Такси за обучение

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

Годишни такси за обучение на студенти в МУ-Пловдив за 2023/2024 г.

(Съгласно РМС-317/27.04.2023 и Решение на АС, Протокол №7/12.09.2023 г. във връзка с промените в диференцираната издръжка за обучение на един студент, заложена в „Бюджет 2023“, ПМС-108/09.08.2023 г.)
Годишни такси за обучение на студенти в МУ-Пловдив за 2023/2024 г., заповед № Р-2847/09.10.2023 г.

 • Такси за кандидатстудентски изпит по биология и химия – 120 лв.;
 • за кандидатстудентски изпити по етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт – 60 лв.;
 • такса за обработка на документи за специалностите: „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за МДЛ“ и „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ – 70,00 лв.;
 • Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв.
 • Български граждани – годишни такси в лева
  Специалност ОКС Форма на обучение Такса
  (държ.поръчка/плат.обучение, лв.)
  Медицина магистър редовна 1 200 лв./ 13 178,54 лв.(платено обучение)
  Дентална медицина магистър редовна 1200 лв./ 9 694,99 лв.(платено обучение)
  Фармация магистър редовна 1200 лв./ 10 856,17 лв.(платено обучение)
  Медицински сестри, Акушерки и Лекарски асистент бакалавър редовна 550 лв./ 5 547,05 лв.(платено обучение)
  Специалности в Мед. колеж бакалавър редовна 740 лв./ 5 737,05 лв.(платено обучение)
  Управление на здравните грижи бакалавър редовна
  задочна
  550 лв./ 3 767,53 лв.(платено обучение)
  Управление на здравните грижи магистър задочна 800 лв./ 1 872,51 лв.(платено обучение)
  Обществен и здравен мениджмънт магистър задочна 1 872,51 лв.(платено обучение)
  Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве магистър задочна 1 872,51 лв.(платено обучение)
  Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение магистър задочна 2 465,68 лв.(платено обучение)
  Фармацевтичен бизнес мениджмънт магистър задочна 2 465,68 лв.(платено обучение)
  Медицинска речева и езикова патология магистър редовно 800 лв./ 4 017,53 лв.(платено обучение)
  Специалности по програма OMNIA в Професионално направление Медицина
  Медицинска микробиология и лабораторна имунология за МДЛ магистър задочна 1 200 лв./ 2 522,00 лв.(платено обучение)
  Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология магистър редовна 1 200 лв./ 5 167,00 лв.(платено обучение)

  Чуждестранни граждани – годишни такси в евро
  Специалност ОКС Форма на обучение Такса
  Медицина магистър редовна 8000 (1 курс на бълг. език)
  7000 (2-6 курс на български ез.)
  9000 (1 курс на англ. език)
  8000 (2-6 курс на англ. език)
  Дентална медицина магистър редовна 8000 (1 курс на бълг. език)
  7000 (2 курс на български ез.)
  9000 (1 курс на англ. език)
  8000 (2-6 курс на англ. език)
  Фармация магистър редовна 6000 (бълг. език)
  6000 (англ. език)
  Медицински сестри и Акушерки бакалавър редовна 4000 (на български и английски език)
  Специалности в Мед. колеж бакалавър редовна 4000 (бълг. език)
  Управление на здравните грижи бакалавър редовна

  задочна

  3000 (бълг. език)
  4000 (англ. език)
  1500 (бълг. език)
  4000 (англ. език)
  Управление на здравните грижи магистър задочна 3000 (бълг. език)
  4000 (англ. език)
  Обществен и здравен мениджмънт магистър задочна 3000 (бълг. език)
  4000 (англ. език)
  Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве магистър задочна 3000 (бълг. език)
  4000 (англ. език)
  Подготвителен езиков курс – ДЕСО магистър 3700 (бълг. език)
  4800 (англ. език)
  Подготвителен езиков курс – ДЕСО бакалавър 3200 (бълг. език)


  Допълнителна информация за учебни такси в МУ-Пловдив

  Чуждестранни граждани, започнали обучението си в МУ-Пловдив преди 2012/2013 учебна година, заплащат годишни такси, съгласно сключения договор между студента и МУ-Пловдив.

  Банкови сметки на Медицински университет – Пловдив

  бул. Васил Априлов №15-А, Пловдив 4000

  УниКредит Булбанк Пловдив, ул. Княз Александър І, 13
  BIC код UNCRBGSF:

  1. Бюджетна сметка в Лева:
   BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
  2. Валутна сметка в Евро:
   BG98 UNCR 7527 3454 6234 09
  3. Валутна сметка в USD:
   BG12 UNCR 7527 3454 6234 05

  Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на Медицински университет – Пловдив