Учебен отдел

Факултет по Дентална медицина, МУ Пловдив
Факултет по Дентална медицина, МУ Пловдив
Факултет по дентална медицина – Учебен отдел, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 3
Заместник-декан по учебната дейност Доц. д-р Христо Даскалов, дм
тел: 032 / 200 866
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Инспектор УД Мирена Димитрова
тел: 032 / 200 807
e-mail: [email protected]
Инспектор УД Милица Гърчева
тел: 032 / 200 808
e-mail: [email protected]
Инспектор УД Мария Лазарова
тел: 032 / 200 808
e-mail: [email protected]
Инспектор УД Симона Момчилова
тел: 032 / 200 807
e-mail: [email protected]