За департамента

Академичен състав на ДЕСО, МУ-Пловдив
Академичен състав на ДЕСО, МУ-Пловдив

Департамент по езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив

Като част от съвременната визия на Медицински университет-Пловдив Департаментът по езиково и специализирано обучение е създаден през 2000 г. с решение на Академичния съвет. В него са включени Секцията по български език, Секцията по чужди езици и Секцията по природни науки.

Директор на ДЕСО е доц. Димитър Мирчев, диф

Мисия и задачи:

  • осигуряване на обучението по латински език с медицинска терминология, английски, немски и френски език на студентите от четирите факултета на МУ-Пловдив ;
  • овладяване на българския език за общи и медицински цели от чуждестранните студенти по медицина, дентална медицина и фармация в МУ-Пловдив и на Медицинския колеж;
  • езикова подготовка (по български или по английски език) и оптимизиране на базисните познания по биология, химия и физика на чуждестранните студенти в подготвителен курс;
  • специализирана чуждоезикова подготовка на докторанти, специализанти и преподаватели;
  • осигуряване на факултативни чуждоезикови курсове и на свободноизбираеми лекционни курсове („Философска антропология“, „Медицинска комуникация“);
  • провеждане на курсове по български език за чуждестранните студенти по програма „Еразъм+“;
  • създаване на учебници и учебни помагала, обезпечаващи преподавателската дейност в ДЕСО;
  • извършване на коректорска, редакторска и преводаческа дейност за нуждите на МУ-Пловдив;
  • реализиране на висока публикационна активност на академичния състав;
  • популяризиране на българската култура сред чуждестранните студенти чрез организиране на различни събития.