Общо събрание

Общо събрание, МУ - Пловдив
Общо събрание, МУ – Пловдив

Състав на Общото събрание на МУ – Пловдив

Чл. 13.
(1) Общото събрание на МУ – Пловдив е негов висш колективен орган за управление с 4-годишен мандат и се състои от

 • представители на академичния състав на основен трудов договор;
 • представители на административностопански персонал;
 • представители на студентите и докторантите от всички звена, както и от научно-преподавателския състав на университетската болница.

(2) Числеността на Общото събрание се определя от неговата структура:

 • всички хабилитирани лица – 70%;
 • нехабилитирани преподаватели – 13%;
 • представители на администрацията и специалисти с висше образование – 2%;
 • студенти и докторанти – 15%.

(3) Академичният съвет може да изменя структурата на Общото събрание в рамките, определени от чл. 27 (2) на ЗВО.

(4) Квотата на нехабилитираните преподаватели, студентите и докторантите се разпределя пропорционално на катедрените звена, респ. курсове, а лицата се определят чрез избор на общи катедрени, респ. курсови събрания, събрания на съответните звена. Списъкът на избраните представители се представя на ректора и се утвърждава от него.

(5) Всички членове на Общото събрание имат равни права:

 • да изразяват мнения, становища или предложения по обсъжданите въпроси в ОС в рамките до 3 минути по обсъжданата тема / по темата на дебата;
 • да внасят или предлагат за обсъждане от Общото събрание на проблеми и въпроси, засягащи общите интереси и развитието на МУ – Пловдив;
 • да участват в избора на председател и зам.-председател на Общото събрание, на ректор и на членове на Академичния съвет, на председател, зам.-председател и членове на Контролния съвет;
 • да бъдат избирани в органите за управление на МУ – Пловдив.

(6) Всички членове на Общото събрание в своята дейност се ръководят единствено от интересите на МУ – Пловдив и собствената си съвест и не са представители на звената, в които пряко работят.

(7) Общото събрание на МУ – Пловдив изпълнява функциите на Общо събрание на пълномощниците съгласно чл. 6, ал. 2 от КТ.

Чл. 14.
(1) Общо събрание на МУ – Пловдив се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател, по решение на Академичния съвет, по искане на ректора или по искане на 1/4 от списъчния състав на Общото събрание.

(2) Датата, часът, мястото на заседанието и дневният ред се съобщават на членовете на Общото събрание 10 дни предварително.

(3) Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват наймалко 2/3 от списъчния му състав, редуциран с броя на болните и намиращите се в чужбина.

(4) При липса на кворум заседанието се насрочва повторно по реда на ал. 1 и 2. Ако при повторното насрочване отново няма необходимия кворум, заседанието се насрочва за трети път най-късно до втория месец.

(5) Общото събрание на МУ – Пловдив взема решения с явно гласуване с обикновено мнозинство от гласувалите, а при приемане на Правилника за устройство и дейността на МУ – Пловдив или на промени в него – с обикновено мнозинство от списъчния състав.

(6) Общото събрание избира с тайно гласуване за срока на мандата си и с отделни процедури:

 • Председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните си членове;
 • Ректор;
 • Председател и заместник-председател на Контролния съвет.

1. За избран на съответната длъжност се счита кандидатът, получил повече гласове, но не по-малко от половината от участвалите в гласуването.
2. При неосъществен избор за посочена длъжност се провежда балотаж между първите двама кандидати, събрали най-голям брой гласове.

(7) С тайно гласуване Общото събрание избира по вишегласие членовете на Академичния и на Контролния съвет.

(8) Общо събрание за предсрочно прекратяване на мандата на ректора, на отделни членове на Академичния съвет и Контролния съвет по тяхно желание или при отзоваване след доказано нарушение може да бъде свикано по предложение на 1/4 от списъчния състав на Общото събрание след обсъждане и гласуване.

 1. Освободените места в Академичния съвет се попълват от подгласниците, избрани на последното отчетно-изборно общо събрание по реда на получените гласове.
 2. Попълващите Академичния съвет подгласници освобождават съответно заеманите от тях места като членове на факултетните съвети.
 3. Освободените места във факултетните съвети от попълващите Академичния съвет се заемат от подгласниците, избрани на последното отчетно-изборно събрание на факултета по реда на получените гласове.
 4. Процедурата по попълванията на освободените места по тт. 1, 2 и 3 се извършва от председателите на общото събрание и Контролния съвет.

Чл. 15. Общото събрание на МУ – Пловдив:
(1) Председателят на Общото събрание:

 1. Представлява Общото събрание пред останалите институции.
 2. Подписва заповедта за назначение на новоизбрания ректор.
 3. Свиква Общото събрание по инициатива на органите, посочени в чл. 14, ал. 1.
 4. Оповестява датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието според искането на инициаторите.
 5. Изисква от ректора материално-техническо осигуряване на заседанието.
 6. Контролира провеждането на Общото събрание:

  а) Открива заседанието на Общото събрание, предлага и ръководи гласуване на дневен ред и регламент за провеждането му, ръководи и следи за изпълнението им.
  б) Предоставя думата за изказвания и я отнема при отклонение от дневния ред или регламента.
  в) Следи и отговаря за реда и дисциплината на заседанието, като за тази цел може да поиска назначаване на квестори в свое разпореждане. 15
  г) Предсрочно преустановява заседанието при настъпили безредици или конфликтна ситуация, непозволяваща разумен диалог.
  д) Следи и отговаря за пълното документиране на заседанието на Общото събрание и съхранението на неговия архив.
  е) Предоставя правата си и функциите си на зам.-председателя при отсъствие или невъзможност да ги изпълнява.

(2) Определя числеността на Контролния съвет на МУ – Пловдив и избира с тайно гласуване председател, зам. председател измежду хабилитирания състав и член на КС от студентския съвет. Същите не могат да бъдат членове на АС.

(3) Приема, изменя или допълва Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив.

(4) Определя числеността на АС до 45 членове.

(5) Обсъжда и приема годишния отчет на ректора за дейността на МУ – Пловдив.

(6) Избира с тайно гласуване ректора и членовете на АС.

(7) Определя начина на използването на средствата за социалнобитово и културно обслужване.