За проекта

„Национален Университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC“ (НУКБПИ и BBMRI-BG)

 

Показател Описание
Наименование на
инфраструктурата
Национален Университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC (НУКБПИ и BBMRI-BG)
Координатор и
местоположение на
инфраструктурата
Медицински Университет – София,
Медицински университет – Пловдив
Основни партньори
в българския консорциум
Финанансов координатор:

 • Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

 • Медицински университет – София

Членове на консорциума:

 • Катедра по медицинска биология (Научен център по имунология)
 • Катедра по микробиология и имунология (Център за медицински молекулно-биологични изследвания)
Финансов ресурс I етап: 3 500 000 лв.

II етап: 2 950 000 лв.

За МУ-Пловдив: 1 351 550 лв.

Описание на
инфраструктурата
Центърът е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания. Инфраструктурата включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната.
Ролята на Консорциума е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, което да даде нов тласък на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Целта е да се ускори прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.
Етапи на
изграждане
Наличие на разпределени центрове за върхови постижения в областта на молекулната медицина, геномика и метаболомика.
Фаза на изграждане и модернизиране на центрове за висока научна компетентност по имунология и молекулярно-биологични изследвания, фармация и фармакология, фармакогенетика, in silico дизайн на лекарства, фармакотерапия и токсикология, медицински нанотехнологии, протеомика, биоинформатика, национална мрежа от биобанки и клинични регистри, диагностична лаборатория по клинична геномика.
Очаквани ползи
 • изграждане на национален хъб и развитие на мрежа от биобанки
 • достъп до модерна инфраструктура за биобанкиране,
 • участие в иновативни национални и международни проекти
 • потенциал за междуинституционални и интердисциплинарни колаборации
 • подобряване диагностиката, профилактиката и лечението на социално значими заболявания
 • публично-частно партньорство с бизнеса чрез услуги в областта на биомедицинските изследвания и „omics“ технологиите
 • интеграция на НУКБПИ в европейските научноизследователски инфраструктури в областта на биомедицината
 • в условията на COVID-19 пандемия BBMRI.bg се включва в глобалните усилия за научни изследвания с български проби и данни.
Участие в европейска инфраструктура Интеграция на НУКБПИ в европейските научноизследователски инфраструктури в областта на биомедицината:

 • Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium;
 • European Advanced Translational Research InfraStructure;
 • Euro-BioImaging – European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences
 • ECRIN – European Clinical Research Infrastructure.

Националният Университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания, обвързан с участие в BBMRI-ERIC е част от актуализираната Националната пътна карта на научна инфраструктура (НПКНИ) 2020 – 2027. С това участие комплексът получава приоритет за развитие като инфраструктура от стратегическо значение, с международно включване, както и да създава рамкови условия за единни стандарти за достъп и ползване на инфраструктурите.

В НИКБПИ ще се създадат благоприятни условия за надграждане на квалификацията на младите учени, ще се увеличи участието на българската научна общност и бизнеса в научноизследователска и развойна дейност в различните тематични области на новата Рамкова програма за научни изследвания и инвестиции в иновации „Хоризонт Европа“.