Такси за обучение

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

Годишни такси за обучение на студенти в МУ-Пловдив за 2022/2023 г.

I. Такси за кандидатстудентски изпит по биология и химия – 120 лв.; за кандидатстудентски изпити по етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт – 60 лв.
II. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв.

Български граждани – годишни такси в лева
Специалност ОКС Форма на обучение Такса
(държ.поръчка/плат.обучение, лв.)
Медицина (І-V курс) магистър редовна 1 200 / 12 207,50
Медицина (VІ курс) магистър редовна 950 / 11 957,50
Дентална медицина (І-V курс) магистър редовна 1200 / 8 816,00
Дентална медицина (VІ курс) магистър редовна 950 / 8 566,00
Фармация магистър редовна 1200 / 10 006,00
Медицински сестри, Акушерки и Лекарски асистент бакалавър редовна 550 / 5 100,00
Специалности в Мед. колеж бакалавър редовна 740 / 5 290,00
Управление на здравните грижи бакалавър редовна
задочна
550 / 3 472,50
Управление на здравните грижи магистър задочна 800 / 1 774,17 (платено обучение)
Обществен и здравен мениджмънт магистър задочна 1 774,17 (платено обучение)
Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве магистър задочна 1 774,17 (платено обучение)
Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение магистър задочна 2 316,67 (платено обучение)
Фармацевтичен бизнес мениджмънт магистър задочна 2 316,67 (платено обучение)
Медицинска речева и езикова патология магистър редовно 800 / 3 722,50 (платено обучение)

Чуждестранни граждани – годишни такси в евро
Специалност ОКС Форма на обучение Такса
Медицина магистър редовна 7000 (бълг. език)
8000 (англ. език)
Дентална медицина магистър редовна 7000 (бълг. език)
8000 (англ. език)
Фармация магистър редовна 6000 (бълг. език)
6000 (англ. език)
Медицински сестри и Акушерки бакалавър редовна 4000 (на български и английски език)
Специалности в Мед. колеж бакалавър редовна 4000 (бълг. език)
Управление на здравните грижи бакалавър редовна

задочна

3000 (бълг. език)
4000 (англ. език)
1500 (бълг. език)
4000 (англ. език)
Управление на здравните грижи магистър задочна 3000 (бълг. език)
4000 (англ. език)
Обществен и здравен мениджмънт магистър задочна 3000 (бълг. език)
4000 (англ. език)
Управление на медико-социалните дейности и обществено здраве магистър задочна 3000 (бълг. език)
4000 (англ. език)
Подготвителен езиков курс – ДЕСО магистър 3700 (бълг. език)
4800 (англ. език)
Подготвителен езиков курс – ДЕСО бакалавър 3200 (бълг. език)


Допълнителна информация за учебни такси в МУ-Пловдив

Чуждестранни граждани, започнали обучението си в МУ-Пловдив преди 2012/2013 учебна година, заплащат годишни такси, съгласно сключения договор между студента и МУ-Пловдив.

Банкови сметки на Медицински университет – Пловдив

бул. Васил Априлов №15-А, Пловдив 4000

УниКредит Булбанк Пловдив, ул. Княз Александър І, 13
BIC код UNCRBGSF:

  1. Бюджетна сметка в Лева:
    BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
  2. Валутна сметка в Евро:
    BG98 UNCR 7527 3454 6234 09
  3. Валутна сметка в USD:
    BG12 UNCR 7527 3454 6234 05

Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на Медицински университет – Пловдив