Център за компютърни системи и комуникации

 • Центърът за компютърни системи и комуникации (ЦКСК) обединява дейности, извършвани от звената „Център за учебна и научна документация“ и „Информационна система“.
 • Главната му цел е ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.
 • Ръководител на центъра е инж. Кирил Кираджиев.
 • ЦКСК изпълнява няколко основни специализирани функции:

  • Регистрира, съхранява и предоставя в различен илюстративен вид всякаква медицинска, научна и друга информация;
  • Извършва предпечатна подготовка на научната продукция – дисертации, автореферати, сборници, резюмета, програми, монографии, вестника на МУ – Пловдив и др.
  • Мултимедийна подготовка на лекции, компютърни презентации за учебния процес;
  • Обслужва организационно-методическата, научната и административно-стопанската дейност на Университета;
  • Внедрява компютърни технологии, разработва софтуери и информационни продукти, поддържа компютърната техника и информационната сигурност;
 • Печатната база в Медицинския университет – Пловдив е структурно звено в Центъра за компютърни системи и комуникации.
 • Печатната база разполага с печатна машина с капацитет 8000 страници на час, колатор, книговезки ножове и машини за подвързване.
 • Приоритети са високото качество и прецизността при изпълнение.
 • Във Фотоцентъра към ЦКСК работят дипломирани специалисти фотографи, с творческо мислене, солидна техническа подготовка в областта на фотографията и естетичен усет. Извършват професионално видеозаснемане на обекти, събития и прояви. Голяма част от заснетите кадри се публикуват в научни списания у нас и в чужбина.
 • Колективът на ЦКСК се състои от 21 висококвалифицирани в своята област специалисти – компютърни инженери и програмисти с висок професионализъм, както и опитни издателски работници.