Асистент на лекаря по Дентална медицина

Център за професионално обучение , МУ-Пловдив


Какво е асистент на лекаря по Дентална медицина и какво може да работи?

Придобилите квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ подпомагат/асистират на лекаря по дентална медицина в предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и специализирана дентално-медицинска помощ, регистрирани по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Трудовите дейности, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят осигуряване на качествена дентална грижа, по-голямо удобство за пациента, намаляване на времето, необходимо за зъболечение.

Асистентът на лекаря по дентална медицина може да работи в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове. Той подпомага дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период.

В своята работа асистентът на лекаря по дентална медицина спазва принципите за добра дентална грижа и изпълнява назначенията на лекаря по дентална медицина. Грижата за пациента е насочена основно към осигуряване на физически и психологически комфорт по време на престоя на пациента в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ. Под ръководството на лекаря по дентална медицина асистентът извършва трудови, но не преки самостоятелни лечебни дейности, които допринасят за осигуряване на високо качество на дентално-медицинската дейност.

Колко време продължава обучението?

Срокът на обучение е 9 месеца, дневна форма (съботно-неделна) при общ брой часове 960 (460 теория и 500 практика).

Кой го организира?

Обучението се организира от Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив.

Кога?

Обучението е регулярно, при събиране на необходимия брой кандидати.

Къде?

Обучението се провежда в Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив / адрес: ул. Братя Бъкстон № 120, Пловдив /.

С какъв документ завършва обучението?

В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация „Асистент на лекаря по дентална медицина“ валидно в България и страните от ЕС.

Колко струва?

Таксата за обучение е 2000 лв. (две хиляди лева) внесена по

Банкова сметка :
Медицински университет – Пловдив
БАНКА: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
SWIFT: UNCRBGSF

Основание за плащане: Участие в обучение за Асистент на лекар по дентална медицина

Какви са изискванията към кадидатите?

1. Входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити и документ за здравословно състояние.

2. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се обучават.

Какви документи се подават?

• Писмено заявление до Директора на ЦПО (по образец от деловодството на ЦПО)
• Копие на документ за завършено средно образование (оригиналът се представя при поискване)
• Копие от личната карта (за справка)
Медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
Копие от платежното нареждане за платена такса за обучение (оригиналът се представя при поискване);
4 броя снимки паспортен формат (за свидетелство за професионална квалификация)

Срокове за подаване на документи:

Документите се подават не по-късно от една седмица преди началото на обучението в деловодството на Центъра по професионално обучение.
Адрес: Пловдив 4000, ул. Братя Бъкстон № 120,
Работно време: 07:30 – 16:00

Контакти:

Веселина Ташева (Инспектор УД в ЦПО)
телефон: 0876169103
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Центърът за професионално обучение към МУ-Пловдив е с Лицензия № 2019121493 от 20.08.2019 г., издадена от Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.