д-р Мая Стефанова Кръстанова

Мая Стефанова Кръстанова

  

Дата на публикуване : 19.06.2015
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Физиотерапия (вкл. курортология и рехабилитация)
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Първа катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: “ Проучване ефекта на комплексна рехабилитационна програма при пациенти след ендопротезиране на тазобедрената става  „
Научни ръководители : проф. д-р Елена Илиева, дм и проф. д-р Ивет Колева-Йошинова, дмн
Заповед на Ректора :Р-1116/16.06.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Елена Илиева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Тройчо Троев, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Любен Стоков, дмн Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Яна Петровска, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Марин Маринкев, дм МУ Пловдив Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 20 .07.2015 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив