Чиста стая

Реализирането на проект „Омниа“ включва създаването на две учебни програми в професионално направление „Фармация“.

За повишаване качеството и научно-изследователския капацитет на програмите се изгради инфраструктура под формата на виртуална лаборатория тип „чиста стая“. Тя се придържа към стандартите на добрата производствена практика и всички съвременни фармакопеи (USP, Eur.Ph.).

„Чистата стая“ служи на целите на обучението по програма „Иновативни лекарства“, а в частност за симулиране на работа с цитотоксични и радиофармацевтични лекарства. Чрез симулация студентите се сблъскват с различни сценарии и задачи, основани на конкретни случаи, включително правилни процедури за почистване, изчисления на дози, смесване, правилно почистване и изхвърляне на отпадъци, избор и верификация на продукта.

Разходите за изграждането на „чисти помещения“ за образователни цели се неоправдано високи. Освен това, големият брой студенти, посещаващи реални помещения за чисти помещения, биха компрометирали работата на чистата стая, докато чрез симулационно обучение може да се проведе виртуално упражнение върху много скъпо лекарство, без това да струва нищо, защото се извършва в симулирани условия.