НИД

Научна дейност
Научна дейност

Научно-изследователска дейност

Научноизследователската дейност (НИД) е неотменна част от дейността на преподавателите в Медицинския колеж. Тя се извършва индивидуално от колективите на отделните специалности към МК. НИД е неразривна част от научно-изследователската дейност на МУ – Пловдив. Научно-изследователската дейност на преподавателите в МК се координира от комисията по НИД към МК и от нейния председател. Комисията е част от СНИД – Съветът по научно-изследователска дейност към МУ – Пловдив съгласно Правилникa за устройството и дейността на МУ Пловдив (2022).
Комисията по НИД към МК:

 1. Обсъжда и предлага за утвърждаване на Колежански съвет план за научно-изследователската дейност на преподавателите от всяка специалност в МК
 2. Приема отчета за извършена научно-изследователската дейност на преподавателите от всяка специалност в МК
 3. Спомага за организацията на провеждането на научни конференции и други научни форуми.
 4. Координира научно-изследователската дейност на преподавателите от всяка специалност в МК.
 5. Съдейства за установяването на научни контакти на членовете на научно-преподавателския състав на МК с други научни институции в България и чужбина.

Комисията по НИД към МК има право:

 1. Да изисква информация за научно-изследователската дейност на преподавателите от всяка специалност в МК
 2. Да дава мнение за пригодността и изпълнимостта на научно-изследователски проекти въз основа на критериите, залегнали в Правилник за устройството и дейността на МУ Пловдив (2022), раздел 8.
 3. Да организира проверки относно изпълнението на плана за научно-изследователската дейност на преподавателите в МК.

Медицинският университет – Пловдив насърчава научно-изследователската дейност на преподавателите от МК чрез система от стимули. Един пример в това отношение е НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН. В тази програма, която се проведе на три етапа участваха членове на преподавателския състав, попадащи в категорията „Млади учени“, както и такива в категорията „постдокторанти“.

I. ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО НИД В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Ст.преп. Ивайло Дагнев, дф – отговорник за МК, Инспектор обществено здраве
 2. Доц. Мария Вакрилова – Бечева, доктор – Рехабилитатор
 3. Доц. Борис Тилов, дм – Инструктор диетично хранене
 4. Ст.преп. Мария Прошенска – Медицински лаборант
 5. Ст.преп. Мариета Сапунджиева – Рентгенов лаборант
 6. Ст.преп. Анна Михайлова, дф – Помощник-фармацевт
 7. Ст.преп. Пенка Крушкова – Медицинска козметика
 8. Ст.преп. Дафчо Табаков – Зъботехник

II. ЧЛЕНОВЕ НА НИД В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ – СТУДЕНТИ

 1. Боряна Бакърова – Рехабилитатор
 2. Катерина Кабашка – Медицински лаборант
 3. Ванеса Попкирилова – Медицинска козметика
 4. Георги Станчев – Инструктор диетично хранене
 5. Биляна Зъзрова – Зъботехник
 6. Цветелина Маламска – Помощник-фармацевт
 7. Айлин Байрямова – Рентгенов лаборант
 8. Симона Коровска – Инспектор обществено здраве

Заповед за комисията по НИД

Сесии

Електронна научна сесия – 75 години МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ за преподаватели, студенти, професионалисти по здравни грижи и обществено здраве 19 – 20 октомври 2017 г. архив

Електронна постерна сесия за студенти и преподаватели 12 – 23 май 2014 г. архив