Отдел „Проектна дейност“

Ръководител
Mariya Tokmakova
Проф. д-р Николета Трайкова, дм
Проф. д-р Николета Трайкова, дм

Заместник-ректор по проектна дейност

тел. 032 / 200 722
e-mail : [email protected]

Експерти

Hristo-portrait
Hristo-portrait
Д-р Христо Чаушев
Експерт „Логистика“

тел.
e-mail : [email protected]

Darena Georgieva
Darena Georgieva
Дарена Георгиева
Експерт „Комуникация и информация“

тел.
e-mail : [email protected]

Инж. Нина Атанасова
Инж. Нина Атанасова
Инж. Нина Атанасова-Влаевска
Експерт „Проекти и програми“

тел.
e-mail : [email protected]

Юрист Милена Калинова-Славева
Експерт „Проекти и програми“

тел.:
e-mail : [email protected]

Албена Георгиева
Технически сътрудник

тел.
e-mail : [email protected]

Диана Ванева
Диана Ванева
Диана Ванева
Експерт „Международни програми и проекти“

тел.
e-mail : [email protected]

Проектната дейност на Медицински университет – Пловдив е в съответствие със Закона за висшето образование, разпоредбите на законодателството на Република България, европейското законодателство, международни и двустранни договори и спогодби на Република България в областта на образованието и науката и Правилника за Проектна дейност в МУ – Пловдив.

Проектната дейност се реализира в следните области: учебна, научноизследователска и образователна дейност; осигуряване и поддържане на качеството на образованието; културна и спортна дейност; други области от взаимен интерес.

Организирането и административното обслужване на проектната дейност в МУ – Пловдив се осъществява от отдел „Проектна дейност“.
(1) Цялостното ръководство на отдел „Проектна дейност“ се осъществява от зам.-ректора по проектна дейност.
(2) В организацията и административното обслужване зам.-ректора по проектна дейност се подпомага от експерти в отдел „Проектна дейност“ на МУ – Пловдив.

Проектната дейност на МУ-Пловдив обхваща следните форми:

1. Междудържавни и междуинституционални споразумения, включително двустранни договори за академично и научно сътрудничество с университети – партньори и институции в чужбина.
2. Участие в национални и международни проекти и програми в областта на образованието, науката и технологиите, културното сътрудничество и др.
3. Участие в работата на международни организации, работни групи и комисии към тях, вкл. колективно и индивидуално членство.
4. Участие и организиране на конгреси, конференции, симпозиуми и семинари.

Организацията и дейността на отдел „Проектна дейност“ в МУ-Пловдив са регламентирани в Правилник за устройството и дейността на МУ-Пловдив.