Научна дейност за зелена и устойчива среда

Медицински университет-Пловдив извършва активна научно-изследователска дейност в областта на влиянието на градската среда върху човешкото здраве и повишаване ефективността на медицинското осигуряване на населението при заплаха от или вече настъпили бедствени ситуации. През 2023 г. МУ-Пловдив започва изпълнението на два изследователски проекта, чиято цел е да се изследва влиянието на градската инфраструктура и зеленина върху психичното и соматично здраве, както и да се направят препоръки за устойчиво градско развитие, съобразено с научните данни за влиянието му върху човешкото здраве. Представители на Медицински университет-Пловдив активно участват в национални и международни инициативи в областта на зеления преход, изграждане на устойчива градска среда и борба с влиянието на замърсяването на въздуха.

Избрани публикации, свързани със зелената и устойчива среда и здравето
• Dzhambov AM, Dimitrova V, Germanova N, Burov A, Brezov D, Hlebarov I, Dimitrova R. Joint associations and pathways from greenspace, traffic-related air pollution, and noise to poor self-rated general health: A population-based study in Sofia, Bulgaria. Environmental Research 2023:231: 116087. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116087. ISSN 0013-9351
• Dzhambov AM, Dikova K, Georgieva T, Panev TI, Mukhtarov P, Dimitrova R. Short-term effects of air pollution on hospital admissions for cardiovascular diseases and diabetes mellitus in Sofia, Bulgaria (2009–2018). Archives of Industrial Hygiene and Toxicology 2023;74(1): 48-60. https://doi.org/10.2478/aiht-2023-74-3704. ISSN 0004-1254
• Dzhambov AM, Dikova K, Georgieva T, Mukhtarov P, Dimitrova R. Time Series Analysis of Asthma Hospital Admissions and Air Quality in Sofia – A Pilot Study. In: Dobrinkova N, Nikolov O. (eds) Environmental Protection and Disaster Risks. EnviroRISKs 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 638. Springer, Cham; 2023, pp. 191-202. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26754-3_17
• Dzhambov AM, Lercher P, Browning MHEM, Stoyanov D, Petrova N, Novakov S, Dimitrova DD. Does greenery experienced indoors and outdoors provide an escape and support mental health during the COVID-19 quarantine? Environmental Research 2021:196: 110420. doi: 10.1016/j.envres.2020.110420. ISSN: 0013-9351.
• Dzhambov AM, Markevych I, Hartig T, Tilov B, Arabadzhiev Z, Stoyanov D, Gatseva P, Dimitrova DD. Multiple pathways link urban green- and bluespace to mental health in young adults. Environmental Research 2018;166:223-233. ISSN: 0013-9351

Дисертационни трудове
• Оптимизиране устойчивостта на лечебните заведения за болнична помощ на бедствени ситуации (д-р Мария Георгиева, дм, к-ра Епидемиология и МБС)
• „Предизвикателства и перспективи пред обучението по Медицина на бедствените ситуации“ (д-р Елена Вълканова, дм, к-ра Епидемиология и МБС)

Участия на представители на МУ-Пловдив в научни форуми, свързани с измененията в климата и зелената и устойчива среда и здравето
• Дискусия с българските представители в Европейския парламент на тема: „Чист въздух за здраве. Възможности за подобрение чрез стандартите на СЗО“ (София, 2023)
• „Зелени дни в МУ-София“ – „Действия на медицинските университети за адаптиране към изменението на климата“, в рамките на проект BI4E и Alliance4Life (София, 2023)
• „Идеатон за въздуха: Кварталите на бъдещето“ (Пловдив, 2022)
• Кръгла маса на тема „Здравословните градове“ като механизъм за подобряване на общественото здраве – (Пловдив, 2022)
• Конференция URBAN GREEN (София, 2022)
• „Workshop on Air Quality and Health in Bulgaria” (Пловдив, 2022).

Проекти на МУ-Пловдив, свързани със зелената и устойчива среда и здравето
• Building individual and community resilience through nature-based therapies (Acronym: “RESONATE”). Grant agreement ID: 101081420. Horizon Europe, Call: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage. Topic: Nature-based therapy for health and well-being. Type of action: RIA (Research and Innovation Action). Start date: 06.2023. Duration 48 months. https://mu-plovdiv.bg/meditsinski-universitet-plovdiv-e-kl/
• Съчетани ефекти от излагането на естествена и застроена среда – информиране за здравословно и устойчиво градско развитие, Изследователска група №: 3.1.5 „Здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда“, Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на Медицински университет – Пловдив (ПСНИИП-МУП). Договор BG-RRP-2.004-0007-C01 за финансиране на инвестиция по национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура за предоставяне на средства по механизма за възстановяване и устойчивост на европейския съюз – NextGenerationEU, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, Стълб 2 „ Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“. Начало: 01.2023 г. Край: 06.2026 г. https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=541