Стратегия за развитие

Публично представяне на научни обзори, Медицинска биология, МУ Пловдив
Публично представяне на научни обзори, Медицинска биология, МУ Пловдив

Стратегия за развитие на научно-изследователската дейност в Медицински университет – Пловдив

Свали стратегия за развитие на научно-изследователската дейност в МУ – Пловдив
Свали система от подходи, правила и процедура за организацията и управлението на НИД в МУ – Пловдив

Общи положения

 • Стратегията за развитие на научно-изследователската дейност (НИД) имат средно срочен характер и обхващат периода 2012 – 2020 г.
 • Определят целите, принципите, научните приоритети, средствата и очакваните резултати в областта на науката. Върху тях се изграждат стратегическите и оперативни планове на научните изследвания.
 • Съобразени са с реално съществуващите условия в МУ-Пловдив по отношение на традиции, постижения, научен потенциал, техническа и технологична база на факултети и катедри и възможностите за финансиране.
 • Разработени са в съответствие с изискванията за съвременно и конкуретно развитие на НИД в страната и в европейското образователно и научно пространство. Базират се на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 (ДВ, бр. 62/12.08.2011 г.), Закон за насърчаване на научните изследвания (ДВ, бр.92 /17 .10.2003 г., изм. ДВ, бр.99/16.12.2011 r. ), Европейската харта на учените и Кодекса за поведение при подбор на изследователи.
 • Утвърденият от АС мандатен план е основание за материално и финансово осигуряване на предложените теми от Фонд „Наука“.
 • Изпълнението на плана се координира от Зам. Ректора по НИД и СНИД, контролира се от Зам. Деканите по НИД по факултети, МК и ДЕСО. За изпълнението на планираните дейности отговарят ръководителите на катедри и отговорниците по НИД.
 • Мисия на МУ-Пловдив в НИД

 • изгражда подготвени за научна дейност студенти, докторанти и постдокторанти, които да могат да се реализират пълноценно в националното и световно научно-образователно пространство
 • допринася за издигане на професионалната и научно-практическа подготовка преподавателски кадри, конкурентни в новата реалност
 • Визия на МУ-Пловдив за НИД

 • приоритетно разработване на интердисциплинарни научни проблеми
 • създаване на модерен технологичен парк и център за концентриране на добрите научни практики ( center of excellence)
 • трансфер на иновации и развитие на транслационни медицински изследвания
 • изграждане на научни мрежи и научни кластери, обединяващи интелектуален потенциал и структурни мощности на МУ-Пловдив и други ВУ в страната
 • Принципи на НИД

 • концентрация – научните ресурси се ориентират към няколко приоритетни научни направления
 • иновация – наличните научни кадри, апаратура и технологии се насочват към научни изследвания с иновативен характер
 • интердисциплинарност – изследвания в различни сфери на медицинската наука и съвместни проучвания в области, свързани с медицинската теория и практика
 • академичност – свобода на научните изследвания, етичност и професионална отговорност
 • Цели

 • да се издигне авторитета на МУ-Пловдив като научен център с национално значение
 • да се повиши рейтинга на Университета в националното и международно научно-образователно пространство чрез повишаване качеството на научната продукция
 • да се разработват иновативни програми и технологии в областта на превенцията, диагностиката и терапията на национални и глобални обществено значими заболявания
 • да се създаде Център по молекулна медицина на базата на интердисциплинарни научни подходи и проблеми
 • Приоритетни научни направления

 • Нови методи и иновационни технологии в ендоскопската хирургия и микрохирургия, образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението.
 • Развитие на фармакогеномиката и персонализираната медицина.
 • Превенция, диагностика, терапия и социална адаптация при онкологични, сърдечно-съдови и неврологични състояния.
 • Управление и икономика на здравните системи.
 • Създаване и внедряване на нови методи (неинвазивни и инвазивни, консервативни и оперативни) и технологии
  (лекарствени средства, диагностични, лечебни, рехабилитационни) в медицинската и денталната практика.
 • Методология и технология на здравното образование.
 • Характер на научните изследвания

 • Фундаментални
 • Приложни – клинични и хирургични
 • Методологични и организационни
 • Медика-социални и икономически
 • Философско-педагогически
 • Организационни задачи

  Подобряване на управлението на НИД и на научната инфраструктура

 • Разработване и приемане в катедрите на годишни тематични планове по приоритетните направления на НИД, залегнали в мандатния план.
 • Разширяване на техническата и технологичната база на информационното осигуряване в МУ-Пловдив.
 • До изграждане на компютърната мрежа, внедряване на съвременни компютърни технологии и превръщане на ЦКСК в стуктура, осигуряваща издателска и разпространителска дейност.
 • Развитие на аудиторния комплекс като научно-образователна база за провеждане на форуми и разпространение на резултати от НИД на МУПловдив.
 • Активно присъствие на МУ-Пловдив в медийното пространство с цел популяризиране постиженията на научните колективи от всички факултети и структури.
 • Създаване на база-данни за научната продукция на университета и представянето й на интернет-страницата на МУ-Пловдив.
 • Обогатяване на университетската виртуална библиотека и осигуряване на достъп до електронни бази данни на периодични издания.
 • Разширяване дейността на Център „Проекти“ и изпреварващо разработване на иновативни проектни предложения по различни национални и международни изследователски програми.
 • Провеждане на ежегодни есенни „Дни на медицинската наука“ и представяне на научни разработки, финансирани по вътреуниверситетски, национални и международни програми.
 • Провеждане на юбилейна научна сесия послучай 70 год. от създаването на Медицински Колеж.
 • Организиране на научна сесия послучай 70 годишния юбилей на МУПловдив.
 • Участие на научно-преподавателските кадри в конгреси, конференции и симпозиуми у нас и в чужбина.
 • Активно привличане на утвърдени учени от страната и чужбина като изследователи и лектори в МУ-Пловдив.
 • Работа със студенти, докторанти, постдокторанти
 • Организиране, съвместно с МНД „Асклепий“, на ежегодна пролетна сесия – конкурс за студенти, докторанти и млади учени „Наука и младост“, под егидата на Ректора на МУ-Пловдив.
 • Привличане на изявени студенти и индивидуална работа с тях но научни теми.
 • Създаване на Единен център за обучение на докторанти към университета. Акту лизиране и разширяване на груповия учебен план и обратна връзка с докторантите от всички факултети.
 • Увеличаване на броя на редовните докторанти и на докторантите на самостоятелна подготовка по акредитирани докторски програми.
 • Изграждане и поддържане на ефективна система за оценка на качеството на научната дейност. Контрол върху качеството на разработваните дисертационни трудове чрез етапни отчети на докторантите по факултети.
 • Учредяване на ежегодни награди за най-успешни млади учени на базата на публикации в престижни списания и защитени докторски дисертации.
 • Награда за цялостно научно творчество или по определено научно направление на учени или колективи с национално и международно признание.
 • Повишаване качеството на НИД и стимулиране на академичния състав
 • Развитие на научния потенциал, чрез създаване на привлекателни условия за научна кариера, професионално израстване и квалификация и специализация на учените. Стриктно спазване на критериите за научно израстване на кадрите.
 • Въвеждане на използването на индекси за оценка на научната продукция.
 • Насърчаване на продължителното обучение и квалификация на кадрите чрез разширяване на мобилността по международни проекти.
 • Повишаване на взискателността на научната критика в катедрите, в редакционния съвет на сп. „Фолиа медика“ и при провеждане на научните форуми.
 • Активизиране дейността на Етичната комисия и актуализиране на правилата за работа. Съблюдаване на основните етични принципи и практики.
 • Широка видимост на сп. „Фолиа медика“ в международни база данни.
 • Превръщане на публичните лекции при придобиване на академични длъжности в тържествени научно-образователни форуми.
 • Създаване на академични традиции при връчване на дипломите за ОНС „доктор“, научната степен „доктор на науките“, за академичните длъжности „доцент“ и „професор“ и на почетното звание „dr honoris causa“.
 • Организиране на ежегоден вътреуниверситетски конкурс за финансиране на научни проекти в две сесии – за научни колективи и за подкрепа на старт на докторски програми на докторанти и кандидатдокторанти.
 • Осигуряване на НИД

  Кадрово осигуряване

 • да се повиши научно-образователната квалификация на преподавателите чрез защита на докторски степени и участие в квалификационни курсове и специализации
 • да се привличат изявени студенти с интерес към научна работа като част от изследователските катедрени колективи
 • Ресурсно и информационно осигуряване

 • активизиране на регионалното партньорство
 • използване възможностите на публично-частното патньорство
 • създаване на фондация към МУ-Пловдив за подкрепа на НИД и академичната дейност
 • оборудване с компютърна техника и специализиран софтуер
 • осигуряване на абонамент за специализирани годишни национални издания, на научна периодика и начуни бази данни
 • Очаквани резултати

 • Повишаване на мотивирацията и отговорността на научните кадри.
 • Насочване и концентриране на научния потенциал към разработване и решаване на значими научни и научно-приложни проблеми в приоритетните направления.
 • Повишаване качеството на научната продукция чрез осигуряване на своевременна и актуална научна информация.
 • Популяризиране на научната продукция и издигане престижа на МУ-Пловдив.
 • Подобряване на финансовото обезпечаване и стимулиране на научноприложните изследвания.
 • Задълбочаване на знанията по основните медицински, дентални и фармацевтични направления и бързото им внедряване в учебнопреподавателската и лечебна практика.
 • Разработване на значими научно-изследователски проекти, които да станат част от национални и международни програми.
 • Утвърждаване на МУ-Пловдив като научно-изследователски и научнообразователен център в България Изпълнението на стратегията и мандатния план ще се измерва чрез система от показатели:

  • общо наукометрични
  • индивидулно наукометрични
  • научно-внедрителски
  • икономически
 • SWOT анализ на стратегията

  Позитивни фактори (силнu страни)

  • традиции и досегаши успехи на НИД
  • доказан научен потенциал – подготвени и компетентни учени в различни сфери на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи
  • акредитирани докторски програми
  • организирана и резултатна работа с докторантите в МУ-Пловдив
  • добра техническа и технологична обезпеченост на част от основните звена
  • добро информациоБно осигуряване на НИД
  • активна проектна дейност на национално и международно ниво
  • съществуващи и резултатни контакти с реномирани международни научни звена и висши училища

  Неблагоприятни фактори (слаби страни)

  • икономическа криза в световен мащаб
  • слабо държавно финансиране на НИД
  • малък финансов интерес от научни медицински изследвания от страна на публични и частни физически и юридически лица
  • липса на регламентирана система за материално стимулиране на научните кадри
  • недостатъчно добре оформен научен профил и образ на МУ-Пловдив

  Възможности

  • материални и кадрови ресурси за обезпечаване на приоритетните научни направления
  • планиране и разработване на проекти, предимно в областта на фундаменталната медицина и общественото здраве, с национално и регионално значение
  • сформиране на проектни екипи на катедрено, факултетско и университетско ниво за интердисциплинарни научни изследвания
  • действително сътрудничество и контакти с други ВУ в страната и чужбина
  • разширяване на сътрудничеството с УМБАЛ за съвместно използване на нейната материална база за научно-приложни изследвания

  Заплахи

  • разпиляване в програма максимум и загуба на специфичен научен облик на МУ-Пловдив
  • липса на млади, качествени и мотивирани учени, работещи в приоритетните научни направления
  • външни фактори, свързани с икономическата криза
  • вътрешна фактори – съпротива и резистентност на част от академичния състав Акцентирането върху посочените силни страни и възможности на МУ-Пловдив, както и отстраняването или намаляването на силата на действие на слабите страни и заплахите, е основен приоритет в стратегията и плана за развитие на НИД през мандатния период.

  Стратегията за развитие на НИД в МУ-Пловдив е одобрена на заседание на СНИД от 28.03. 2012 г. и утвърдена от АС на 5.04.2012г.