ВУП

Наука
Наука

Конкурс „Телемедицина и генеративен изкуствен интелект в медицината“

 • Заповед за разкриване на процедура
 • Документи за кандидатстване в проектна сесия „Телемедицина и генеративен изкуствен интелект в медицината“

 • Заявка за участие
 • Описание на научен проект
 • Приложения
 • Информирано съгласие
 • Проектите, които бъдат допуснати до финансиране трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи:

 • Договор и декларация
 • Приложения
 • Вътреуниверситетски конкурс 2023/2024

  Уважаеми колеги,
  Информираме Ви, че съгласно Решение на РС от 19.09.2023 е разкрита процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс 2023/2024 г. за финансиране на научни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.Предоставяме на вниманието Ви:


  Проектите, които бъдат допуснати до финансиране, трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи:


  Класиране на проекти от вътреуниверситетска проектна сесия 2023

  Конкурс „Докторантски и постдокторантски проекти-2023“

  Документи за кандидатстване в проектна сесия „Докторантски и постдокторантски проекти-2023“

 • Заявка за участие
 • Описание на научен проект-научен план
 • Приложения
 • Информирано съгласие
 • Проектите, които бъдат допуснати до финансиране трябва да предоставят в 4 екземпляра в Научен отдел следните документи :

  Договор и декларация
  Приложения
  Докторантски и постдокторантски проекти 2023 – Kласирани проекти

  Комисия за организиране и провеждане на вътреуниверситетски проекти

  • Проф. Валентин Турийски, дб – председател
  • Доц. д-р Деян Нейчев, дм– зам. председател
  • Доц. д-р Станислава Харизанова, дм – член
  • Доц. д-р Павел Тимонов, дм – член
  • Доц. д-р Анелия Биволарска, дм – член
  • Доц. д-р Кети Токмакова, дм – член
  • Доц. д-р Владимир Андонов, дм – член
  • Ани Даскалова – експерт Научен отдел, технически сътрудник

  Ред и изисквания за подготовка на документи при заявяване на разходи от първични звена и по вътреуниверситетски научноизследователски проекти

  1. Изготвя се доклад от съответния ръководител на катедра /ръководител проект до ресорния заявител (Зам. Ректор НИД, Пом. Ректор, Директор МК). Изтегли примерен доклад
  2. Прилага се оригинална фактура. Фактурата задължително трябва да отговаря на чл.3, ал. 1 от Закона за счетоводството, т.е. трябва да е на български език, когато контрагентът е български. Това означава, че в обяснителната част на документа материалите трябва да се изписват на български език и ако е необходимо специфичните материали се изписват на английски или друг чужд език в скоби като пояснение.
  3. В случай, че контрагентът е чуждестранен, проформата следва да е на съответния официален език на държавата.
  4. Заявки, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат обработвани.

  Приложена е извадка от Закона за счетоводството.