ВУП

Наука
Наука
Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че съгласно Решение на РС от 17.09.2021 е разкрита процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс 2021/2022 г. за финансиране на научни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.Предоставяме на вниманието Ви:


Проектите, които бъдат допуснати до финансиране, трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи:

Конкурс „Докторантски и постдокторантски проекти-2021“

Документи за кандидатстване в проектна сесия „Докторантски и постдокторантски проекти-2021“

 • Заявка за участие
 • Описание на научен проект-научен план
 • Приложения
 • Информирано съгласие
 • Проектите, които бъдат допуснати до финансиране трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи :

  Договор и декларация
  Приложения

  Докторантски и постдокторантски проекти 2021 – Kласирани проекти

  Комисия за организиране и провеждане на вътреуниверситетски проекти

  • Проф. Валентин Турийски, дб – председател
  • Доц. д-р Деян Нейчев, дм– зам. председател
  • Доц. д-р Станислава Харизанова, дм – член
  • Доц. д-р Павел Тимонов, дм – член
  • Доц. д-р Анелия Биволарска, дм – член
  • Доц. д-р Кети Токмакова, дм – член
  • Доц. д-р Владимир Андонов, дм – член
  • Ани Даскалова – експерт Научен отдел, технически сътрудник

  Ред и изисквания за подготовка на документи при заявяване на разходи от първични звена и по вътреуниверситетски научноизследователски проекти

  1. Изготвя се доклад от съответния ръководител на катедра /ръководител проект до ресорния заявител (Зам. Ректор НИД, Пом. Ректор, Директор МК). Изтегли примерен доклад
  2. Прилага се оригинална фактура. Фактурата задължително трябва да отговаря на чл.3, ал. 1 от Закона за счетоводството, т.е. трябва да е на български език, когато контрагентът е български. Това означава, че в обяснителната част на документа материалите трябва да се изписват на български език и ако е необходимо специфичните материали се изписват на английски или друг чужд език в скоби като пояснение.
  3. В случай, че контрагентът е чуждестранен, проформата следва да е на съответния официален език на държавата.
  4. Заявки, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат обработвани.

  Приложена е извадка от Закона за счетоводството.

  Вътреуниверситетска проектна сесия „COVID-19”

  Документи за кандидатстване в проектна сесия “COVID-19”

 • Заявка за участие
 • Описание на научен проект – научен план
 • Приложения
 • Информирано съгласие
 • Проектите, които бъдат допуснати до финансиране трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи :

  Договор и декларация
  Приложения

  Вътреуниверситетска проектна сесия „Covid-19” – Kласирани проекти