ВУП

Наука
Наука

Вътреуниверситетски конкурс 2023/2024

Документи за кандидатстване в проектна сесия

Проектите, които бъдат допуснати до финансиране трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи:

Класиране на проекти от вътреуниверситетска проектна сесия 2024

Конкурс „Докторантски и постдокторантски проекти-2024“

Документи за кандидатстване в проектна сесия „Докторантски и постдокторантски проекти-2024“

Проектите, които бъдат допуснати до финансиране трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи :

Комисия за организиране и провеждане на вътреуниверситетски проекти

 • Проф. Валентин Турийски, дб – председател
 • Доц. д-р Иван Ченчев, дм– зам. председател
 • Доц. д-р Станислава Харизанова, дм – член
 • Доц. д-р Анелия Биволарска, дм – член
 • Доц. д-р Кети Токмакова, дм – член
 • Доц. д-р Владимир Андонов, дм – член
 • доц. д-р Иван Новаков, дмн – член
 • Ани Даскалова – експерт Научен отдел, технически сътрудник

Ред и изисквания за подготовка на документи при заявяване на разходи от първични звена и по вътреуниверситетски научноизследователски проекти

 1. Изготвя се доклад от съответния ръководител на катедра /ръководител проект до ресорния заявител (Зам. Ректор НИД, Пом. Ректор, Директор МК). Изтегли примерен доклад
 2. Прилага се оригинална фактура. Фактурата задължително трябва да отговаря на чл.3, ал. 1 от Закона за счетоводството, т.е. трябва да е на български език, когато контрагентът е български. Това означава, че в обяснителната част на документа материалите трябва да се изписват на български език и ако е необходимо специфичните материали се изписват на английски или друг чужд език в скоби като пояснение.
 3. В случай, че контрагентът е чуждестранен, проформата следва да е на съответния официален език на държавата.
 4. Заявки, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат обработвани.

Приложена е извадка от Закона за счетоводството.