Конспекти

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Отиди до специалност:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве
 • Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Помощник-фармацевт
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор
 • Зъботехник
 • Инспектор обществено здраве
 • Инструктор по хранене и безопасност на храните
 • Медицинска козметика
 • Лекарски асистент
 • Медицина

  Медицина – първи курс

 • Конспект по биология на човека
 • Конспект по медицинска физика
 • Конспект по химия за студенти по медицина
 • Конспект по латински език и медицинска терминология
 • Конспект по цитология, хистология и ембриология
 • Конспект по анатомия за студенти по медицина, І и ІІ курс
 • Конспект по биофизика
 • Медицина – втори курс

 • Конспект по анатомия за студенти по медицина, І и ІІ курс
 • Конспект по биохимия за студенти по медицина, ІІ курс
 • Конспект по физиология на човека
 • Конспект по Социална медицина и медицинска етика – част I
 • Конспект по медицинска психология
 • Медицина – трети курс

 • Конспект по микробиология
 • Конспект по обща патология
 • Конспект по патологична физиология
 • Конспект за семестриален изпит по Хигиена
 • Конспект за практичен изпит по хигиена и екомедицина, ІІІ курс
 • Конспект по пропедевтика на вътрешните болести за медици
 • Професионални заболявания и токсикология
 • Конспект по Социална медицина и медицинска етика – част II
 • Конспект по клинична токсикология
 • Конспект по медицина на бедствените ситуации
 • Конспект по клинична лаборатория
 • Конспект по Обща хирургия
 • Конспект по oбразна диагностика
 • Медицина – четвърти курс

 • Конспект по Клинична патология
 • Конспект по вътрешни болести – цикъл ревматология
 • Конспект по пневмология и фтизиатрия
 • Конспект по кардиология
 • Конспект за семестриален изпит по клинична хематология
 • Конспект за изпит по Клинична имунология за студенти по медицина – IV курс
 • Конспект по медицинска генетика
 • Конспект за семестриален изпит по ушно-носни и гърлени болести – ІV курс
 • Конспект за изпит по очни болести
 • Конспект за изпита по нервни болести на студенти-медици от ІV курс
 • Конспект за изпита по специална хирургия
 • Конспект по фармакология
 • Конспект обща урология
 • Конспект по ортопедия и травматология
 • Конспект за теоретичния изпит по анестезиология и реанимация
 • Конспект за практическия изпит по анестезиология и интензивно лечение
 • Медицина – пети курс

 • Конспект по Инфекциозни и тропически инфекциозни болести
 • Конспект по нефрология
 • Конспект цикъл ендокринология и болести на обмяната
 • Клинична фармакология
 • Конспект цикъл гастроентерология
 • Конспект по дерматология и венерология
 • Конспект по физиотерапия и рехабилитация
 • Конспект по акушерство и гинекология
 • Конспект по психиатрия и медицинска психология
 • Конспект по епидемиология
 • Конспект по медицинска паразитология
 • Конспект по съдебна медицина
 • Конспект за изпит по неврохирургия
 • Конспект по детска хирургия IV – V курс
 • Конспект цикъл сърдечно-съдова хирургия
 • Конспект за изпит по педиатрия
 • Медицина – държавни изпити

 • Конспект за държавен изпит по социална медицина
 • Конспект за държавен изпит по Хигиена
 • Конспект за държавен изпит по педиатрия
 • Конспект за държавен изпит по инфекциозни болести
 • Конспект за държавен изпит по хирургически болести
 • Конспект за държавен изпит по вътрешни болести
 • Конспект за държавен изпит по специална хирургия
 • Дентална медицина

  Дентална медицина – първи курс

 • Конспект по физика
 • Конспект по химия за студенти по дентална медицина
 • Конспект по биология на човека, генетика на човека
 • Конспект по латински език
 • Конспект по цитология, обща хистология и ембриология на човека
 • Конспект по биофизика
 • Конспект по икономика на здравеопазването
 • Конспект по медицинска физика
 • Дентална медицина – втори курс

 • Конспект по материалознание за стоматолози
 • Конспект по анатомия и хистология на човека
 • Конспект по пропедевтика на протетична дентална медицина
 • Конспект по социална медицина и медицинска етика
 • Конспект по английски език
 • Конспект по немски език
 • Конспект по френски език
 • Конспект по биохимия
 • Конспект по физиология на човека
 • Конспект по Социална медицина и медицинска етика
 • Дентална медицина – трети курс

 • Конспект по микробиология
 • Конспект по Детска дентална медицина – I част
 • Конспект по фармакология
 • Конспект по медицинска психология
 • Конспект по патоанатомия
 • Конспект по Дентална профилактика
 • Конспект по патофизиология
 • Конспект по консервативно зъболечение – І част (предклиника)
 • Конспект по специална хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи в денталната медицина
 • Конспект по орална патология
 • Конспект по Орална хирургия
 • Конспект по консервативно зъболечение – предклиника
 • Дентална медицина – четвърти курс

 • Конспект по инфекциозни болести за студенти по Дентална медицина
 • Конспект по обща хирургия, вкл. анестезиология и спешни състояния
 • Конспект по Вътрешни болести
 • Конспект по фармакология
 • Конспект по oбразна диагностика
 • Конспект по ото-рино-ларингология
 • Конспект по медицина на бедствените ситуации
 • Конспект по хигиена
 • Конспект по епидемиология
 • Конспект Дентална алергология
 • Конспект по очни болести
 • Конспект по дерматовенерология
 • Конспект по педиатрия
 • Дентална медицина – пети курс

 • Конспект по клиника на протетичната дентална медицина
 • Конспект семестриален изпит /V курс/ ортодонтия
 • Конспект по Детска дентална медицина – II част
 • Конспект по орална и лицево-челюстна хирургия
 • Конспект по пародонтология
 • Конспект по съдебна медицина
 • Конспект по обществено дентално здраве
 • Конспект по Орална физиотерапия и рехабилитация- обща и специална
 • Конспект по професионални болести
 • Конспект по Оперативно зъболечение и Ендодонтия – Клиника
 • Дентална медицина – държавни изпити

 • Конспект за Държавен изпит по Детска дентална медицина
 • Конспект за държавен изпит по Oперативно зъболечение и ендодонтия
 • Конспект за държавен изпит по Орална и лицево-челюстна хирургия
 • Конспект за държавен изпит по Ортодонтия
 • Конспект за държавен изпит по Пародонтология и ЗОЛ
 • Конспект за държавен изпит по Протетична дентална медицина

 • Фармация

  Фармация – първи курс

 • Конспект за изпит по „Обща и неорганична химия“
 • Конспект по латински език
 • конспект по физика
 • Конспект по биофизика
 • Конспект по биология
 • Конспект по анатомия на човека
 • Конспект по История на фармацията
 • Конспект по изследване функционалното състояние на биологични тъкани и системи с физични мeтоди
 • Конспект по висша математика
 • Конспект по информационни технологии
 • Фармация – втори курс

 • Конспект за изпит по “Бионеорганична химия”
 • Конспект за изпит по „Физикохимия с колоидна химия“
 • Конспект по органична химия
 • Конспект за изпит по Аналитична химия
 • Конспект по физиология на човека
 • Конспект по биохимия
 • Конспект по патоанатомия
 • Конспект по фармацевтична ботаника
 • Конспект по английски език
 • Конспект по немски език
 • Конспект по френски език
 • Конспект поизбираема дисциплина Модели във фармацията
 • Български език
 • Фармация – трети курс

 • Конспект за изпит по микробиология и вирусология
 • Конспект по Фармакология
 • Конспект по Патофизиология
 • Конспект по Фармакогнозия I част
 • Конспект по Фармацевтична химия
 • Конспект по Технология на лекарствените форми – I-част
 • Конспект по хигиена и екология
 • Конспект по клинична химия
 • Конспект по СИД Фармацевтични калкулации
 • Фармация – четвърти курс

 • Конспект по Фармакогнозия II част
 • Конспект по Фармацевтичен анализ
 • Конспект по Технология на лекарствените форми – II-част
 • Конспект по Фармацевтични грижи
 • Конспект по клинична хомеопатия
 • Конспект по СИД Технология на козметичните продукти
 • Конспект по СИД Фармацевтични калкулации
 • Конспект по Епидемиология на инфекциозните болести
 • Конспект по избираема дисциплина Етерични масла и ароматерапия
 • Конспект по избираема дисциплина Лекарствени взаимодействия
 • Фармация – пети курс

 • Конспект по Фармакотерапия
 • Конспект по Биофармация и фармакокинетика
 • Конспект по Социална фармация и фармацевтично законодателство
 • Конспект по Фамакоикономика
 • Конспект
  по СИД Клинична фармация и нови области във фармацевтичната практика
 • Конспект по избираема дисциплина Анализ на биологичноактивни вещества
 • Конспект по избираема дисциплина Лекарстводоставящи системи
 • Фармация – коспекти за колоквиум преди държавен изпит

 • Конспект за колоквиум по токсикология преди държавен изпит
 • Изисквания за колоквиума по Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ
 • Изисквания за колоквиума по фармакогнозия
 • Изисквания за колоквиума по фармакология
 • Изисквания за колоквиума по фармакотерапия
 • Изисквания за провеждане на колоквиум по Технология на лекарствените форми и Биофармация след завършване на преддипломен стаж
 • Изисквания за провеждане на колоквиум по Социална фармация и фармацевтично законодателство след завършване на преддипломен стаж
 • Фармация – държавни изпити

 • Конспект за държавен изпит по Технология на лекарствените форми и биофармация
 • Конспект за държавен изпит по Социална фармация и фармацевтично законодателство
 • Конспект за държавен изпит по Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ
 • Конспект за държавен изпит по Фармакология и токсикология 2024
 • Управление на здравните грижи

 • Конспект по Приложна информатика
 • Конспект по Медицинска статистика и информатика
 • Конспект по Статистически методи в управлението
 • Конспект по Методология на научноизследователската работа
 • Конспект по Информационни технологии в управлението на здравните организации
 • КОНСПЕКТ за Държавен изпит по „Социално – медицински, икономически и правни науки“,специалността „Управление на здравните грижи”, магистри, 2 семестъра, 2019/2020 уч. г.;
 • КОНСПЕКТ за Държавен изпит по специалността „Управление на здравните грижи”, бакалаври, 2019/2020 уч. г.;
 • КОНСПЕКТ ПО ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ за сп. „Управление на здравните грижи”;
 • КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ специалност „Управление на здравните грижи”, ОКС „бакалавър”;
 • КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО специалност „Управление на здравните грижи”, ОКС „Магистър”;
 • КОНСПЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕРГОНОМИЯ НА МЕДИЦИНСКИЯ ТРУД сп. „Управление на здравните грижи”;
 • КОНСПЕКТ ПО ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО, ОКС „магистър“, сп. „Управление на здравните грижи“;
 • КОНСПЕКТ ПО „СТРАТЕГИИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО“ ОКС „магистър“, сп. „Управление на здравните грижи“;
 • КОНСПЕКТ ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО” за сп. „УЗГ“ и сп. РУСБЛ ОКС „магистър”;
 • КОНСПЕКТ ПО УПРАВЛЕНСКА И БИЗНЕС ЕТИКА за магистри по Управление на здравните грижи – II семестъра
 • Конспект за изпит по Епидемиология на здравето,ОКС „бакалавър“ по „Управление на здравни грижи“
 • Конспект за изпит по Епидемиология на здравето,ОКС „магистри“ по „Управление на здравни грижи“ – 3 сем.
 • Конспект за изпит по Глобални тенденции в общественото здраве,ОКС „магистри“ по „Управление на здравни грижи“ – 2 сем.
 • КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 • Управление на здравните грижи – държавни изпити

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит по специалността „Управление на здравните грижи” БАКАЛАВРИ, 2020/2021 уч. г.
  КОНСПЕКТ за Държавен изпит на специалност Управление на здравните грижи, Магистри – два семестъра, 2020 година

  Конспект за Държавен изпит на специалност Управление на здравните грижи, Магистри – два семестъра 2017 / 2018 уч. г.

  Обществено здраве и здравен мениджмънт

 • Конспект по Здравна информатика
 • Конспект по Количествени методи в управлението
 • Конспект по Методология на научноизследователската работа
 • КОНСПЕКТ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО за ОКС „магистър“, сп. „Обществено здраве и здравен мениджмънт“;
 • КОНСПЕКТ ПО КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ И УМЕНИЯ
 • КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО „ ОСНОВИ НА ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ, ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ”
 • КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ”
 • КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВНИ СИСТЕМИ
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт – държавни изпити

 • Конспект за изпит по Приложна епидемиология,ОКС „магистър“ по „Здравен мениджмънт и обществено здраве“
 • Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение

 • Конспект по Информационни технологии
 • Конспект по Епидемиология ОКС „магистър“ по „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“
 • Конспект за теоретичен изпит по Социална медицина
 • Конспект за държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“
 • Медицинска сестра

 • I курс- Философия и въведение в сестринските грижи Теория – І част
 • курс- Философия и въведение в сестринските грижи Теория – ІI част
 • I курс- Клинична практика – І семестър
 • I курс- Клинична практика – ІІ семестър
 • II курс- Клинична практика-ІІІ семестър
 • II курс- Клинична практика-ІV семестър
 • II курс- Сестрински грижи при болни с неврологични заболявания
 • II курс- Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания
 • II курс- Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания
 • II курс- Сестрински грижи при болни със соматични заболявания
 • III курс – Клинична практика V семестър
 • III курс – Клинична практика VI семестър
 • III курс- Палиативни сестрински грижи
 • III курс- Сестрински грижи в педиатрията- Практика
 • III курс- Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия- Практика
 • III курс- Сестрински грижи за възрастни
 • III курс- Сестрински грижи за психично болни
 • III курс- Сестрински грижи по домовете- Теория
 • III курс- Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
 • III курс- Сестрински грижи при болни с онкологични заболявания заболявания
 • III курс- Сестрински грижи при очни и УНГ заболявания
 • Конспект по Информатика
 • Kонспект по социална медицина специалност „Mедицинска сестра“
 • Конспект Акушерство и гинекология
 • Конспект Сестрински грижи за родилка и новородено
 • Конспект по инфекциозни болести – акушерки, мед сестри, лаборанти
 • Медицинска сестра – Държавни изпити

 • Конспект за държавен изпит по Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи (теория)
 • Конспект за държавен изпит по Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи (практика)
 • Конспект за държавен изпит по социална медицина,промоция на здравето, социалнио и здравно законодателство за сп. „Медицинска сестра“
 • Акушерка

  Помощник фармацевт

  Медицински лаборант

 • Конспект по инфекциозни болести – акушерки, мед сестри, лаборанти
 • Конспект по биохимия
 • Рентгенов лаборант

  Първи курс

 • Конспект по Клинична практика 1-ви курс специалност Рентгенов лаборант
 • Рехабилитатор

  Втори курс

  Зъботехник

  Инспектор по обществено здраве

 • Конспект по инфекциозни болести – санитарни инспектори
 • Инструктор диетично хранене

 • Конспект Кърмене 2-ри курс
 • Медицинска козметика

  Лекарски асистент

  Конспект по биохимия за студенти от специалност Лекарски асистент
  Акушерство и гинекология 3-ти курс

  Конспект за семестриален изпит (Лекарски асистент) – Социална медицина и промоция на здравето