Парамедик

Парамедик
Парамедик


Какво е Парамедик и къде може да работи?

Парамедиците с трета степен на професионална квалификация се обучават за оказване на първа помощ.
Основната задача на парамедиците с трета степен на професионална квалификация е транспортиране на болни и пострадали и при необходимост подпомагане на по-висококвалифицирания персонал.

Парамедиците изпълняват дейностите в съответствие със своята квалификация и съгласно специфичната нормативна уредба за оказване на спешна помощ.
Оказването на спешна помощ на пациенти в спешно състояние изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Въпреки екстремните условия, при които трябва да работи, парамедикът следва да е в състояние бързо да взема решения и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента.

Важни качества, които парамедикът трябва да притежава, са съпричастност, готовност за работа в екип, благонадеждност, честност, дискретност, съобразителност, организираност, способност за бързо реагиране и вземане на решение в критична ситуация, устойчивост на вниманието в условия на стрес.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ могат да работят в центровете за спешна медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ, в служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи, както и в структури за оказване на първа помощ

Колко време продължава обучението?

Срокът на обучение е 9 месеца, дневна форма (съботно-неделна) при общ брой часове 960 (450 теория и 510 практика).

Кой го организира?

Обучението се организира от Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив.

Кога?


Обучението е регулярно, при събиране на необходимия брой кандидати.

Къде?

Обучението се провежда в Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив, адрес: ул. „Бр. Бъкстон“ 120, Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ и Симулационен център към МУ-Пловдив

С какъв документ завършва обучението?

В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация трета степен за професия „Парамедик“, валидно в България и страните от ЕС.

Колко струва?

Таксата за обучение е 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) внесена по внесена по

Банкова сметка :
Медицински университет – Пловдив
БАНКА: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
SWIFT: UNCRBGSF

Основание за плащане: Участие в обучение за Парамедик в Център за професионално обучение към МУ-Пловдив

Какви са изискванията към кандидатите?

1. Входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години е завършено основно/средно образование и документ за здравословно състояние.

2. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се обучават.

Какви документи се подават?

• Писмено заявление до Директора на ЦПО (по образец от деловодството на ЦПО);
• Копие на документ за завършено основно/средно образование (оригиналът се представя при поискване);
• Копие от шофьорска книжка, категория В
• Копие от лична карта (за справка)
• Медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
• Копие от платежното нареждане за платена такса за обучение (оригиналът се представя при поискване);
• 4 броя снимки паспортен формат (за свидетелството за професионална квалификация)

Срокове за подаване на документи:

Документите се подават не по-късно от една седмица преди началото на обучението в деловодството на Центъра по професионално обучение.
Адрес: ул. Братя Бъкстон № 120, Пловдив 4004,
Работно време: 07:30 – 16:00

Контакти:

Веселина Ташева (Инспектор УД в ЦПО)
Телефон: 0876169103
e-mail: [email protected]
[email protected]

Центърът за професионално обучение към МУ-Пловдив е с Лицензия № 2019121493 от 20.08.2019 г., издадена от Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.