КОНКУРС за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Факултет по Дентална медицина, катедра „Ортодонтия“ на МУ Пловдив, за нуждите на англоезичното обучение

КОНКУРС за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Факултет по Дентална медицина, катедра „Ортодонтия“ на МУ Пловдив, за нуждите на англоезичното обучение.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“.

Учебна дисциплина: „Ортодонтия“
Катедра/Секция: „Ортодонтия“
Брой места: 2 места
Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по …
Магистър по „Дентална медицина“
Допълнителни изисквания: Владеене на английски език, ниво В2.
Дата на публикуване в Internet: 25.07.2022 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за
кандидатстване:
Чл. 88. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел
„Човешки ресурси”следните документи:
1. заявление до Ректора на МУ Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон u имейл);
2. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ и приложените към нея (нотариално заверено копие): удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3. диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87 ал. 3;
4. копие от заповед за отчисляване е право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5. диплома за призната специалност (ако има такава);
6. автобиография в европейски формат;
7. списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8. документи за владеене на чужд език и компютърни умения:
9. други документи удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай).