Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност

Отдел МС
Отдел МС
Ръководител
проф. д-р Диляна Вичева, дм
проф. д-р Диляна Вичева, дм
проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност

гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 506; факс 032 / 200 531

Международно сътрудничество
E-mail: [email protected]

Проектна дейност
E-mail: [email protected]

Университетски център „Мобилност на студенти и преподаватели Еразъм+“
доц. д-р Боян Владимиров, дм Институционален Еразъм координатор
доц. д-р Боян Владимиров, дм
доц. д-р Боян Владимиров, дм
Институционален Еразъм координатор

тел. 032 / 200 510
e-mail: [email protected]

Експерти
София Гонева
София Гонева
София Гонева

тел. 032 / 200 510
e-mail: [email protected]

Таня Кутрянска
Таня Кутрянска
Таня Кутрянска

тел. 032 / 200 510
e-mail: [email protected]

Университетски център „Юридическо, административно обслужване и комуникация“
Darena Georgieva
Дарена Георгиева
Експерт „Комуникация и информация“
Университетски център „Национални и международни програми и проекти“
Секция I Международно сътрудничество и логистика
Инж. Ангелина Маркелова-Калофова
Инж. Ангелина Маркелова-Калофова
инж. Ангелина Маркелова-Калофова
Експерт „Международно сътрудничество“

Тел. 032 / 200 529
E-mail: [email protected]

Секция II Международни програми и проекти
Диана Ванева
Диана Ванева
Експерт „Международни програми и проекти“

Веселина Добрева
Веселина Добрева
Експерт „Международни програми и проекти“

 


Международно сътрудничество и проектна дейност към МУ – Пловдив

 • Административното обслужване се осъществява от Отдела по международно сътрудничество с „Еразъм офис“ и център „Проекти“.
 • МУ – Пловдив има сключени над 100 двустранни академични споразумения с висши училища от чужбина. Основната част от тях са по програма „Еразъм“ за образователна мобилност на студенти и преподаватели.
 • По програма „Еразъм+“, МУ – Пловдив има сключени договори с 84 университета от 22 европейски и други държави.
 • В последните години преподаватели от МУ – Пловдив реализират програми за обучение и научни форуми с международно участие като:
 • Интегриращ курс „Нуклеарна фармация“ по програма „Еразъм“, 2013 и 2014 г.;
 • Курс по анатомия и хирургия на лакът и коляно за специализанти по ортопедия от Италия и България, 2013 и 2014 г.;
 • Конференция „Споделени възможности за справяне с предизвикателствата при орофациални цепнатини“, 2013г.;
 • Няколко поредни лазерни дентални академии съвместно с Hewbrew University, Израел;
 • Втори национален ендодонтски форум, 2013 г.;
 • Витреоретинални симпозиуми с чуждестранни гост-лектори и оператори;
 • Българо-италиански ринологични срещи, 2012 и 2013 г.;
 • Meждународна работна среща по клетъчна и молекулна биология, 2014 г.;
 • Международна конференция по философия, психиатрия и психология, 2014 г.;
 • Европейски студентски медицински конгрес по редки болести и лекарства „сираци“ и Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по медицина, 2014 г.
 • Традиция е публични лекции в Медицинския университет – Пловдив да представят гост-лектори от САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Румъния, Русия, Украйна и Япония.
 • МУ – Пловдив членува в 15 международни организации:
 • Европейска асоциация на университетите (EUA);
 • Организация на обучението на докторанти по биомедицински и медицински науки в Европа (Orpheus);
 • Европейска организация на училищата по обществено здраве (ASPHER);
 • Европейска асоциация на Еразъм координаторите (EAEC);
 • Университетска франкофонска агенция (AUF);
 • Европейска федерация на обучителите в сестрински грижи (FINE);
 • Европейски сестрински модул (ENM);
 • Европейска асоциация на студентите медици (EMSA);
 • Европейска асоциация на фармацевтичните факултети (ЕAFP);
 • Международен колеж по личностноцентрирана медицина (ICPCM);
 • Съвет за докторантско образование (EUA-CDE);
 • Евразийски съюз на университетите (EURAS);
 • Международна асоциация на ака- демичните здравни центрове (AAHCI);
 • Клуб на ректорите в Европа (CRE);
 • Европейски езиков съвет (ELC).
 • МУ – Пловдив е включен в 4 университетски мрежи:
 • Международна университетска мрежа OXONIA към Оксфордската академия за образование и развитие;
 • Университетска мрежа на Института за глобално орално здраве (GOHI);
 • Централноевропейска програма за академичен обмен (CEEPUS Network);
 • Международна лига на университети от побратимени градове (SIFCUL) – гр. Шенджен, Китай.
 • След двукратно проведен интегриращ курс по нуклеарна фармация, МУ – Пловдив е отличен със сертификат за цялостно изпълнение на проекти по програма „Еразъм“ в дейност „Интегрирани програми“, както и с награда за съществен принос в рамките на програма „Учене през целия живот“ (2007 – 2013 г.).
 • През 2013 г. в Оксфорд Европейската бизнес асамблея и Академичният съвет на Клуба на ректорите в Европа удостояват МУ – Пловдив с престижната международна награда „Най-добър университет“ за водещи позиции в областта на образованието в Югоизточна Европа, с безупречна репутация, динамичен растеж и устойчиви постижения.
 • През 2014 г. същите организации награждават след конкурс Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив с приза „Най-добра университетска библиотека“.
 • С индивидуални международни награди и отличия наскоро са оценени:
  1. Проф. д-р Стефан Костянев, дмн – ректор на МУ – Пловдив, избран за член-кореспон- дент на Българската академия на науките; почетен знак „Мениджър на годината“ и сертификат от Европейската бизнес асамблея и клуб „Сократ“, 2013 г.;
  2. Доц. инж. Магдалена Стоева, дф – награда „Млад учен на годината“ на Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP) за най-добър млад изследовател за 2013 г.;
  3. Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм – награда на Европейската асоциация за личностноцентрирано здравеопазване (ESPCH) за иновации в обучението по личностцентрирана медицина, 2014 г.;
  4. Доц. д-р Борис Сакакушев, дм – номинация за национален делегат на България в Световната асоциация по спешна хирургия (WSES) за 2014 – 2016 г.
 • В последния мандат в университета са спечелени и действат общо 53 проекта, от които:
  1. 34 национални, национални с европейско финансиране проекти и индивидуални грантове;
  2. 3 национални и национални с европейско финансиране образователни програми;
  3. 10 международни проекта;
  4. 2 международни образователни програми с участници от 11 държави;
  5. 4 университетски мрежи за академичен и научен обмен.
 • Проектна дейност:
  1. Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицинския университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център (БИЦ) по оперативна програма „Регионално развитие“. В рамките на проекта е обновена и модернизирана инфраструктурата на 4 библиотеки от състава на БИЦ.
  2. Изграден е „Технологичен център за спешна медицина“;
  3. Изграден е „Изследователски комплекс за транслационна невронаука“;
  4. Изграден е „Интегриран научноизследователски център по детско здраве“.
  5. МУ – Пловдив е традиционен организатор и домакин в образователни програми „Лечение и грижи за хора, живеещи с ХИВ/СПИН“;
  6. МУ – Пловдив е подизпълнител в проект „Мерки за опазването на здравето на градското население с цел превенция чрез прилагане на насоки за използване на нови технологии“;
  7. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се изпълнява проект „Докторант“, осигуряващ високо качество на обучението на докторанти.
  8. Проект „Създаване на система за ефективно дистанционно електроннобазирано обучение на магистри по обществено здраве“ въвежда модерни информационни и комуникационни технологии в образователните услуги на Университе- та – електронно дистанционно обучение за магистърските специалности от Факултета по обществено здраве.
  9. Нова конкурсна сесия „Старт на докторски програми“ за стимулиране на научните изследвания на млади учени – докторанти и асистенти в МУ – Пловдив.
  10. На международно ниво се реализират над 15 международни проекта и краткосрочни образователни програми.
  11. Откроява се двукратно оригиналният и единствен проект за медицинските университети в България и за Източна Европа – NuPhICoS, реализиран в рамките на интензивни програми „Еразъм“ през 2012 и 2013 г.
  12. От 2009 г. МУ – Пловдив традиционно е партньор в европейски проект към Седма рамкова програма за технологично развитие и иновации при провеждане на т.нар. „Нощ на учените“.
  13. От 2012 г. по линия на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ се осигуряват студентски стипендии и награди и извършват студентски практики.