Комплекс по транслационна невронаука

Комплекс по транслационна невронаука на Медицински университет - Пловдив
Комплекс по транслационна невронаука на Медицински университет – Пловдив

Комплекс по Транслационна Невронаука (КТН)

Комплексът за транслационни невронауки е структура към Медицински Университет – Пловдив, резултат от успешно приключил проект за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. под управлението на Министерството на икономиката.

Комплексът включва Център за Транслационно невроизобразяване с 3 Тесла ядрено-магнитен резонанс и Център за функционална неврохирургия с оперативен микроскоп.
Това е изследователска клъстерна инфраструктура, която работи в тясно сътрудничество с аналогични структури на национално и международно ниво. Подобна апаратура е уникална по своето предназначение не само за страната ни, но и в цяла Югоизточна Европа – тя се създава изключително за научно-изследователски цели.

Транслационната медицина има за своя цел да пренесе (преведе) фундаменталните научни изследвания към клиничната практика. На свой ред транслационната невронаука се стреми да интегрира основни изследвания на мозъчната активност ин виво с потребностите на пациентите, страдащи от заболявания на нервната система, които са обект на неврологията, психиатрията и неврохирургията. Изследователският комплекс е създаден на основата на иновативна теория за транслационна валидност. Според нея съществува съответствие между клиничните тестове и мозъчната активност, измерена чрез функционална магнитно-резонансна томография.

Ангажиран е мултидисциплинарен екип от университетски невролози, неврохирурзи, психиатри, педиатри, патофизиолози, анатоми и образни диагностици.

Иновативните дейности на този етап ще спомогнат:

 • В областта на неврохирургията – за постигане на прецизно предоперативно визуализиране и локализиране на функционално важни мозъчни региони.
 • В областта на неврологията – за диагностициране на ранна съдова деменция или болест на Алцхаймер, мултиплена склероза и мозъчно-съдова болест.
 • В областта на психиатрията – за ранна оценка на терапевтичния медикамнтозен отговор с цел оптимизиране на антидепресивното лечение, като се използват открити вече потенциални маркери за лекарствен отговор – клинични, генетични, метаболитни, неврофизиологични.

Научните ресурси, концентрирани в Комплекса му отреждат значима роля в Националната пътна карта за научна инфраструктура, чрез която България става част от паневропейските инфраструктурни мрежи за наука и научни продукти.

Щатни служители на КТН

Научно-преподавателски персонал

Проф. д-р Кичка Велкова, дмн – Ръководител КТН

Тел: 032 602 214
e-mail: [email protected]

Проф. инж. Магдалена Стоева, дм,- Физик и отговорник НД

Тел:
e-mail:

Образни диагностици:

Доц. д-р Николай Сираков, дм

Тел:
e-mail:

Ас. д-р Любомир Червенков, дм

Тел: 032 602 214
e-mail:[email protected]

Д-р Севдалина Кандиларова, дм – Психиатър

Тел:
e-mail:

Доц. д-р Рада Масалджиева, дп- Психолог

Тел: 032 602471
e-mail:

гл. ас. Ралица Райчева,дм – Статистик

гл. ас. Ралица Райчева
Тел: 032 602-221
e-mail: [email protected]
Публикации

Донка Попова- Лаборант образна диагностика

Помощен персонал
Технически изпълнител: Ангелина Кънева
Хигиенист: Йорданка Николова

Структура

Органограма – комплекс по невротранслационна наука

На този етап са сформирани следните направления (органограма), с приети тематични проучвания.
Проучвания/Проекти:

 1. НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ ЗА РАННА ОЦЕНКА НА АНТИДЕПРЕСАНТЕН ОТГОВОР ПРИ УМЕРЕНА И ТЕЖКА ДЕПРЕСИЯ
  Колектив: Проф. Д-р Дроздстой Стоянов, Д-р Седвалина Кандиларова
  Отговорно лице: Д-р Седвалина Кандиларова, [email protected]
 2. СУБКЛИНИЧНИ МОЗЪЧНОСЪДОВИ НАРУШЕНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ
  Колектив: Проф. Д-р П. Атанасова, Доц. Д-р Р. Масалджиева, Д-р К. Бахчеванов, Д-р К. Чомпалов, Г. Хаджипетров
  Отговорно лице: Проф. Д-р П П. Атанасова, [email protected]
 3. КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА- НЕВРОПСИХОЛОГИЧНА, НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНА И FMRI ОЦЕНКА
  Колектив: Доц. С. Манторова дм., Д-р. К. Терзийски дм., Доц. А. Тренова дм., Д-р Д. Янчева, Д-р С. Кандиларова, Студент IV- ти курс Тодор Георгиев
  Отговорно лице: Доц. С. Манторова дм. [email protected]
 4. ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ КОРОВИ ФУНКЦИИ ПРИ ДЕЦА С ЕДНОСТРАННИ МОЗЪЧНИ ЛЕЗИИ
  Колектив: Проф. Д-р Иван Иванов, Доц. Д-р Илияна Пачева, Д-р Катерина Габерова
  Отговорно лице: Проф. Д-р Иван Иванов [email protected]
 5. ВРЕМЕВИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРОМЕНИ В КОРОВАТА СТРУКТУРА НА КРАЙНИЯ МОЗЪК ПРИ ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ
  Колектив: Проф. Д-р Стефан Сивков, Д-р Ферихан Ахмед-Попова, Антоанета Ковачева, Елизабет Савова
  Отговорно лице: Проф. Д-р Стефан Сивков [email protected] , Д-р Ферихан Попова [email protected]
 6. ПАЦИЕНТИ СЪС СУПРАТЕНТОРИАЛНИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ
  и
  ПАЦИЕНТИ С ПОНЕСЕНА ЛЕКА ИЛИ СРЕДНОТЕЖКА МОЗЪЧНА КОНТУЗИЯ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  Колектив: Проф. Д-р Борислав Китов, Доц. Д-р Христо Желязков, Д-р Иво Кехайов
  Отговорно лице: Д-р Иво Кехайов [email protected]
 7. ФЕНОТИПИЗАЦИЯ НА ДИСПНЕЯТА ПОСРЕДСТВОМ ФМРТ
  Колектив: Чл. Кор. Проф. Д-р Стефан Костянев, Д-р Кирил Терзийски
  Отговорно лице: Д-р Кирил Терзийски [email protected]

В Комплекса се работи и по утвърдени проекти в рамките на научните конкурси в Медицински Университет – Пловдив с необходимост от магнитно-резонансни изследвания:

 • Катедра Неврология
 • Катедра Биология
 • Катедра Очни болести
 • Катедра Микробиология
 • Катедра Анатомия

Контакти

Комплекс по Транслационна Невронаука (КТН)
[email protected]
Медицински Университет – Пловдив
бул. „Васил Априлов“ 15А
Пловдив
Ръководител КТН: Проф. д-р Кичка Велкова, дмн
Тел: 032/602886
Email: [email protected]

Технически характеристики

3T Магнитен резонанс
General Electric
Discovery 750w

Стандартен набор бобини за образна диагностика

Специализирано оборудване за функционално изобразяване:
– Монитор
– Очила
– Слушалки
– Система за управление и синхронизация

Допълнителен софтуер:
– Math Lab
– SPM
– SPS

Правила за достъп до КТН

Достъпът до Комплекса по транслационна невронаука (КТН) при Медицински Университет – Пловдив се подчинява на правилника за вътрешния ред в МУ-Пловдив и на съществуващите законови норми.
Достъпът до КТН се осъществява посредством електонна система за регулиране на достъпа с потребителски карти. Контролът на достъпа се извършва посредством специализиран софтуер, работещ в локалната мрежа на МУ-Пловдив.