За факултета

ФДМ
ФДМ

Факултет по дентална медицина – МУ-Пловдив – кратка актуална информация

През 1970 г. с решение на Министерски съвет на Народна република България (№ 230/24.09.1970 г.) към ВМИ-Пловдив е разкрита специалност „Стоматология“. Приети са първите 110 студенти, които започват обучението си по общомедицинските дисциплини в катедрите на института. Започва преустройството на предоставения от градските власти тютюнев склад „Томасян“, намиращ се на ул. „Велико Търново“, за нуждите на специалните дисциплини.

От октомври 2006 г. Факултетът по дентална медицина се помещава в нова и съвременна сграда, намираща се в подножието на Младежки хълм. От 2019 г. ФДМ разполага и нова „База 2“, която е оборудвана с модерна апаратура за обучение на студенти по „Дентална медицина“, докторанти и специализанти.

В изпълнението на основните образователни цели, а именно обучение на магистри, докторанти и специализанти учебният процес по специалните дисциплини се извършва на територията на 8 катедри.

Понастоящем във ФДМ-Пловдив се обучават 1300 студенти – 800 българоезично обучение и 500 англоезично обучение.
Основен приоритет е повишаване качеството на обучение на студентите по „Дентална медицина“.

Непрекъснато се обновява апаратурата в клиничните зали, с което се подобряват условията за учебна работа.

Факултетът разполага с отлично оборудвани лекционни, фантомни, предклинични и клинични зали.

Изцяло е обновено оборудването във фантомните зали и зъботехническото звено.

Преподавателският състав на ФДМ-Пловдив към 2021 г. се състои от 26 хабилитирани преподаватели (9 професори и 17 доценти) и 111 нехабилитирани преподаватели (асистенти и главни асистенти).

Научноизследователската дейност на Факултета по дентална медицина – Пловдив е насочена към внедряване на нови методи и технологии. Само за 2020 г. има защитени 9 дисертации с ОНС „Доктор“, за 2021 г. – 3 с ОНС „Доктор“ и 1 дисертация за „Доктор на медицинските науки“.

Факултетът по дентална медицина организира международни форуми, предоставя възможности и насърчава своите преподаватели и студенти да участват в национални и международни научни прояви.

Факултет по дентална медицина – Пловдив съвместно с РК на БЗС-Пловдив организира Научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“, в който се включват дентални лекари от цялата страна.

От създаването на Научноизследователски институт на Медицински университет – Пловдив (НИМУ ) 8 преподаватели от ФДМ участват в творчески колективи.

Сключени са двустранни споразумения с научни институции в Латвия, Италия, Испания, Северна Македония и Турция.

ФДМ-Пловдив участва активно в програма „Еразъм+“ – изпраща на обучение в чужбина свои студенти и преподаватели, посреща студенти и лектори от сродни университети.

От 2020 г. към ФДМ-Пловдив е учреден Център „Подем“, който провежда продължаващо обучение, чрез курсове и лекции на лекари по дентална медицина. Чрез своите центрове – „Лазерен“, „CAD/CAM“, „3 D принтиране“ и „Имплантологичен“, които са част от НИМУ, ФДМ-Пловдив е водещо звено във внедряването на нови технологии, знания и умения в денталното образование.

През 2020 г. се чества 50 годишен юбилей от създаването на Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив.