Център Проекти

Документи на център „Проекти“.

Университетският Център „Проекти” на МУ-Пловдив осигурява методична, административна, информационна и консултантска помощ на структурите на университета и проектните колективи за успешно участие с научни проекти във вътреуниверситетски, национални и международни конкурси.

В хода на утвърждаване на МУ-Пловдив като учебен и научен център с национално, регионално и международно значение е предвидено разширяване, оптимизиране и повишаване на ефективността на работата на центъра чрез:

  • Създаване във факултетите на аналогични на Центъра звена;
  • Квалификация на щатния състав и отговорниците по направления чрез участия в работни срещи, семинари и курсове у нас и в чужбина;
  • По-широко ангажиране на експертна външна помощ;

Като резултат се очаква:

  • Съществено подобряване на проектната дейност и крайните резултати от нея (успешно участие в национални и международни конкурси);
  • Повишаване размера на привлечените финансови средства за научно-изследователска дейност.

Документи

Изпълнение на проекти /фото- и видео архиви/