Студентски практики

studentski-praktiki

Уважаеми студенти,
Проект BG05M2OP001-2.013-001 „Студентски практики – фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът се администрира и управлява от Министерството на науката и образованието в партньорство с висшите училища в България.

Основна цел на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда. Практическото обучение в реална работна среда е 240 часа, след приключване и отчитане на практиката всеки практикант получава сертификат за участие и стипендия от 600 лв.

Проектът ще се осъществява до 2023 г., като кай-късната дата за приключване на практическото обучение съгласно изготвените графици, е 28 март 2023 г.


Отново напомняме, че договорите за практическо обучение се предоставят на техническите изпълнители по специалности най-малко 10 работни дни преди началото на практиката. Заедно с договорите студентите задължително представят копие от банков документ с лична банкова сметка!

Екип на Медицински университет – Пловдив по проект „Студентски практики – фаза 2“

Екип по проекта на Медицински университет – Пловдив

Списък с екипа на МУ – Пловдив

Информация за студенти

Обща информация и контакти за студенти

Поетапни стъпки за участие – Студенти

Информация за обучаващи организации и ментори

Обща информация и контакти за обучаващи организации и ментори

Поетапни стъпки за участие – Ментори

Образци на необходимите документи

Информация за академични наставници

Поетапни стъпки за участие – Академични наставници

Формуляр за проверка от академичен наставник