ВУП

Наука
Наука
Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че съгласно Решение на РС от 15.09.2020 е разкрита процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс 2020/2021 г. за финансиране на научни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.Предоставяме на вниманието Ви:

Вътреуниверситетска проектна сесия 2021– Kласирани проекти

Указания за провеждане

Заповед за разкриване на процедурата

Научни теми по стратегически направления

Заявка за участие

Информирано съгласие

Описание на научно-изследователски проект

Приложения

Проектите, които бъдат допуснати до финансиране, трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи:

Договор

Приложения


Вътреуниверситетска проектна сесия 2020 – Kласирани проекти

Конкурс “Докторантски и постдокторантски проекти-2021”

Документи за кандидатстване в проектна сесия “Докторантски и постдокторантски проекти-2021”

Заявка за участие
Описание на научен проект-научен план
Приложения
Информирано съгласие

Проектите, които бъдат допуснати до финансиране трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи :

Договор и декларация
Приложения

Докторантски и постдокторантски проекти 2020 – Kласирани проекти

Комисия за организиране и провеждане на вътреуниверситетски проекти

 • Проф. Валентин Турийски, дб – председател
 • Доц. д-р Деян Нейчев, дм– зам. председател
 • Доц. д-р Станислава Харизанова, дм – член
 • Доц. д-р Павел Тимонов, дм – член
 • Доц. д-р Анелия Биволарска, дм – член
 • Доц. д-р Кети Токмакова, дм – член
 • Доц. д-р Владимир Андонов, дм – член
 • Ани Даскалова – експерт Научен отдел, технически сътрудник

Ред и изисквания за подготовка на документи при заявяване на разходи от първични звена и по вътреуниверситетски научноизследователски проекти

 1. Изготвя се доклад от съответния ръководител на катедра /ръководител проект до ресорния заявител (Зам. Ректор НИД, Пом. Ректор, Директор МК). Изтегли примерен доклад
 2. Прилага се оригинална фактура. Фактурата задължително трябва да отговаря на чл.3, ал. 1 от Закона за счетоводството, т.е. трябва да е на български език, когато контрагентът е български. Това означава, че в обяснителната част на документа материалите трябва да се изписват на български език и ако е необходимо специфичните материали се изписват на английски или друг чужд език в скоби като пояснение.
 3. В случай, че контрагентът е чуждестранен, проформата следва да е на съответния официален език на държавата.
 4. Заявки, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат обработвани.

Приложена е извадка от Закона за счетоводството.

Вътреуниверситетска проектна сесия „COVID-19”

Документи за кандидатстване в проектна сесия “COVID-19”

Заявка за участие
Описание на научен проект – научен план
Приложения
Информирано съгласие