Общо събрание

Общо събрание, МУ - Пловдив
Общо събрание, МУ – Пловдив

Състав на Общото събрание на МУ – Пловдив

Чл. 14. (1) Общото събрание на МУ-Пловдив е негов висш колективен орган за управление с 4-годишен мандат и се състои от членове, представляващи академичния състав, който включва всички хабилитирани лица на основен трудов договор в МУ Пловдив, съставляващи 60 на сто от състава на Общото събрание; нехабилитирани преподаватели, които са 20 на сто от състава; членовете, представляващи студентите и докторантите, са 15 на сто от състава на Общото събрание; членовете, представляващи административния персонал са, 5 на сто от състава на Общото събрание, като имат поне един представител.

(2) Академичният съвет определя структурния състав на Общото събрание и организацията за избор на неговите членове съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗВО.

(3) Квотата на нехабилитираните преподаватели се разпределя пропорционално на състава на катедрените звена посредством решение на АС, по отношение на студенти и докторанти – съгласно Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет на МУ-Пловдив, а лицата се определят чрез избор на общи събрания на съответните звена. Списъкът на избраните представители се представя на Ректора и се утвърждава от него.

(4) Всички членове на Общото събрание имат равни права:

– да изразяват мнения, становища или предложения по обсъжданите въпроси в ОС по коментираната тема или по темата на дебата;

– да внасят или предлагат за обсъждане от Общото събрание на проблеми и въпроси, засягащи общите интереси и развитието на МУ-Пловдив;

– да участват в избора на председател и зам.-председател на Общото събрание, на Ректор и на членове на Академичния съвет, на председател, зам.-председател и членове на Контролния съвет;

– да бъдат избирани в органите за управление на МУ Пловдив.

(5) Всички членове на Общото събрание в своята дейност се ръководят единствено от интересите на МУ-Пловдив и собствената си съвест и не са представители на звената, в които пряко работят.

(6) Общото събрание на МУ-Пловдив изпълнява функциите на общо събрание на пълномощниците съгласно чл. 6, ал. 2 от КТ.

Чл. 15. (1) Общото събрание на МУ-Пловдив се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на Академичния съвет, по искане на Ректора или на една четвърт от списъчния състав на Общото събрание. Датата, часът, мястото на заседанието и дневният ред се съобщават на членовете на Общото събрание не по-малко от 10 (календарни) дни предварително.

(2) Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете му.

(3) При определяне на кворума по горната алинея от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната, както и членовете на съвета на настоятелите, които не присъстват на заседанието. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.

(4) При липса на кворум заседанието се насрочва повторно по реда на ал. 1 и 2. Ако при повторното насрочване отново няма необходимия кворум, заседанието се насрочва за пореден път най-късно до третия месец след датата на несъстоялото се такова.

(5) Общото събрание на МУ-Пловдив взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на приемането на Правилника за дейността на Висшето училище и промените в него, за което се изисква мнозинство по списъчния състав на Общото събрание.

(6) Общото събрание избира с тайно гласуване за срока на мандата си и с отделни процедури:

– Председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните си членове;

– Ректор;

– Контролен съвет;

– Членове на АС.

1. За избран на съответната длъжност се счита кандидатът, получил повече гласове, но не по-малко от половината от участвалите в гласуването.

2. При неосъществен избор за посочена длъжност се провежда балотаж между първите двама кандидати, събрали най-голям брой гласове.

3. При повторно неосъществен избор за посочената длъжност се провежда отново балотаж между кандидатите, участвали в балотажа по т. 2.

(7) С тайно гласуване Общото събрание избира по вишегласие членовете на Академичния и на Контролния съвет.

1. Освободените места в Академичния съвет се попълват от подгласниците, избрани на последното Общо събрание по реда на получените гласове.

2. Освободените места във факултетните съвети от попълващите Академичния съвет се заемат от подгласниците, избрани на последното отчетно-изборно събрание на факултета по реда на получените гласове.

3. Процедурата по попълванията на освободените места по тт. 1 и 2 се извършва от председателите на Общото събрание и Контролния съвет. За същото се съставя протокол, подписан от тях и съгласуван с правоспособен юрист.

4. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат:

а) членове на Академичния съвет на Висшето училище;

б) заместник-ректори, помощник-ректор, декани или директори на основни звена.

Чл. 16. Общото събрание на МУ-Пловдив има следните правомощия:

(1) Председателят на Общото събрание:

1. Представлява Общото събрание пред трети лица.

2. Представлява Висшето училище по трудовото правоотношение за заеманата от Ректора академична длъжност.

3. Свиква Общото събрание по реда, определен в ЗВО и настоящия правилник.

4. Оповестява датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието. Оповестяването се извършва на интернет страницата на МУ-Пловдив и чрез разлепване/поставяне на обявата на видно място в Ректората на Висшето училище и по основните му структурни звена.

5. Има право да изисква от Ректора материално-техническо осигуряване на заседанието.

6. Контролира провеждането на Общото събрание:

а) Открива заседанието на Общото събрание, предлага и ръководи гласуване на дневен ред и регламент за провеждането му, ръководи и следи за изпълнението им.

б) Предоставя думата за изказвания и я отнема при отклонение от дневния ред или регламента.

в) Следи и отговаря за реда и дисциплината на заседанието, като за тази цел може да поиска назначаване на квестори в свое разпореждане. Квесторите са лица от състава на Общото събрание.

г) Предсрочно преустановява заседанието при настъпили безредици и/или конфликтна ситуация, непозволяваща диалог.

д) Следи и отговаря за пълното документиране на заседанието на общото събрание и съхранението на неговия архив.

е) Делегира правата си и функциите си на зам.-председателя при отсъствие (ползване на отпуск поради временна неработоспособност) или невъзможност да ги изпълнява (за период повече от 3 месеца). Делегирането на правата по предходното изречение се извършва писмено, а при невъзможност – устно в присъствието на двама членове на Контролния съвет и заместник-председателя, като за последното лицата съставят и подписват протокол.

(2) Определя числеността на Контролния съвет на МУ Пловдив и избира с тайно гласуване председател, зам.-председател измежду хабилитирания състав и член на КС от Студентския съвет. Същите не могат да бъдат членове на АС, но могат да участват в заседанията му със съвещателен глас.

(3) Приема, изменя или допълва Правилника за устройството и дейността на МУ-Пловдив.

(4) Определя числеността на АС до 45 членове, без членовете на съвета на настоятелите, които имат право на глас.

(5) Обсъжда и приема годишния доклад на Ректора за състоянието на Висшето училище, както и заключителния отчет в края на мандата за периода на управление.

(6) Избира с тайно гласуване Ректора и членовете на АС.