Заповед и дезинф.програма МУ.4

Заповед и дезинфекционна програма за превенция на COVID-19 в структурните звена на МУ-Пловдив