Започна втори етап на Националната научна програма за млади учени и постдокторанти

О Б Я В А – Медицински колеж, МУ-Пловдив

В изпълнение на Националната научна програма за млади учени и постдокторанти Медицински университет-Пловдив и Медицински колеж към МУ-Пловдив обявяват селекция за млади учени и постдокторанти.

Високите резултати в изследователската дейност на МУ-Пловдив поставиха университета сред малкото бенефициенти на програмата.

Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Списъкът на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми ->
Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Млади учени са лица придобили ОКС „Магистър“ от септември 2010 г.

Постдокторанти са лица придобили ОНС „Доктор“ от септември 2015 г.

Краен срок за подаване на документи – 14.02.2020 г. в Медицински колеж – Пловдив. Мотивационното писмо се адресира до Директора на Медицински колеж. Комплектът документи се подава в плик А4.

Участниците в първия етап на програмата не е необходимо да подават документи за участие.

Контактно лице за Медицински колеж – Пловдив:
доц. Николета Трайкова, дм – тел: 0888 272 765 ;
e-mail: nikoletatraikova@gmail.com


О Б Я В А- ДЕСО, МУ-Пловдив

В изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ MУ-Пловдив и ДЕСО обявява селекция за млади учени и постдокторанти.
Списъкът с необходимите документи, описание на програмата и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
Краен срок за подаване на документи – 7.02.2020 г. в Секретариата на ДЕСО. Мотивационното писмо се адресира до Директора на ДЕСО. Комплектът документи се подава в плик А4.
Участниците от първия етап на програмата не е необходимо да подават документи за участие.
Контактно лице за ДЕСО:
Марина Костова – тел. 032 602 888
e-mail: Marina.Kostova@mu-plovdiv.bg


О Б Я В А – Факултет по Обществено здраве

В изпълнение на НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“, на която Медицински университет – Пловдив е бенефициент, Факултетът по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2020 г.

Една от целите на програмата е привличане и задържане на талантливи млади хора с доказани качества за научноизследователска работа.

Младите учени са лица, придобили ОКС „Магистър“ преди не повече от 10 години – т.е. от и след м. септември 2010 г.

Постдокторанти са лица, придобили ОНС „Доктор“ преди не повече от 5 години – т.е. от и след м. септември 2015 г.

Документи се подават в Деканата на Факултета по обществено здраве до 7.02.2020 г. Мотивационното писмо трябва да се адресира до Декана на Факултета по обществено здраве.

Списъкът на документите, които трябва да се подадат и критериите за класиране са публикувани на сайта на Медицински университет – Пловдив в раздел „Научна дейност“-Национални програми – Национална програма „Млади учени и постдокторанти“.

Тези, които са участвали в първия етап на програмата, не е необходимо да подават документи за участие.
Лице за контакт – проф. д-р Мария Стойкова – тел. 0888 49 49 21; e-mail: brami@abv.bg


О Б Я В А – Факултет по Дентална медицина

В изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ към МОН за втората година, Медицински университет-Пловдив и Факултет по Дентална медицина обявяват селекция за млади учени и постдокторанти.

I. Участници в I-ви етап на НП „Млади учени и постдокторанти“:

1. Преразглеждане на документите на досегашните участници за установяване на административно съответствие с критериите на Програмата за периода на II-я етап.

2. Отговарящите на административните критерии ще бъдат уведомени до 10.02.2020 г. по e-mail за възможността да продължат във II-я етап на Програмата.

3. Одобрените и желаещи да продължат във II-я етап трябва да подадат Декларация, касаеща избягване на двойно финансиране по НП „Млади учени и постдокторанти“ в Деканата на Факултета по Дентална медицина, най-късно до 14.02.2020 г., включително.

II. Селекция на документи на нови участници в НП „Млади учени и постдокторанти“.

1. Списък на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

2. Документите на новите кандидати по НП „Млади учени и постдокторанти“ се адресират до Декана на Факултета по Дентална медицина. Комплектът документи се подава в Деканата на ФДМ в плик А4, в срок до 14.02.2020 г., включително.

3. Кандидатстващите по Програмата млади учени трябва да отговарят на дефиницията за млад учен за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОКС „Магистър в последните 10 години.

4. Кандидатстващите по Програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за постдокторант за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОНС „Доктор“ в последните 5 години.

Контактно лице – доц. д-р Илияна Стоева, дм – Зам.-Декан НИД; e-mail: Iliyana.Stoeva@mu-plovdiv.bg, тел. 0899821661


О Б Я В А – Медицински факултет

В изпълнение на НП „Млади учени и постдокторанти“ МУ – Пловдив и Медицински факултет обявяват втори етап на изпълнение на Програмата в следните аспекти:

I. Участници в I-ви етап на НП „Млади учени и постдокторанти“:

1. Преразглеждане на документите на досегашните участници за установяване на административно съответствие с критериите на Програмата за периода на II-я етап.

2. Отговарящите на административните критерии ще бъдат уведомени своевременно и персонално по e-mail за възможността да се включат във II-я етап на Програмата.

3. Одобрените и желаещи да продължат във II-я етап трябва да подадат Декларация, касаеща избягване на двойно финансиране по НП „Млади учени и постдокторанти“ в Деканата на МФ – етаж 2, стая 21, най-късно до 10.02.2020 г., включително.

II. Селекция на документи на нови участници в НП „Млади учени и постдокторанти“.

1. Списък на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

2. Документите на новите кандидати по НП „Млади учени и постдокторанти“ се адресират до Декана на Медицински факултет. Комплектът документи се подава в плик А4 – етаж 2, стая 21, в срок до 12.02.2020 г., включително.

3. Кандидатстващите по Програмата млади учени трябва да отговарят на дефиницията за млад учен за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОКС „Магистър в последните 10 години.

4. Кандидатстващите по Програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за постдокторант за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОНС „Доктор“ в последните 5 години.

Контактно лице – проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – Зам.-Декан НИД; e-mail: dean@mf.mu-plovdiv.bg


О Б Я В А – Фармацевтичен факултет

В изпълнение на Националната научна програма за млади учени и постдокторанти Медицински университет-Пловдив и Фармацевтичен факултет обявяват селекция за млади учени и постдокторанти.

Високите резултати в изследователската дейност на МУ-Пловдив поставиха университета сред малкото бенефициенти на програмата.

Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Списъкът на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Млади учени са лица придобили ОКС „Магистър“ от септември 2010 г.
Постдокторанти са лица придобили ОНС „Доктор“ от септември 2015 г.

Краен срок за подаване на документи – 10.02.2020 г. в Деканата на Фармацевтичен факултет. Мотивационното писмо се адресира до Декана на Фармацевтичен факултет. Комплектът документи се подава в плик А4.

Участниците в първия етап на програмата не е необходимо да подават документи за участие.

Контактно лице за Фармацевтичен факултет :
доц. Бисера Пиличева, дф – тел: 0888651857; e-mai: bisserapi@gbg.bg