel et al. . – 6e
  ISBN 978-1-118-47295-8

  Essential Medical Genetics / Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson-Smith . – 6е
  ISBN 978-1-4051-6974-5

  Gray’s Anatomy : The Anatomical Basis of Clinical Practice, 40e
  ISBN 978-0-443-06684-9

  Gray’s Anatomy for Students / Ed. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell . – 3e
  ISBN 978-0-7020-5131-9

  Gray’s Anatomy Review . – 2e
  ISBN 978-0-323-27788-4

  Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology / John E. Hall . – 13e
  ISBN 978-1-4557-7005-2

  Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology / John E. Hall . – 12e
  ISBN 978-1-4160-4574-8

  Illustrated Textbook of Paediatrics / Ed. Tom Lissauer, Will Carroll et al . – 5e
  ISBN 978-0-323-29987-9
  ISBN 978-0-7020-6989-5
  ISBN 978-0-7234-3871-7
  ISBN 978-1-60831-584-0

  Immunology for Medical Students / Roderick Nairn, Matthew Helbert . – 2e
  ISBN-13: 978-0-323-04331-1

  Histology : A Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology / Wojciech Pawlina, Michael H. Ross . – 7e
  ISBN 978-1-4511-8742-7

  Hunter’s Diseases of Occupations / Ed. Peter J. Baxter et al. . – 10e
  ISBN 978-0-340-9-4166-9

  Marino’s The ICU Book / Paul L. Marino . – 4e
  ISBN 978-1-4511-8869-1

  Marks’ Basic Medical Biochemistry : A Clinical Approach / Michael Lieberman, Allan D. Marks . – 4e
  ISBN 978-1-60831-572-7

  Medical Biochemistry / John Baynes, Marek Dominiczak . – 5е
  ISBN 978-0-7020-7299-4

  Medical Microbiology / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. – 8e
  ISBN 978-0-323-29956-5

  Mims’ Medical Microbiology and Immunology / Richard Goering et al. . – 6e
  ISBN 978-0-7020-7154-6

  Mims’ Medical Microbiology . – 5e
  ISBN 978-0-7234-3601-0

  Muir’s Textbook of Pathology / Ed. C. Simon Herrington . – 15e
  ISBN-13 978-1-4441-8497-6

  Nelson Essentials of Pediatrics / Karen J. Marcdante, Robert M. Kliegman . – 7e  
  ISBN 978-1-4557-5980-4

  Netter’s Clinical Anatomy / John T. Hansen . – 3e
  ISBN 9781455770083

  NMS Surgery : National Medical Series for Independent Study / Ed. Bruce E. Jarrell, Stephen M. Kavic . –6e
  ISBN 978-1-60831-584-0

  Operative Otolaryngology : Head and Neck Surgery : In 2 v. / Ed. Eugene N. Myers . – 2e
  ISBN 978-1-4160-2445-3

  Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases / Ed. Sarah S. Long, Charles G. Prober, Marc Fischer . – 5e
  ISBN 978-0-323-40181-4

  Sabiston Textbook of Surgery : The Biological Basis of Modern Surgical Practice / Ed. Courtney M. Townsend et al . – 20e
  ISBN 978-0-323-29987-9

  Sobotta Atlas of Human Anatomy / Ed. F. Paulsen, J. Waschke . – 15e
  ISBN 978-0-7234-3639-3 (v. 1)
  ISBN 978-0-7234-3732-1 (v. 2)
  ISBN 978-0-7234-3733-8 (v. 3)
  ISBN 978-0-7234-3491-7 (suppl.)

  Tidy’s Physiotherapy / Stuart Porter. – 15e
  ISBN 9780702050039

  ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

  An Introduction to Orthodontics / Laura Mitchell. – 4e
  ISBN 9780199594719

  Carranza’s Clinical Periodontology . – 12e
  ISBN 978-0-323-18824-1

  Cohen’s Pathways of the Pulp / Ed. Kenneth M. Hargreaves, Stephen Cohen . – 10e
  ISBN 978-0-323-06489-7

  Contemporary Orthodontics / William R. Proffit, Henry W. Fields, David M. Sarver . – 5e
  ISBN 978-0-323-08317-1

  Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Aproach / Daniel J. Chiego . – 4e
  ISBN 9780323082563

  Fundamentals of Periodontal Instrumentation and Advanced Root Instrumentation / Jill S. Gehrig . – 8e
  ISBN 978-1-975117-50-4

  Interpretation Basics of Cone Beam Computed Tomography / Ed. Shawneen M. Gonzalez
  ISBN 978-1-118-38106-9

  Little and Falace’s Dental Management of the Medically Compromised Patient / James W. Little, Craig S. Miller, Nelson L. Rhodus . – 8e
  ISBN 9780323088008

  Ten Cate’s Oral Histology / Antonio Nanci . – 8e
  ISBN 9780323087766

  Woelfel’s Dental Anatomy / Rickne C. Scheid, Gabriela Weiss . – 9e
  ISBN 978-1-496-32022-3

  ФАРМАЦИЯ

  Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy / Michael Heinrich et al. . – 3e
  ISBN 978-0-7020-7008-2

  Pharmaceutical Analysis : A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists / David G. Watson . – 4e
  ISBN 978-0-7020-6989-5

  Библиотечни колекции

 • Книги
 • Дисертации
 • Периодични и продължаващи издания
 • Справочен фонд
 • Библиотека за докторанта
 • Научно наследство на МУ- Пловдив
 • Редки и ценни издания