Заключителен семинар по проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

От 4 до 6 октомври 2019 г. се състоя заключителен семинар по съвместен проект между Медицински университет – Пловдив и Медицински университет – София, на който бяха представени резултатите и изградената научна инфраструктура, финансирана от Фонд научни изследвания по конкурс за Държавни университетски научно-изследователски комплекси (ДУНК).


Проектът за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), с ръководител акад. проф. д-р В. Митев и координатор проф. Радка Кънева, дб, включва няколко структурни звена – Център по Молекулна Медицина (ЦММ) в МУ – София, Център по молекулна медицина и фармакогенетика и Център по имунология към МУ – Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета. В тях се извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от ФНИ към МОН в размер на 6,235 млн. лв.

По време на семинара ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, представи проекта ПЕРИМЕД, който е вече в процес на изпълнение. Млади учени от двата университета споделиха свои научни резултати и проекти, по които работят. Над 25 докторанти и изследователи взеха участие в научните дискусии и презентации. Бяха отчетени основните постижения в областта на молекулната медицина, геномиката, имунологията и микробиологията, които са оценени на международно ниво и публикувани в престижни научни списания.