За Колежа

Медицински колеж
Медицински колеж

Мисия

ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ И МИСИЯ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПЛОВДИВ

Мисията на Медицинския колеж е да обучава и възпитава професионални знания у студентите за да отговори на потребностите на здравеопазването и обществото от медицински специалисти, осигуряващи здравни грижи на болната и здрава личност. Чрез обема от теоретични знания и практическа подготовка, придобилите здравна професия да удовлетворяват човешките потребности чрез висококвалифицирана професионална здравна грижа.

Насоченост u специфика на целите, приоритетите и стратегията за развитие на институцията

Образователни цели

Главната образователна цел на Медицински колеж – Пловдив е подготовка на висококвалифицирани здравни специалисти, способни да прилагат и да развиват научно-медицинските знания и умения в медицинската практика и здравеопазването. Тя произтича от неговата обществена мисия, свързана с държавната политика за развитието на висшето медицинско образование, медицинската наука и здравеопазването в Република България, както и от принципите на Болонската декларация и Директивите на Европейския съюз.

Целите, които си поставя колежа са:

 • Подготовка на висококвалифицирани и професионално ориентирани здравни специалисти
 • Завършилите колежа да са усвоили обем от знания и практически опит за работа във всички сфери на здравеопазването не само в Република България, но и във всички страни от Европейския регион, както и в световен мащаб.
 • Да развие разбиранията на студентите за европейските и професионалните културни въпроси, което ще подпомогне и подобри здравните грижи чрез хора, практикуващи в различни среди.
 • Да направи възможно студентите да осъзнаят международните измерения на професионалните знания по сестринство и здравни грижи.
 • Да развие у студентите съзнание, разбиране и приемане на културните различия.
 • Да развие у студентите съзнание и уважение към индивидуалната здравна култура на пациентите
 • Да развие разбиранията на студентите за влиянието на историческите, философските, етичните, икономическите, политическите и професионалните фактори върху тяхната собствена, както и на другите професионална култура.
 • Да развие у студентите съзнание за професионална култура и роля, както и тяхната собствена културна идентичност.

Медицинският колеж да отговори на всички изисквания на ЕД 77/452; 77/453; 35/2006 за обучение на регулирани професии: рехабилитатор, медицински лаборант, рентгенов лаборант, здравен инспектор, помощник фармацевт и зъботехник.

Основните задачи на Медицинският колеж – Пловдив, в съответствие с неговите главна цел и мисия са:

 1. Обучение на студентите от професионално направление “Здравни грижи” за нуждите на медицинската практика и здравеопазването.
 2. Следдипломно обучение – специализация и продължителна квалификация на медицинските специалисти, работещи в системата на здравеопазването.
 3. Провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на здравните грижи за задоволяване на човешките потребности на здравата и болната личност.
 4. Изучаване, усвояване и прилагане на постиженията на световната медицинска наука и практика в областта на здравните грижи.
 5. Разработване на методи, технологии, програми, модели и др. за профилактика, здравни грижи и рехабилитация на социално-значимите заболявания.
 6. Да мотивира и възпитава сред обучаваните стремеж за хуманност, етично отношение и професионално поведение в духа на клетвата на Флоранс Найтингел.
 7. Да изгражда и повишава своя международен престиж и авторитет на българската медицинска школа.
 8. Да популяризира и утвърждава здравословен начин на живот и поведение сред населението.

История

Медицински колеж на МУ – Пловдив

История

Медицински колеж Пловдив като Висше държавно здравно образователно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет Пловдив.
През 70 – годишния период на съществуване учебното заведение преминава през няколко етапа на преобразуване:

 • 1942 г. – Медицинско училище за сестри
 • 1945 г. – Медицинско училище за акушерки
 • 1954 г. – Обединено медицинско училище /ОМУ/
 • 1975 г. – Полувисш медицински институт „Д-р Мара М. Живкова” /ПМИ/
 • 1980 г. – Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование /ИПЗКССО/
 • 1990 г. – Полувисш медицински институт /ПМИ/
 • 1997 г. – Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив с Постановление № 16/27.01.1997г.

Емблема на медицински колеж - МУ Пловдив
Емблема на медицински колеж – МУ Пловдив

Емблемата отразява мисията на колежа и е съчетание от следните символи: „ПАТЕРА“ на Хигия, древногръцката богиня на здравето и чистотата, в която се съдържа елексира на живота и младостта.

„ЗМИЯ“ – символ на лечителска мъдрост, медицински знания и умения, на доброто и злото, на здравето и болестта.
Девиз (мото) Hic, nunc et ubique hominem te esse memento! (Тук, сега и завинаги – помни, че си човек)

Контакти

Директор на колежа
Доц. Мария Кръстева Божкова, дм

тел. /факс: 032 200 901
e-mail: director@mc.mu-plovdiv.bg

Зам. директор по учебна дейност
Нина Колева

тел.: 032 200 902
e-mail: dep.director@mc.mu-plovdiv.bg

Технически секретар
Таня Мърхова

тел.: 032 200 900
e-mail: tanya.marhova@mc.mu-plovdiv.bg


Учебен отдел

Специалност Инспектор Телефон / e-mail
Медицински лаборант
Рехабилитатор
Зъботехник
Инспектор уч. дейност
Нора Филчева
032 200 907
nora.filcheva@mu-plovdiv.bg
Помощник фармацевт
Рентгенов лаборант
Инспектор по обществено здраве
Инспектор уч. дейност Марияна Димитрова 032 200 909
mariyana.dimitrova@mu-plovdiv.bg
Медицинска козметика
Инструктор по хранене и
безопасност на храните
Технически секретар
Цвета Кръстева
032 200 910
tsveta.krasteva@mu-plovdiv.bg
Технически секретар
Валерия Чучулска-Митева
032 200 910
valeriya.chuchulska@mu-plovdiv.bg
Технически секретар
Красимира Стойчева
032 200 908
krasimira.stoycheva@mu-plovdiv.bg

Съвет на колежа

Председател на Общото събрание на МК при МУ – Пловдив

Доц. д-р Николета Трайкова, дм

Зам. председател на Общото събрание на МК при МУ – Пловдив

Пенка Аргилашка

Членове на Общото събрание на МК при МУ – Пловдив

1. Мария Кръстева Божкова
2. Николета Иванова Трайкова
3. Екатерина Георгиева Петкова
4. Светослав Николаев Славов
5. Божидарка Радославова Хаджиева
6. Ивайло Йорданов Дагнев
7. Мая Василева Янева
8. Пенка Павлова Аргилашка
9. Илия Трайков Наков
10. Нина Лаврентиева Белчева
11. Нина Славчева Колева
12. Диана Йорданова Кирева
13. Мария Видева Кукуларова
14. Светозар Костадинов Янков
15. Мария Петкова Прошенска
16. Светлана Ангелова Каридова
17. Мария Лаврентиева Шангова
18. Анна Атанасова Михайлова
19. Мария Тенчева Сайкова
20. Теодор Илиев Наков
21. Мариета Иванова Сапунджиева
22. Зоя Костова Колева
23. Даниел Петков Аргилашки
24. Екатерина Георгиева Ставрева
25. Йордан Стойчев Марчев
26. Йосиф Тошев Бъмбин
27. Виктория Стефанова Арбова
28. Ани Игнатова Радулова
29. Богдана Иванова Колева
30. Борислава Тодорова Казакова
31. Тодора Иванова Груева