За факултета

ФДМ
ФДМ

Факултет по дентална медицина – МУ-Пловдив – кратка актуална информация

 • Понастоящем във ФДМ – Пловдив се обучават 1167 студенти, от тях 721 българи и 446 чужденци.
 • Основен приоритет за периода 2010 – 2015 г. е повишаване качеството на обучение на студентите по дентална медицина.
 • Непрекъснато се обновява апаратурата в клиничните зали, с което се подобряват условията за учебна работа.
 • Факултетът разполага с отлично оборудвани лекционни, фантомни, предклинични и клинични зали.
 • Изцяло обновено е оборудването във фантомните зали и зъботехническото звено.
 • Осъществява се следдипломно усъвършенстване на лекарите по дентална медицина в областта на лазерната дентална медицина и CAD/ CAM технологиите, които нямат аналог в страната.
 • Изградени са клинични зали за обучение в областта на денталната имплантология.
 • С цел подобряване на обучението на стажантите се преминава към нова форма за провеждане на интегриран стаж, като е въведена защита на клиничен случай пред комисия от хабилитирани преподаватели.
 • ФДМ – Пловдив ежегодно, по програма Еразъм+, изпраща на обучение в чужбина свои студенти и посреща студенти от чужбина.
 • Сключени са двустранни споразумения с научни институции в Латвия, Италия, Испания, Финландия, Гърция и Турция.
 • Научноизследователската дейност на ФДМ – Пловдив е насочена към внедряване на нови методи и технологии.
 • През периода 2010 – 2015 г. са защитени 11 дисертации за ОНС „доктор“ и 2 дисертации за научна степен „доктор на науките“.
 • През 2012 г. за АД „доцент“ са хабилитирани 8 преподаватели, чиято средна възраст е 34 години, а през 2014 г. трима преподаватели придобиват АД „професор“.
 • Броят на хабилитираните преподаватели във ФДМ е 29, от които 9 професори и 20 доценти.
 • Факултетът по дентална медицина организира международни форуми и предоставя възможност и насърчава свои преподаватели да участват в национални и международни научни прояви.
 • Поддържат се активни контакти с други институции и факултети от Европа и света, с цел съвместна образователна и научноизследователска дейност.
 • Традиционно ФДМ – Пловдив, съвместно с Лазерното дентално общество, организира и провежда Международна дентална лазерна академия, акредитирана от WFLD (Световна федерация по лазерна дентална медицина).
 • През 2012 г. ФДМ – Пловдив става асоцииран член на Global Training Academy и сертифициран център за обучение по лазерна дентална медицина.
 • На свое заседание през 2014 г. Бордът на Европейската дивизия на WFLD избра единодушно кандидатурата на ФДМ – Пловдив за домакин на Международния конгрес на WFLD-ED през 2017г.
 • Ежегодно Факултетът организира и ендодонтски форум с международно участие. В него активно се включват преподавателите от катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ към факултета.
 • През март 2013 г. във ФДМ – Пловдив се създава Център за следдипломно усъвършенстване, в който се извършва диагностична и научноизследователска дейност. Центърът провежда продължаващо обучение чрез тематични краткосрочни курсове и специализирано индивидуално обучение за всички дентални специалности.
 • През септември 2014 г. паралелно с лекционна програма и презентации на водещи лектори на фирма 3SHAPE е открит CAD/CAM център.
 • ФДМ – Пловдив разполага с пълната гама от апарати за изработване на протезни конструкции по CAD/CAM технологията.
 • За непрекъснатото усъвършенстване на преподавателите от Факултета се провеждат обучителни курсове от водещи лектори на фирма 3 SHAPE.