Проект „ОМНИА“
Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОП НОИР

Официален сайт на проект ОМНИА


ОСНОВНА ЦЕЛ: Въвеждане и прилагане на методи за модернизация и дигитална трансформация в 9 нови хибридни учебни програми, създадени съвместно с висшите училища, партньори по проекта.

ПОДЦЕЛИ: Изграждане на системи за проследяване на реализацията на студенти; създаване на междууниверситетски кариерни центрове с партньорските висши училища; стимулиране на кариерното развитие на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 4 762 516,11 лв. национално финансиране
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца (начало — 14.07.2021 г., край — 31.12.2023 г.)
БЕНЕФИЦИЕНТ: Медицински университет — Пловдив

ПАРТНЬОРИ: Национална спортна академия „Васил Левски“, Медицински университет — София, Национален център по заразни и паразитни болести, Институт по молекулярна биология — БАН, Медицински университет — Плевен, Тракийски университет — Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет по хранителни технологии — Пловдив

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: Aristotle University of Thessaloniki (Гърция), Ecclesiastical Academy of Athens (Гърция), Democritus University of Thrace Medical School (Гърция), Site de Creil – GHPSO (Франция), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Италия), University of West Attica (Гърция)

Futurum est OMNIA!*

Как изглежда модерният университет?
Посветени на хуманността, търсещи иновациите в образованието и пътя към модернизиране на предлаганите магистърски и докторски програми, Медицински университет – Пловдив успя да осъществи своя мечта, която ще отбележи прогрес в научните изследвания и постиженията на студентите. Медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Националният център по заразни и паразитни болести, Институт по молекулярна биология — БАН, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии, Националната спортна академия и Тракийският университет – Стара Загора обединиха усилия, за да стартират нова ера във висшето образование в България.
Изпълнението на проект ОМНИА, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е предвидено да завърши до края на 2023 година. Безвъзмездната финансова помощ по ОП НОИР и Европейския социален фонд е в размер на 4 762 516 лева. С тези средства ще бъдат разработени и реализирани (на български и на английски език) девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми по „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“, „Медицина, психология и вяра“. В рамките на проекта ще бъдат обучени около 100 магистри и докторанти, като първите студенти ще бъдат приети през академичната 2022/2023 година и завършилите успешно ще получат за първи път в България една диплома, издадена от два или три университета.

В рамките на проектните дейности МУ-Пловдив ще въведе иновативни практики за споделяне на ресурси и ще изгради виртуален университет МЕДТЕХ, който ще предложи богати възможности, както за преподаватели, така и за студенти. С изграждането на МЕДТЕХ ще бъде надградена съществуващата онлайн среда за обучение, което ще даде възможност на преподаватели и студенти да използват иновативна образователна инфраструктура чрез обединяването на облачни технологии, зали за създаване на дигитално учебно съдържание, контролирано електронно изпитване и провеждане на уебинари. МУ – Пловдив ще увеличи капацитета на дисковите масиви за архив на данни и ще завърши изграждането на Центъра за електронно и дистанционно обучение.
Бъдещите фармацевти ще се получат възможност да осъществят практика в новата виртуална лаборатория „чиста стая“ и така Фармацевтичният факултет на МУ – Пловдив ще се нареди сред водещите Европейски университети, които прилагат иновативни инструменти за преподаване и индивидуално учене чрез изкуствен интелект и виртуална реалност в новосъздадения “Pharma Sim Centre.

Кариерното развитие на преподаватели и студенти ще бъде насърчено чрез предвидените обучения за повишаване на дигиталните умения и надграждане на професионалните компетенции по чужди езици. В подкрепа на професионалното развитие на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени ще бъдат продължени добрите практики на програма „Еразъм+“ и „Мария Кюри“ за мобилност за обучение, преподаване, практика и научноизследователска дейност в асоциираните по проекта партньорски университети от Франция, Италия и Гърция.

Създаването на мрежа на кариерните центрове на партньорските университети ще създаде условия за по-продуктивна връзка на бизнеса и студентите, а обучението по предприемачество и кариерно изграждане, планирано в рамките на проекта, ще даде възможност на около 1800 студенти от 9 български научни институции да получат ценни знания и умения за тяхната бъдеща реализация на пазара на труда, осъществяването на предприемаческите им идеи, създаването и развитието на собствен бизнес.

В името на проекта ОМНИА /лат. – „всичко”/ се вплита стремежа на МУ-Пловдив и неговите партньори да обгърне всички аспекти на съвремения живот – от обучението на медици до тяхната реализация. Това е ключът за градежа и бъдещето академично развитие на българските модерни университети.


Проект „Омниа“ в предаването Знание.БГ по БНТ-2