Академичен съвет

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

Обща информация за Академичния съвет на Медицински университет – Пловдив

 • Виж състава на Академичен съвет на Медицински университет – Пловдив за мандат 2023 – 2027г.


 • Чл. 16.
  (1) Академичният съвет е колективен квалифициран и експертен орган за управление на МУ – Пловдив, избран от Общото събрание на МУ – Пловдив с 4-годишен мандат.

  (2) Съставът на АС се формира според чл. 30, ал. З от ЗВО, както следва:

  • хабилитирани лица – 75%;
  • студенти и докторанти – 15%;
  • нехабилитирани преподаватели – 9%;
  • служители с висше образование – 1%.
  1. Членовете на АС се избират единствено според техните лични качества, професионален, научен и обществен авторитет, а не според заеманата в момента длъжност, принадлежност към определени основни или други звена на МУ – Пловдив.
  2. Членовете на АС според вота на Общото събрание представители на академичната общност на МУ – Пловдив, а не на звената, където непосредствено работят.
  3. Членовете на АС се ръководят единствено от собствената си съвест и опит, застъпват и защитават интересите на МУ – Пловдив и акаде16 мичната общност, а не на отделните звена, специалности, категории или групи служители и пр.
  4. Член на АС по право е само ректорът.
  5. Председателят на Общото събрание, деканите на факултети и директорите на Медицинския колеж и на ДЕСО, заместник-ректорите, ако не са членове на АС, участват в неговите заседания със съвещателен глас.

  (3) Заседанията на АС се свикват от ректора не по-малко от веднъж месечно през семестъра и се председателстват от него.

  1. Датата, часът, мястото и дневният ред за всяко заседание се съобщават предварително на членовете на АС от ректора.
  2. Заседанията на АС са законни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете по списъчния състав, редуциран с отсъстващи по болест или намиращи се в чужбина.

  (4) Членовете на АС са длъжни да участват в редовно насрочените и оповестени заседания. Отсъствието по неуважителни причини дава повод за административни или материални санкции, които се налагат с решение на АС или от ректора.

  (5) Решенията АС взема с консенсус или явно гласуване и обикновено мнозинство, редуцирано с броя на отсъстващите по уважителни причини, а при избор на заместник-ректори или по решение на АС – с тайно гласуване и обикновено мнозинство от гласувалите. При избор на хабилитирани лица АС спазва изискванията на ЗРАСРБ.

  (6) Заседанията на АС се протоколират. Протоколите се подписват от ректора и се съхраняват в отделно дело. Воденето на документацията и кореспонденцията от името на АС се възлага от ректора на определено лице.

  (7) Всеки член на АС:

  1. Има право да предлага за включване в дневния ред доклади, записки и др. материали, засягащи проблемите на учебната, научната или административно-финансовата дейност, както и да отправя писмено актуални въпроси или питания към ректора и неговите заместници.
  2. Има право да поръчителства за изслушване в АС на доклади, информации и становища от специалисти – нечленове на АС, след съгласуване с ректора на проблемната тема.
  3. Има решаващ глас при обсъждане и гласуване на решения по административни, финансови и структурнозначими въпроси.
  4. При обсъждане и решаване на въпроси, свързани със ЗРАСРБ, 17 участват само хабилитираните лица.
  5. Зам.-ректорите и деканите на факултети и директорите на колежа и департамента участват в заседанията на АС, независимо дали са избрани за членове на АС от Общото събрание.

  Чл. 17. Академичният съвет изпълнява следните основни функции:

  1. Обсъжда, анализира, оценява и утвърждава концепция, програми, планове и други, определящи образователната и научната политика на МУ – Пловдив.
  2. Решава основни въпроси на организацията и съдържанието на учебната и научноизследователската дейност.
  3. Приема предложения от ректора годишен отчет за резултатите във висшето училище, както и тези на системата за осигуряване на качеството на обучението.
  4. Приема и утвърждава организационната, управленската и щатната структура на МУ – Пловдив и промените в нея.
  5. Създава, закрива, преобразува и преименува департаменти, катедри, секции и обслужващи звена. Предлага създаването на основни звена по реда на чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗВО.
  6. Определя таксите за обучение и специализация на специалностите на МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ, МК и ДЕСО.
  7. Утвърждава правила за приема на студенти, докторанти и специализанти съобразно законовите разпоредби.
  8. Утвърждава учебния план и квалификационните характеристики, програмите и хорариума за отделните дисциплини и нормите за учебната натовареност и за размера на студентските групи.
  9. Определя научната политика на МУ – Пловдив и решава основни въпроси на приоритетите, организацията и съдържанието на научноизследователската дейност.
  10. Определя кадровата политика и приема правила за атестиране на научно-преподавателския и научноизследователския състав и правила за процедурата за заемане на ръководни длъжности в катедрите и в обслужващите звена.
  11. По предложение на факултетните съвети разрешава едногодишно отлагане на пенсионирането на хабилитирани лица, както и сключването на договори с хабилитирани специалисти за извършване на преподавателска или научноизследователска дейност.
  12. Определя структурния състав на Общото събрание и процедурата за избор на членовете му.
  13. Избира чрез тайно гласуване заместник-ректори по предложение на ректора.
  14. Приема правилници за определени учебни, научни или производствени дейности в МУ – Пловдив.
  15. Създава по предложение на ректора постоянни или временни комисии и други помощни и консултативни органи и утвърждава правила за тяхната дейност.
  16. Приема бюджета на МУ – Пловдив и утвърждава размера на фондовете по него, правилата за организация и формиране на работната заплата и контролира изпълнението му.
  17. Присъжда почетното звание „доктор хонорис кауза” на МУ – Пловдив, награждаването с почетни символи и отличия по ред и условия, определени с Правилника.
  18. Провежда избори за хабилитирани лица при условията на ЗВО и ЗРАСРБ.
  19. Взема решения за създаване на фирми или участие и сдружаване с други наши или чуждестранни фирми и сдружения.
  20. Утвърждава система и критерии за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в съответствие с чл. 6, ал. 4 от ЗВО.
  21. Приема с решение предложения до НАОА за разкриване на процедура за акредитация и оценяване на МУ – Пловдив като цяло или на негови основни звена (факултети, Медицинския колеж, ДЕСО и др.) за разкриване на нови факултети или учебни специалности.

  Чл. 18. Академичният съвет може да прекрати предсрочно мандата на ръководител на катедра и на централно обслужващо звено по негово желание или по мотивиран доклад на ректора, като спазва процедурата на избирането му.

  Чл. 19.
  (1) За обсъждане и разработване на предложения и мерки за решаване на основни въпроси от дейността на МУ – Пловдив АС създава съвети и комисии, както следва:

  1. Комисия за управление и контрол на качеството в МУ – Пловдив (КУКК).
  2. Съвет по научноизследователската дейност (СНИД). 19
  3. Съвет по международните връзки (СМВ).
  4. Административно стопански съвет (АСС).
  5. Други съвети и комисии според нуждите.

  (2) Съветите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се оглавяват по правило от зам.ректорите, а по ал. 1, т. 4 – от пом.-ректора и работят по правила, определени с настоящия правилник и утвърдени от ректора.