Катедра „Сестрински грижи“

 колектив на катедра "Сестрински грижи"
колектив на катедра „Сестрински грижи“

Контакти

e-mail : nursing.care@fph.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

Академични стандарти

Академичен стандарт на учебна дисциплина Здравни проекти
Академичен стандарт на учебна дисциплина „История на здравеопазването и здравните грижи“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „История на управлението в здравеопазването“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Организация и ергоноимя на труда в здравното заведение“
Академичен стандарт на учебна дисциплина “Палиативни сестрински грижи“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Превантивна медицина и промоция на здравето“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Промоция на здраве“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестрински грижи в педиатрията”
Академичен стандарт на учебна дисциплина, „Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия”
Академичен стандарт на учебна дисциплина “Сестрински грижи за възрастни“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестринските грижи при инфекциозно болни”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестринските грижи за психично болни”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестринските грижи при болни с онкологични заболявания”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестрински грижи при неврологично болни”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестринските грижи при очни и УНГ заболявания”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестринските грижи при соматични заболявания”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Сестринските грижи при болни с хирургични заболявания”
Академичен стандарт на учебна дисциплина„Сестрински грижи по домовете„
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Стратегии за промоция на здравето“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Управление на времето и проектите“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Управление на времето“
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Учебна/клинична практика”
Академичен стандарт на учебна дисциплина „Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи ”

През есента на 2014 г. Катедра „Сестрински и акушерски грижи“ се разделя на две катедри – „Сестрински грижи“ и „Акушерски грижи“, които стават структурни звена на Факултета по обществено здраве.

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация медицинска сестра от професионално направление „Здравни грижи“ е само редовна форма.

Срокът на обучение е четири години, 240 кредита и общ хорариум 5065 часа.

Обучението се осъществява чрез теоретична и клинична подготовка. Изучаваните дисциплини по учебен план са задължителни, избираеми и факултативни. Теоретичното обучение е 2325 часа, а клиничното 2740 часа.

Лекционният курс на студентите медицински сестри по теоретични и практически основи на сестринските грижи се провежда от доц. Даниела Танева, доц. Гергана Петрова, дм а УПЗ и клиничното обучение – главни асистенти, асистенти, старши преподаватели и преподаватели.

Практическото обучение на студентите (УПЗ) се провежда в специализирани, съвременно оборудвани кабинети. Клиничната подготовка се осъществява в реална професионална среда и представлява над 50% от общия хорариум часове.

Преддипломният стаж на студентите се провежда в акредитирани здравни заведения през седми и осми семестър, с хорариум 1600 астрономически часа.

Преподаватели от Катедрата провеждат англоезично обучение на студенти от специалност „Медицинска сестра“ по програма „Еразъм+“ и ЕСМ. Обучението по специалността се провежда в учебни корпуси, разположени в базите на Университета на бул. „В. Априлов“ № 15А и бул. „Братя Бъкстон“ № 120. То е осигурено с необходимата материално-техническа база в съответствие със спецификата на професията.

Академичен състав

Хабилитирани преподаватели:

доц. Даниела Танева, дм – Ръководител катедра

Тел: 0899106909
e-mail: daniela.taneva@mu-plovdiv.bg

доц. Гергана Петрова, дм

доц. Гергана Петрова
Тел:
e-mail: gergana.petrova@mu-plovdiv.bg

Публикации

Нехабилитирани преподаватели:

гл.ас. Елена Мерджанова, дм

Тел: 888/950195; 0898/744802
e-mail: elena.merdzhanova@mu-plovdiv.bg

гл.ас. Океан Костов, дм

Тел: 0896-808-508
e-mail: okean.kostov@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Снежана Драгушева, дм

Тел: 0887 204 359
e-mail: snezhana.dragusheva@mu-plovdiv.bg

Публикации

гл. ас. Диана Паскалева, дм – Главен административен асистент

Тел: 0886 929682
e-mail: diana.paskaleva@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Мариета Тодорова, дм

Тел:
e-mail: marieta.t.todorova@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Валентина Лалова, дм

Тел: : 0893 527971
e-mail: valentina.lalova@mu-plovdiv.bg

ас. Недялка Бойчева

Тел: 0898-206169
e-mail: nedyalka.boycheva@mu-plovdiv.bg

гл. ас. Йорданка Цокова, дм

Тел: 0899-093-009
e-mail: yordanka.tsokova@mu-plovdiv.bg

ст. преп. Цветомила Вълчева

Тел:
E-mail: tsvetomila.valcheva@mu-plovdiv.bg

ст. преп. Йовка Златанова

Тел:
e-mail: yovka.zlatanova@mu-plovdiv.bg

преп. Даниела Кантарева

Тел: 0888/474 296;
e-mail: daniela.kantareva@mu-plovdiv.bg

преп. Светла Иванова

Тел: 0877 60 33 99
e-mail: svetla.ivanova@mu-plovdiv.bg

преп. Маргарита Папазова

Тел: 0887920125
e-mail: margarita.papazova@mu-plovdiv.bg

преп. Веселина Букова

Тел: 0878408827
e-mail: veselina.bukova@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Научноизследователската дейност на преподавателският състав се развива в следните основни направления:

• демография и семейно планиране;
• промоция на здравето, здравно възпитание и обучение;
• интерактивно и симулационно обучение на студенти от медицинските специалности;
• съвременни аспекти в областта на медицинската педагогика, качество на обучението;
• професионално формиране на специалистите по здравни грижи;
• тенденции в продължаващото обучение на медицински сестри;
• профилактика на социално-значимите заболявания;
• сестрински грижи за гериатрични пациенти;
• физическа активност, физическо развитие и здравно поведение при подрастващи;
• сестрински дейности в реанимацията и интензивната терапия;
• ролята на медицинската сестра в оперативната дейност;
• специфични сестрински грижи при пациенти с различни здравословни проблеми;
• история на сестринството;
• транскултурална комуникация, социална рехабилитация и абилитация на хора в неравностойно положение и др.

През периода от 2010 г. и до сега преподавателите от катедрата са реализирали над 210 публикации в български и чуждестранни научни издания, над 100 научни съобщения в национални и международни научни форуми. По-значимите от тях са публикувани в следните научни издания: Управление и образование, Сестринско дело, Здравен мениджмънт, Здравна политика и мениджмънт, Акушерство и гинекология, Международный научно-исследовательский журнал „Евразийский Союз Ученых“ Scripta Periodica, Folia Мedica, Biomedical Research, Journal of IMAB, Trakia Journal of Sciences, Medical Science Pulse, Knowledge – International Journal и др.

Членовете на катедрата участват в вътреуниверситетски, национални и международни проекти, както и международни мобилности по програма Еразъм+, с цел повишаване на професионалната квалификация в областта на здравните грижи. За периода 2010-2019 г. преподавателите от катедрата са осъществили 52 изходящи мобилности. Входящите мобилности на преподаватели за същият период са 35.

Медицински университет – Пловдив е единственият представител от България в мрежата за международен обмен на студенти Europian Nursing module (ENM). Ние сме едни от първите участници, които заедно с представители от руски и английски колежи изграждат мрежата. Модулът дава възможност на студентите медицински сестри да посетят други европейски медицински колежи, училища или факултети.За периода 2015-2019 г. входящите студентски мобилности по ЕNM са 42, а изходящите 10.

Учебници

1. Петрова Г, Тодорова М. Медицинска педагогика – Учебно-практическо ръководство. Изд. ИМН-Пловдив, 2006, 158 с.

2. Попов Т, Милчева Х, Петрова Г. Принципи и методика на обучението, учебник за медицински сестри и акушерки. 2006, Второ издание, 2008, изд. „КОТА ПРИНТ”, 272с.

3. Милчева Х, И. Стамболова, Г. Чанева, М. Александрова, Г. Петрова и съавт., Основи на сестринските и акушерските грижи. Стара Загора, 2009 г., изд. „КОТА”, 296 с.

4. Попов Т., Ж. Христов, П. Балканска, Л. Чакърова, Б. Торньова, М. Александрова, Г. Петрова, С. Младенова, Н. Петрова. Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. София, 2010, изд. „ЕКСПРЕС”, Габрово, с 284.

5. Л. Деспотова-Толева, Й. Цокова, П. Тодорова и съавт. Предизвикателството „Палиативна медицина“, под редакцията на Л. Деспотова – Толева, 2011.

6. Танева Д, Цокова Й, Кацарска Р, Киркова А. Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания – лекционен курс за студенти медицински сестри. 2016, изд. Лакс Бук, Пловдив, ISBN 978-619-189-22.

7. Петрова Г. Управление на времето. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. 2017. Издателство Медицински университет – Пловдив, Пловдив, 2017, ISBN: 978-619-7085-86-0.

8. Попов Т, Л. Тодорова, П. Балканска, Л. Чакърова, Д. Сиджимова, В. Георгиева, Х. Недялкова, В. Господинов, С. Чавдарова-Костова, Е. Янакиева, М. Александрова, С. Младенова, Г. Петрова, Р. Христова-Коцева. Х. Милчева, П. Трендафилова. Педагогика, Първа част, Теория на възпитанието, Учебник за студенти от ФОЗ. МУ – София, Второ допълнено и преработено издание 2007.

9. Димитраков Д, Николов Ф, Кузманова С, Горанов Ст, Ходжев В., Димитраков Й, Кумчев Е, Андонов В, Димитракова Е, Благов Б, Цокова Й, Танева Д. Вътрешни болести. Учебник за студенти от Медицинските колежи: медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, санитарни инспектори, фелдшери. МУ-Пловдив, 2008.

10. Попов Т, Л. Тодорова, П. Балканска, Л. Чакърова, Д. Сиджимова, В. Георгиева, Х. Недялкова, В. Господинов, С. Чавдарова-Костова, Е. Янакиева, М. Александрова, С. Младенова, Г. Петрова, Р. Христова-Коцева. Х. Милчева, П. Трендафилова. Педагогика, Първа част, Теория на възпитанието, Учебник за студенти от ФОЗ. Трето допълнено и преработено издание, изд. „Екс-Прес” Габрово, 2012г.

11. Попов Т, Л. Тодорова, П. Балканска, Л. Чакърова, Д. Сиджимова, В. Георгиева, Х. Недялкова, В. Господинов, С. Чавдарова-Костова, Е. Янакиева, М. Александрова, С. Младенова, Г. Петрова, Р. Христова-Коцева. Х. Милчева, П. Трендафилова. Педагогика, Първа част, Теория на възпитанието, Учебник за студенти от ФОЗ. Четвърто допълнено и преработено издание, 2018. ISBN:978-954-490-585-9.

12. Горанова-Маринова В, В. Андонов, В. Ходжев, Д. Дойков, Д. Танева, Д. Николов, Е. Тилкиян, Е- Кумчев, Й. Цокова, Л. Владимирова-Китова, М. Митков, П. Николов, Р. Каралилова, Ф. Николов. Вътрешни болести. Учебник за студенти – бакалаври по медицина. МУ – Пловдив, 2019. ISBN 978-954-8812-08-5.

13. Петрова Г, Златанова Й, Вълчева Ц, Лалова В, Паскалева Д, Мерджанова Е, Тодорова М, Бойчева Н, Костов Н, Драгушева С. Общи грижи за болния с инжекционна техника. Учебник за студенти от Факултетите по Обществено здраве и Медицинските колежи. Медицински университет – Пловдив, 2019. ISBN 978-954-8812-08-5.

14. Философия и въведение на сестринските грижи 1 част. Тестови въпроси. Д. Танева, Д. Паскалева, Й. Цокова, М. Тодорова, О. Костов, Сн. Драгушева, В. Лалова, Е. Мерджанова, Н. Бойчева, Й. Златанова, Цв. Вълчева, Св. Иванова, М. Папазова, Д. Кантарева , 2020, МУ-Пловдив, ISBN 978-619-237-059-6.

25. Танева Д, Цокова Й, Танкова Т и съавтори. Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания – лекционен курс за студенти медицински сестри. Второ до издание под редакция на Доц. Д. Танева, дм 2021г. изд. Лакс Бук, Пловдив, ISBN 978-619-189-162-7.

Публикации

1. Formation of the Reproductive Behavior of Healthcare Students Depending on Their Mothers’ Realized Plans expand article, Taneva D, Kirkova A, Folia Medica (Plovdiv) 2020, 62(3), 477-481. SJR (2019):0.252

2. Prevention and treatment of osteoporosis expand article, Becheva M, Taneva D. Pharmacia, 2020, 67(4) 181:185 SJR (2019): 0.209

3.ICT Usage and E-Courses Development by Faculty Staff in Healthcare Majors at Medical University – Plovdiv, Kirkova-Bogdanova A, Taneva D., TEM Journal, 2020, 9(2): 731-739. DOI: 10.18421/TEM92-41 SJR (2019):0.167.
1. Petrova G, Merdzhanova E, Lalova V. Preventing violence among adolescents in school. Journal of IMAB 2020 Jan-Mar; 26 (1): 2931-2935. ISSN 1312-773X, doi.org/10.5272/jimab.202061.2931.

4. Merdzhanova E, Petrova G, Lalova V. Analysis of adolescents` (11-14 years old) somatotype in Plovdiv, Bulgaria. Journal of IMAB 2020 Jan-Mar; 26 (1): 3005-3010. ISSN 1312-773X, doi.org/10.5272/jimab.202061.3005.

5. Lalova V, Petrova G, Merdzhanova E. Better Healing process by using protokols in ICUs in Plovdiv, Bulgaria. Journal of IMAB 2020 Apr-Jun; 26 (2): 3098-3101. ISSN 1312-773X, doi.org/10.5272/jimab.2020262.3098.

6. Merdzhanova E, Petrova G, Vakrilova-Becheva M. Spread of Health Risk Factors among Adolescents from Plovdiv, Bulgaria. Letter to the Editor. Iran J Public Health 2020 49(8):1569-1570. pISSN: 2251-6085; eISSN: 2251-6093. doi.org/10.18502/ijph.v49i8.3904. IF=1.291.

7. Kirkova-Bogdanova A, Taneva D, Tsokova Y. Visual Literacy of Healthcare Students. EDULEARN20 Proceedings, 2020: 1606-1613. ISBN: 978-84-09-17979-4/ ISSN: 2340 – 1117, doi: 10.21125/edulearn.2020.0523 (WoS).

8. Tufkova S, Paskaleva D, Sandeva M. Acute exogenous intoxications and homocysteine. Folia Med (Plovdiv) 2020; 62(3): 519-524. SSN 1314-2143 (online) | ISSN 0204-8043 (print) doi: 10.3897/folmed.62.e49220.

9. Kasnakova P., S. Dragusheva, Ivanova S – Tracing the effect of functional rehabilitation for improving the Quality of life of patients with stroke. Letter to the Editor. Iran Journal Public Health,2020 V49(5):1006-1007: pISSN: 2251-6085, eISSN: 2251-6093 Impact Factor 2019: 1,291 http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph DOI: https://doi.org/10.18502/ijph.v50i1.5098

10. Dragusheva S., Petleshkova P., Paskaleva T., Tornyova B. Satisfaction of trainee-nurses with the duration of the pre-graduation traineeship. Environmental Protection and Ecology. 2020; V21(6):2373-2380 ISSN 1311-5065 http://www.jepe-journal.info/ Impact Factor 2019: 0.692.

11. Ivanova S. Подход на медицинската сестра към майките на деца в интензивни отделения, с цел намаляване на тревожността и депресията, Knowledge International Journal Scientific Papers, 2020, vol. 40.5, 893-896, ISSN: 2545 – 4439.

12. Папазов М, Бакова Д. Специфика на здравните грижи в отделение по неврохирургия. Зравна политика и мениджмънт, 2020: 265-267. ISSN 1313-4981.

Монографии

1.Петрова Г. Обучението на бакалаври по „Управление на здравните грижи” (Управленски и организационни аспекти). Габрово, 2009г., изд. „ЕКСПРЕС”, 94 с.
Танева Д. Сравнителен анализ на сексуалната култура и поведение на студентите медицински сестри от МУ – Пловдив през периода 2008 – 2018 . изд. Лакс Бук, 2020, ISBN 978-619-189-143-6.

2. Сравнителен анализ на сексуалната култура и поведение на студентите медицински сестри от МУ – Пловдив през периода 2008 – 2018 година, Танева Д., 2020, Лаксбук, ISBN 978-619-189-143-6.

3. Петрова Г. Предизвикателства пред медицинската сестра в процеса на промоция на здравето. 2020. Пловдив : Макрос; 258. ISBN 978-954-561-522-1.

4. Мерджанова Е. Особености на физическото развитие при подрастващите в град Пловдив. 20202, Пловдив. Лакс бук, с.136.

МОНОГРАФИИ В СЪАВТОРСТВО

Димитров И, Танева Д, Семерджиева М. Лекари и стоматолози в началото на 21 век. 2017.

ПУБЛИКУВАНА ГЛАВА ОТ КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЯ

Драгушева С, Бакова Д. Оценка преддипломной стажировки медицинсках сестëр в контексте удовлетворëнности студентов. INWENCJA W EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH XIV MIȨDZYNARODOWEJ KONFERRENCJI NAUKOWEJ na temat PRZEKRACZANIE. Monografia wieloautorska pod redakcją naukową, Anny Klim-Klimaszewskiеj, Agaty Fijałkowskiej-Mroczek, Ewy Jagiełło, ISBM 978-83-941239-5-0, Siedlce, Polska; 2016: 336-344.

Бакова Д, Драгушева С. Промоция здоровья среди подростков – актуальные аспекты. NOWE HORYZONTY W EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. Monografia wieloautorska pod redakcją naukową Elżbiety Jaszczyszyn, Jolanty Szady-Borzyszkowskiej, Marianny Styszyńskiej, ISBN 978-83-941235-6-7, Siedlce, Polska; 2016: 11-19.

Бакова Д, Драгушева С. Здоровьесберегающее воспитание как часть реабили-тационного процесса – современная концепция. Indywidualistyczny i wspólnotowy obraz kształcenia dorosłych w świecie Teraźniejszość i perspektywy. Monografia wieloautorska pod redakcja naukowa Leszek Ploch. Małgorzata Myszka Aneta Niewęgłowska Małgorzata Wiśniewska, Siedlce, Polska; 2018, p.502.ISBN 978-83-62160-39-6.

Бойчева Н. Исследование навьiков здоровья детей в возрасте от 0 до 7 лет с материнским цьiганским и турецким язьiком. In. Wybrane problem edukacji przedszkolnejwe wspolczesnym swiecie. Monografia wieloautorska. 2019, Poland, pp.35-42.
ISBN 978-83-64884-11-5.

Драгушева С, Петлешкова П, Паскалева Т. Факторы влияющие на профессиональное формирование медицинских сестёр-стажёров /исследване ϶кспертов /. Monografia wieloautorska ,“Wspòłczesne konteksty edukacji dorosłych“. 2019; pp. 79-89; ISBN 978-83-64884-15-3.

Йорданка Цокова. Основные показатели и дескрипторы процесса профессионализации медицинских кадров. Monografia wieloautorska Edukacja dorosłych w XXI wieku. Siedlce, Poland, 2020; 23-33. ISBN 978-83-64884-15-3.

Dragusheva S., Petleshkova P. Преддипломная стажировка медицинских сестëр- предпосылка построения правильного подхода к пациенту. Monografia wieloautorska “Edukacja dorosłych w XXI wieku”. Siedlce, Poland 2020; 55-65 ISBN 978-83-64884-15-3.

Н. Бойчева. САНИТАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ РОМСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Monografia wieloautorska Edukacja dorosłych w XXI wieku. Siedlce, Poland, 2020, p. 21-28 , ISBN 978-83-66597-01-3

Дисертации

Петрова Г. Организационно-управленски аспекти при обучението на бакалаври по здравни грижи. МУ -София, ВАК, София, 2009.

Танева Д. Сексуална култура, сексуално поведение и семейно планиране при студентите от Медицински колеж-Пловдив. МУ-Пловдив, ВАК, София, 2010.

Костов О. Медико-социални аспекти на сестринските грижи при болни с диабетно стъпало. ФОЗ, МУ – София, 2017.

Цокова Й. Детерминанти на професионалното формиране на медицински сестри в Медицински университет – Пловдив. ФОЗ, МУ – Пловдив, 2017.

Драгушева С. Формиране на професионална компетентност у бъдещите медицински сестри в условията на преддипломния стаж. ФОЗ, МУ – Пловдив, 2017.

Паскалева Д. Сестрински грижи за хоспитализирани гериатрични пациенти – основни аспекти и проблеми. ФОЗ, МУ – Пловдив, 2018.

Тодорова М. Влияние на някои личностни фактори върху качеството на живот при пациенти с хронична форма на исхемична болест на сърцето. ФОЗ, МУ – Пловдив, 2018.

Мерджанова Е. Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11 – 14 г.) в гр. Пловдив. ФОЗ, МУ – Пловдив, 2019.

Лалова В. Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивно отделение, чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях. ФОЗ, МУ – Пловдив, 2019.