Заключителна научна конференция на Медицински университет – Пловдив по Проект ПЕРИМЕД

В началото на тази седмица – на 4 и 5 декември в Пловдив се проведе заключителната научна конференция на Медицински университет – Пловдив по Проект Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бюджетът на Проекта беше 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215, 91 лв. финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и 3 520 802, 80 лв. национално съфинансиране.
Успешното реализиране на проекта беше в резултат на съвместната работа в продължение на седемдесет месеца на тримата партньори – Медицински университет – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН.

Конференцията „Персонализирана медицина – индивидуализиране на лекарствената терапия за повишаване на лекарствената ефективност“ беше организирана от водещия партньор по проекта – МУ-Пловдив. На откриването на събитието проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“ изрази увереност, че работата на вече изградените Центрове за компетентност и върхови постижения ще продължи и през новия програмен период, като целта ще е да се търси максимално бързо приложение на научните резултати, за да бъдат въведени в лечението на пациентите.

Проф. д-р Мариана Мурджева, координатор на Проекта, направи обзор на цялостната дейност, създадената инфраструктура и изследователски лаборатории, както и на постигнатите резултати по шестте работни пакета на МУ-Пловдив.

Проф. Невена Милева, зам.-ректор на ПУ „П. Хилендарски“ и член на Управителния борд и научен съвет на проекта отбеляза, че двете висши учебни заведения са дългогодишни партньори с изключително ползотворно сътрудничество по десетки проекти, реализирани през годините.

В двудневната програма бяха представени разработки в приоритетните научни области за Центъра: Прилагане и развитие на метода на флоуцитометрично проследяване на минималната резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия; Генетика на онкологичните заболявания и прецизна онкология; Персонализиран мониторинг при критично болни пациенти; Микро и наноносители на лекарства с цитостатичен ефект.

Участие в събитието взеха и авторитетни гост-лектори от научни центрове и университети в Европа – Hadassah Hebrew University, Израел; Karolinska Institute, Швеция; University Hospital Centre “Sestre milosrdnice”, Хърватска и Server.Net, Италия.

В конференцията се включиха над осемдесет водещи изследователи, млади учени, специализанти и студенти от Медицински Университет – Пловдив, както и от партньорските организации от ПУ„Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография при БАН и създадените високотехнологични лаборатории.

Постигнатите високи резултати и създадените партньорски разработки са отлична предпоставка за бъдещи научни изследвания и тяхната комерсиализация и последващо развитие на Центъра по компетентност „ПЕРИМЕД“.